Opkalefateren of nieuwbouw in hernieuwde theaterdiscussie in GZGkapel

Printerversie
Gepubliceerd op: 10-05-2016 | Gewijzigd op: 10-05-2016
Op maandagavond 9 mei 2016 organiseerde het comité 'Geensloopwelcultuur* met Theo Hoogbergen als de motor en als secondanten de oud-wethouder en projectontwikkelaar Guus Paanakker en woordvoerder Frans van Gaal een debat over al of niet nieuwbouw van een theater op de Parade.

'Gedreven door het gemis aan de discussie/beraad over de noodzaak van een nieuw theater,' aldus Frans van Gaal, die wil dat - naar hun idee veronachtzaamd aspect -voorleggen aan het Bossche publiek. Van Gaal mist het cultuur-politieke punt van de noodzaak tot nieuwbouw.

Daarbij bracht hij het rapport van oud minister van BZ Guusje ter Horst in beeld, waarin de vraag rijst dat de betekenis van een theater door een veranderende samenleving verandert [bijv. in behoefte vrije tijdsgedrag en smaak]. Zij pleit ook voor vernieuwende elementen in de podiumkunsten. Daarom zegt  Van Gaal kort: ‘Heroverweeg je plannen.’
Maw de behoefte aan een nieuw groots theater is discutabel, terwijl wethouder Van Olden dat met een mooie schildering van een theaterbezoek als een eigentijdse vrije tijdsbesteding- accentueert. En daarmee het sociale aspect voor Den Bosch als een van de 10-15 grote voorzieningensteden van een regio onderstreept. ‘En een modern theater onze ambitie is,’ aldus Van Olden.

Comité 'geensloopwelcultuur' opgericht bericht dd. 12 april 2016.

Links boven: Hoogleraaar sociaal
recht Antoine Jacobs in gesprek
met de oud D66-wethouder Jan van Berkom.  Middenin wethouder Huib van Olden.

Links: Het debat olv presentator en debatleider Tony van der Meulen.
vlnr.: Organisator van de debatavond en  woordvoerder van het comité 'geensloopwelcultuur' Frans van Gaal, Antoine Jacobs [oud Knillis raadslid], die gevraagd was om wat kritische kanttekeningen te plaatsen,
wethouder Huib van Olden en debatleider Tony van der Meulen. 
foto's © paul kriele, 9 mei 2016.

Presentator en debatleider Tony van der Meulen vroeg zich in de korte inleiding af of dat het raadsbesluit naar een nieuw theater nog te beïnvloeden is..?

Tegenpolen Jacobs &  Van Olden
In dat debat stonden wethouder Huib van Olden, van onder meer Cultuur tegenover oud Knillisraadslid Antoine Jaocbs.
De wethouder staat onveranderd voor nieuwbouw. Als argumenten somt hij op: theater technisch verouderd, podiumcapaciteit ontoereikend, laad en losruimte in huidig gebouw of in te renoveren bouw onhaalbaar, back stage ruimte niet eigentijds en de programmering in twee zalen blijft conflictueus. Immers een hedendaagse theaterprogrammering vergt flexibele aanpassingsmogelijkheden.

Aansluitend op een reactie uit de volle voormalige GZG-kapel antwoordde Van Olden dat wel degelijk,voorafgaand aan een collegebesluit over het nut en de noodzaak van de nieuwbouw, is beraadslaagd

Antoine Jacobs, die aldus de aanwezige oud D66-wethouder Jan van Berkom namens de opdrachtgever, de gemeente, de bouwbaas van het huidige theater was, laat de keuzen nog open voor: óf renoveren óf nieuwbouw. Tussen haakjes: Jan van Berkom is vóór vernieuwbouw.
Maar als een wijze politicus [Jacobs is hoogleraar sociaal recht aan de UvT] stelde hij voor een bedenktijd in acht te gaan nemen om e.e.a. nog eens nader te overwegen en te bezien. Ten eerste stelt Jacobs dat de bezoekersaantallen dalen door een ander cultuurpatroon. Van Olden geeft aan dat Den Bosch altijd nog 60.000 -70.000 meer jaarlijkse bezoekers heeft dan Tilburg.
Minder bezoekers komt aldus de wethouder [volgens Jacobs] omdat het gebouw niet meer voldoet . Maar, stelt Jaocbs, het kan ook aan de programmering liggen. Wordt het theater wel goed gebruikt. Ik zie lege dagen [op maandagen] in de zaalbezetting. Is er wellicht te weinig budget? En dan straks, na de nieuwbouw van ruim € 50 miljoen, moet er weer geld voor de exploitatie bij.. Maar met een dure nieuwbouw is alles al opgesoepeerd..

