Politiek pleit nogmaals voor behoud panden Bieb en Muzerije

Printerversie
Gepubliceerd op: 19-04-2018 | Gewijzigd op: 19-04-2018

De fracties in de gemeenteraad dringen er nogmaals bij het College op aan dat bij haar besprekingen met de drie fusiepartijen, Bieb de Muzerijre en buro Babel, naar een fusie, rekening gehouden wordt met de wensen van 'de politiek'. 

Het College antwoordt [brief dd.3 april 2018] op vragen van Pieter-Paul Slikker van de PvdA [brief dd.12 maart 2018], dat het samenwerkingsconcept uitgaat van de inhoud en niet van de vierkante meters.'. en vervolgens: '...om in dat concept ruimte te vinden in de bestaande panden.'
De PvdA, die vernam dat wethouder Van Olden deze week [16 -21 apri 2018] met de Bieb, Muzerije en Buro Babel praat, stelt in haar brief nogmaals: 'behoud van beide locaties'.

Het College antwoordt daarop dat '... in het inmiddels plaats gevonden gesprek de drie organisaties hebben gevraagd om nadere voorstellen te mogen doen. Het wachten is daarop'.

Bericht van 12 maart 2018  PvdA oneens met één fusielocatie maw: de Muzerije

De PvdA is het oneens dat gemeente nu uit gaat dat de gefuseerde Bieb  Buro Babel en de Muzerije in het ene pand van de Muzerije komt te ztiten.
Dat laat 
een hoogst verbaasde fractieleider Pieter-Paul Slikker in een brief [dd. 12030218]aan B&W blijken Dat is in strijd met de uitslag van het eerste onafhankelijk onderzoek: onhaalbaar. Terwijl het de wens was van het College, maar ondanks dat de raad die keuze van B&W niet wilde volgen. En daarmee was de verhuizing van Bieb, Muzerije en Buro Babel van de baan.
Nu komt B&W toch weer- en dan nog kort voor de verkiezingen- met die ene oplossing voor di
t mljoenenplan.
Als de wethouder nog vóór de verkiezingen [deze week] in overleg gaat met partijen dan dient hij de wens van de raad  te eerbiedigen.Dat is behoud van beide locaties. 
Wil het College samen 
met de drie partijen starten met een realistische verkenningspad  op grond van de inhoudelijke wensen en vervolgens de raad hierover informeren. Zo nee, waarom denkt het College de wens van de voltallige gemeenteraad te moeten negeren?  


Bericht van 22 februari 2018: Kosten minstens € 10 miljoen voor de aanpassing Biebpand, voorafgaand aan  fusie met de Muzerije en Bureau Babel


Uit een onderzoek door BBN- adviesgroep blijkt dat om het eeuwen oude pand Hinthamerstraat 72, waar de Bibliotheek is gehuisvest,  bij de fusie met de Muzerije te gaan betrekken, die aanpassing ruim € 10 miljoen gaat kosten, afgezien nog van aan aanvullend onderzoek naar de technische bruikbaarheid van het pand. Die eerste indicatieve kostenraming is hoog,’ aldus de info van B&W [brief dd. 20022018].D
at onderzoek is inclusief een asbestinventarisatie en welke duurzaamheidsmaatregelen genomen dienen te worden.

BBN komt voor achterstallig onderhoud uit op €  4.161.800 voor een noodzakelijke vervanging van ventilatie en een nieuwe, duurzame [ LED-]verlichting  € 1.001.000 en voor in de toekomst een vervanging van de liften en aanduiding vluchtwegen €  3.669.200. Tesamen al bijna € 9 miljoen.


Maar het oude pand op nr.72 vertoont  op diverse plaatsen scheuren, de constructie is instabiel en met name aan de St. Josephstraat staat de gevel uit het lood en is het dak constructief niet in orde. Dat betekent dat daar nog een onderzoek en monitoring dient plaats gaat vinden.

Al met al dienen er ook nog functionele aanpassingen te gebeuren. Dat deel is nog niet uitgewerkt.
En... er moet een upgrading van label G naar Label A te gebeuren. Aldus blijkt uit de info van B&W over de actuele  stand van zaken [inkl. de voortgang van het fusietraject] aan de gemeenteraad nav een motie dd. 12062017.
Een raad die de subsidie miv 2019 al verlaagde en slechts een investeringsbudget reserveerde van € 4,25 miljoen en een raad die zich uitsprak voor de Muzerije als nieuwe fusielocatie…met behoud van de Bieb die niet in eigendom van de gemeente is.


B&W zegt te streven naar een huisvestingsmodel dat binnen de investeringskaders blijft Daarom staat ook een huuropzegging van de Bank van Lening [ook eigendom van de gemeente] door de Muzerije ook ter discussie, want de gemeente  betaalt door subsidieverstrekking mee aan de kosten van dit pand in de Schilderstraat.

Ook B&W verklaart zich voorstander van   huisvesting van Muzerije, Bieb en Bureau Babel in de panden van de Muzerije.


Bericht van 22 december 2016: Intentie overeenkomst fusie Bieb, bureau Babel en Muzerije
Na een plan van aanpak [intentie overeenkomst tot integratie] en een visiedocument van de nieuwe organisatie] en het instellen van een stuurgroep is intussen door de Stuurgroep met de gemeente op de achtergrond Michael van der Velden, lid van het organisatieadviesbureau Andersson Elffers Felix [AEF] benoemd. Deze adviseur ondersteunt onder meer de drie directeuren van de drie zelfstandige stichtingen bij het uitdenken en inkleuren van het visiedocument.
..
Tot nu toe was heer Liebregt informateur van een mogelijke integratie van de drie, Bieb, Muzerije en Babel. Liebregt heeft in een rapportage de vervolgstappen aangegeven. De fusie is hen opgelegd mede door de bezuinigingen en ook bepalend zijn de actuele ontwikkelingen ten aanzie van de positie en de functie van een bibliotheek.

Onlangs bezochten de Raden van Toezicht en de OR- en MT-leden en 35 betrokkenen gefuseerde centra op een gezamenlijke excursie in Leiden en Soest de gefuseerde bibliotheken en kunst –en cultuurcentra.

In de nu lopende fase richten de directeuren zich op de uitgangspunten en randvoorwaarden van de toekomstige organisatie. Ook bezien zij de meerwaarde die dit proces zou kunnen opleveren. Tot slot van deze fase komt er een gezamenlijke intentie overeenkomst. Daar aan voorafgaand zullen de drie eerst e.e.a. kort sluiten met hun achterban en om fiattering vragen.
De verwachting is dat begin 2017 de intentieovereenkomst kan worden getekend.


Terug naar boven