Vervolg verslag B&W rond TheateradParade

Printerversie
Gepubliceerd op: 28-09-2017 | Gewijzigd op: 29-09-2017
In een raadsstuk van 28 september 2017 doet het College van B &w verslag van de stappen die zijn gezet en nog worden gezet rondom het huidige TheateradParade en het nieuwbouwproces.

Voordat de raad het alternatief plan voor de bouw van een nieuw theater krijgt voorgelegd moet er een vaststelling van 'Plan van Aanpak' komen. Daarin vormt communicatie een belangrijk onderdeel, zo staat te lezen.

Onder 'Proces' staat ondermeer;
In de aanloop naar de besluitvorming moet het rapport Arpots worden geactualiseerd. Daarin vormen de culturele ambitie  en de programmering de basis.  
De Klankbordgroep zal - 'uiteraard'-  bij het proces worden betrokken. 'Er vinden geregeld interactieve werksessies plaats'.
De Rekenkamercommissie wijst nog eens op de door haar uitgebrachte adviezen! Zie wat  betreft die adviezen het artikel dd. 7 juni 2017 Rekenkamer 

Ook staat te lezen dat de sanering en de daaruit voortvloeiende bouwkundige maatregelen in de loop van oktober worden afgerond.
Dat gaat de gemeent € 300.000 kosten. De Pleinzaal wordt in november 2017 weer in gebruik genomen. Want het theater blijfttot 2020 open.

Tijdelijke huisvesting
Over het al of niet opzeggen van het huurcontract voor de St. Cathrien is door de directie van het theater nog geen besluit genomen.
Het aanpaste alternatief plan voor de nieuwbouw komt nu uit op € 61 miljoen.

Voor een volledig -gemeentelijk-verslag zie 'Stand van zaken TheateradParade '