Het kan best zijn dat met een restyling de oudbouw wel degelijk kan voldoen.’ Jacobs: ‘Dat alternatief is te weinig aan bod gekomen. Ik vraag om een tussentijdse bezinning,’ aldus spreker, die was gevraagd om enkele kritisch elementen in te brengen. ‘Ik wil die keuze opnieuw tegen het licht houden.’

-Rechts: Theaterdirecteur Harry Vermeulen.
Kunstenaar, pianist en artistiekleider
Bart van Dongen die het overkoepelend theaterbeleid en de onderlinge coördinatie met de theaters mist
.

foto's © paul kriele,  9 mei 2016.

Maar Harry Vermeulen de huidige theaterdirecteur kwam later in het debat met voorbeelden dat renovaties echt niet goedkoper uitvallen: Eindhoven € 45 miljoen en Heerlen € 60 miljoen. ‘Je moet iets willen en niet een opgekalefaterd theater wensem.’
In de mogelijkheden voor de programmering bekritiseerde Bart van Dongen, componist, pianist en artistiek leider van een Maastrichts muziekgezelschap het gebrek aan samenwerking met en coördinatie tussen het Theater en de Toonzaal, de Verkadefabriek en de WII. Van Olden antwoordde dat er door hem steeds overleg over de programmering wordt gevoerd. Maar of daarmee juist op Van Dongen werd gereageerd, valt te betwijfelen.
De wethouder noemde nog specifiek Perron 3 in Rosmalen en het Vughtse theater De Speeldoos… waardoor duidelijk was dat niet adequaat op het gemis aan een overkoepelend theaterbeleid werd gereageerd. ‘Den Bosch is te klein voor drie faciliteiten op dit gebied,’aldus Van Dongen. Jacobs die ook mocht reageren: ‘Die interactie hoeft niet gebaseerd te zijn op een nieuw theater.’ Hierop werd de geldactie van Jan van der Putten gemeld. ‘Verschrikkelijk,’ klonk het. Van Olden antwoordde dat Van der Putten heel goed in staat is de bezuinigingen op te vangen.’

Dat was een moment om vanuit de politiek o.a. Inke Katoen en huidig PvdA-raadslid Pieter Paul Slikker te duiden op de meters hoge dossiers die al aan dit project zijn besteed. ‘Met een hernieuwde discussie duurt het weer een paar maanden,’ klonk het in de oude kerkzaal. 

Ook al werd gesuggereerd dat dit project over de verkiezingen van 2018 wordt geschoven..

Voor Jacobs kwam de ingeving om te duiden op het verschijnsel ‘tunnelvisie dat ook bij politici voorkomt… ‘
Op een vraag over hoe de gemeente berekend heeft wat duurzaam bij nieuwbouw inhoudt, daar kon de wethouder geen specifieke cijfers noch berekeningen over gegeven. ’Dat is niet in een begrip te duiden. Alleen dan dat er bij elke nieuwbouw gelet wordt bijvoorbeeld op CO2-uitstoot en een energiezuinig gebouw.

Coen Free, van de actiegroep Hendrien, die ipv nieuwbouw de bespaarde kosten wil uitgeven aan een betere zorg, bekritiseert ook het gekozen- moderne -ontwerp omdat het detoneert met de omgeving en niet past bij de Sint Jan.
Free kreeg in zijn pleidooi bijval van Ton Graus van de Bossche Monumentenzorg die een eerder rapport over de nieuwbouw aanhaalde. Deze stichting kreeg va de rechter gelijk in haar kritiek op onder meer de zichtlijn verstoring en dat de bouwverhoudingen die zoek zijn.
Van Olden moest erkennen dat dit ontwerp in bouwhoogte en volume afwijkt met het oude gebouw en er daarom een voorontwerp -bestemmingsplanprocedure volgt.
Dat aspect zou wel eens de doodslag voor nieuwbouw kunnen betekenen, want de actiecomité’s staan er klaar voor.


Terug naar boven