Boekpresentatie ‘Bouwsculpturen van de Sint Jan’ in Sint Jansmuseum

Printerversie
Gepubliceerd op: 20-04-2017 | Gewijzigd op: 02-05-2017

Donderdagmiddag 20 april 2017, twee dagen de promotie tot doctor van de bouwhistoricus Ronald Glaudemans [zie bericht dd.  ] werd in Sint Jansmusuem De Bouwloods, na enkele toespraken door de beide promotoren prof.dr. Jos Koldeweij en prof. Dr. Dirk de Vries, door de auteur zelf het boek ‘De Sint Jan te ’s-Hertogenbosch- bouwgeschiedenis en bouwsculpturen  1250-1550’ aan een talrijke schare uit de Bossche samenleving ingeleid.

Glaudemans bood na afloop van de korte inleidingen aan wethouder Huib van Olden, de vice-voorzitter van het kerkbestuur prof dr. Ben Vedder een eerste exemplaar aan. 

De nieuwe doctor Ronald Glaudemans  en zijn
echtgenote Caroline, op de presenatie van zijn proefschrift dat is uitgegeven als boek 'De Sint Jan te
's-Hertogenbosch- bouwgeschiedenis en bouwsculpturen 1250-1550
'.

foto © paul kriele, 20 april 2017.
............................................................................................................... 

De ceremoniemeester/ inleider van deze middag Rob van de Laar pakte in zijn welkom de dingen die de auteur Glaudemans en hijzelf gemeenschappelijk hebben, zoals de kerkelijke hoogtepunten uit hun jeugd en ook het huwelijk, lid van  de Schola Cantorum en dat beiden behept zijn met carnaval en werkzaam [geweest] op  de afdeling Erfgoed, waarin Ronald heeft doorgestudeerd en ook dat beiden hetzelfde kapsel hebben wat niet zegt over hun eruditie…

Ook zijn beiden behept met ‘de’ Bossche bescheidenheid. ‘Wat ons verder bindt, vroeg de archivaris zich af, is dat we zijn gegrepen door de rijke historie van  de Sint Jan.  Ronald mag zich betitelen met doctor. Daar buig ik ik diep voor,’ sprak Van de Laar.

De eerste gastspreker was prof dr. Ben Vedder,vice-voorzitter van het kerkbestuur van de Sint Jan en emeritus hoogleraar metafysica. 

De inleiding door prof. dr. Ben Vedder,
vice-voorzitter van het kerkbestuur van de Sint Jan.
Sint Jansmuseum De Bouwloods.

foto's © paul kriele, 20 april 2017.

 Toespraak prof. dr. Ben Vedder

Voor de nieuwe bisschop van Groningen/Leeuwarden is dit boek zonder meer interessant, sprak Vedder, omdat daar de kerk bisschopskerk ten tijde van de Reformatie door de Groningers vroegtijdig is  leeggehaald en alle altaren en beeldhouwwerk op een vuilnisbelt is gegooid. Zo kan bisschop Ron van den Hout met dit boek nog zien hoe rijk de Bossche kathedraal wel is voordat hij het Bossche bisdom verlaat..

Vedder: ‘Ik waardeer je boek niet alleen vanwege de architecturale geschiedenis  en de bouwvlijt, ook dat je de geschiedenis van de beschrijvingen hebt vastgelegd.

Dat is heel eminent gebeurd als door een echte intellectuele  academicus gedaan. Niet dat je op het standpunt van de absolute waarheid bent gaans staan. Hierdoor leg je de geschiedenis naar de toekomst open.’ 

prof. dr. Jos Koldeweij medepromotor
van het proefschrift van Ronald Glaudemans
.
.................................................................................................................................
 

Prof. dr.Jos Kolderweij sprak vervolgens als eerste promotor van Glaudemans’ proefschrift. Koldeweij ging nader in op het SintJansmuseum met zijn collecties waar hij in de jaren 1988-1989, bij de nieuwbouw en herinrichting, aan heeft meegewerkt. Deze opstelling doet recht aan het materiaal dat staat gepresenteerd in de schaduw van waar het  thuishoort. Het staat op de plek waar vanaf 1860-1870  de beelden werden gehakt. Maar nu kijken we anders naar de kerkelijke schatten van toen. Een van de sterke punten van de auteur is dat die met zijn beschrijvingen van de bouwsculptuur ons door de eeuwen heen leidt, sprak Koldeweij, die zich afvroeg: ‘Wat bewaar je in de museale omgeving naast de kerk ? Hoe ga je de middel eeuwse en gothische en meer recente sculpturen blijvend laten zien ? Ik ben daar heel gespannen over .U ook ? Doctor Ronald Glaudemans staat daar rmiddenin.’ 

Prof.dr Dirk de Vries., hoogleraar aan
de universieit van Leiden in Bouwhistorie en Erfgoed.  

............................................................................................................................

Prof. dr. Dirk de Vries  vcan de leerstoel Bouwhistorie en Erfgoed aan de Universiteit  van Leiden, de tweede promotor van de auteur, refereerde aan een serie van vergelijkbare onderzoeken in’t land. ‘Maar de meest omvangrijke klus is hier geklaard.

Maar als het om restaureren van een gebouw gaat moet je de kennis van het gebouw een beetje evalueren en herijken. Dit boek is daar een antwoord op. Anders zou er heel veel kennis verloren zijn gegaan. De Vries noemde bijv. als aspecten die weliswaar door Ronald Glaudemans zijn erkend, maar die om verder onderzoek vragen: zoals de functie van de steenhouwers. Zij vertellen de geschiedenis of de kapconstructie .’

Tot slot sprak de auteur en nieuwe doctor zelf:’ Ik vind het moeilijk en zelfs ondoenlijk om hier een uitreksel te presenteren. De bouwgeschiedenis van de sculpturen is de meest fantastische combinatie van de aspecten van de bouw. Zij geven inzicht in de geschiedenis van de bouw. Het gaat ter verduidelijking niet om beeldhouwwerk , maar om de bijv. ingemetselde  kraag- en sluitstukken en om het figuratieve beeldhouwwerk’.

-Rechts: Bouwhistoricus Ronald Glaudemans.

-Onder: Aanbieding van het eerste exemplaar
door de auteur aan wethouder Huib van Olden.

-Rechts onder: Een boeket bloemen namens de vrijwillig[st]ers van Sint Jansmuseum/ De Bouwloods.


foto's © paul kriele, 20 april 2017.
             
Van Olden zei onder meer in zijn dankwoord: 'We zijn beiden met een Caroline getrouwd. Ik vraag de zaal om een hartelijk applaus voor deze vrouwen, ' die hierachter staan als een kei van een echtgenote'. 
.....................

Glaudemans noemde als voorbeeld van een van zijn ontdekkingen: ‘De ontdekking van twee toren die hij tegenkwam toen blijkbaar rond1380 de bouw van het hoogkoor kwam stil  te liggen. Er waren twee gaten waarvan later bleek dat ze het fundament van twee toren waren, zijdelings van het hoogkoor waren.

Ook de spuiters  [gedateerd uit  de 14 e eeuw] uit het schip. Zij zijn hergebruikt en bleken afkomstig te zijn van een eerdere bouwperiode. 'Door die vondst krijgen we meer inzicht in het bouwverloop van de drie achtereenvolgende kerken. Door een 3D-reconstructie komen alle bouwfasen van deze drie kerken langs. Met deze manier van onderzoek zijn vele puzzelstukjes in elkaar gevallen,’  sprak de auteur.

Na afloop was er een proosten op het boek en op Glaudemans' promotie  beneden in de zaal van Museum De Bouwloods.

Het boek 'De Sint-Jan te Den Bosch' door Ronald Glaudemans is verschenen bij Uitgeverij WBOOKS onder ISB-nummer 9789462580114. De prijs bedraagt € 39,95.  Terug naar boven