Start Sloop Boschveld

Printerversie
Gepubliceerd op: 28-05-2008 | Gewijzigd op: 01-09-2008
Historie Boschveld
De plannen voor de aanleg van de wijk Boschveld dateren van bijna 100 jaar geleden.
Als eerste stadsuitbreiding buiten de eeuwen oude vestingstad kwam het gebied tussen de Dommel en de Aa aan snee. Tussen globaal 1885 en 1910 zijn daar woningen, fabrieken, scholen en kerken gebouwd. Dat langgerekt gebied kreeg de naam ’t Zand, omdat het opgehoogd was met witte heidegrond uit Vught.
Kort ervoor had zich een kleine industriële zone [Grasso] op de meest Noordelijke kop van wat later [1931] het Veemarktkwartier zou gaan heten, ontwikkeld. De ogen van de toenmalige beleidsmakers richtten zich na 't Zand op de polders achter het stationsemplacement. In 1896 was het tweede -en eerst stenen - station van Cuijpers geopend. Maar de bouwplannen zouden voorlopig uitblijven.Het verloop wijkopbouw
Al tijdens de Eerste Wereldoorlog dateren de stedenbouwkundige plannen van een nieuwe wijk in het Bossche veld zoals die polders heetten. Door die oorlog raakte die plannen in de vergetelheid. De Muntel kreeg in de visie van de stedenbouwkundigen voorrang. Bovendien was het aanvankelijke oogmerk 'industrialisatie' ook wat verloren geraakt. Ten tijde van burgemeester Frans van Lanschot speelde andere ambities.
Kwam er in 1931 wel een Veemarkt, het zou tot na de Tweede Wereldoorlog duren voor al eer, en onder druk van de woningnood, een uitbreidingsplan West verscheen. In 1947 werd door de gemeenteraad een krediet verleend. Binnen tien jaar was West I voltooid: eerst aan de zuidzijde met Deuteren en vervolgens kwam aan de noordzijde Boschveld van de grond. De verbinding van de stad naar West I volgde pas drie jaar later. In 1960 is de zgn. stationstunnel geopend.
'Boschveld een zakelijke en doelmatige woon/werkplaats afgestemd op de beter opgeleide arbeiders,' zo werd de wijk toen beschreven. Door vergrijzing verloederde de wijk in de jaren 70-80. Maar ook hangjongeren, drugsoverlast, vervuiling en vandalisme en criminaliteit speelden mee in de neergang van de wijk.
Turken en Marokkanen betrokken voor redelijk lage huren, de huizen die door wegtrekkende Bossche burgers waren achtergelaten. Na 2000 vertrok 20 % van de oorspronkelijke bewoners. Intussen is al meer dan 40 % van allochtone afkomst.

Grote Stedenbeleid
Vanuit regeringswege gestimuleerd kreeg Boschveld aandacht ihkv het Grote Stedenbeleid.
Op 22 mei 2002 werd aan de Copernicuslaan 275 door wethouder Elly de Jonge een wijkwinkel geopend. Deze ontmoetingsplek, die als een soort vraagbaak dient voor de bewoners, wordt bezet door vrijwilligers. Diverse instantieshouden er spreekuur.
Het werd tijd voor herstructureringsplannen, bij bewoners waren het vooral sloopplannen. Het ene na het andere [stedenbouwkundig] plan volgde elkaar op: eerste plangedachten dateren van 1996, uitgesteld Masterplan Gemeente/Ashok Bhalotra [oktober 2003/700 miljoen euro], plan Wijckel [december 2003], herziene masterplan [februari 2005], het gedeelde en gefaseerde masterplan [juli 2005], alternatief plan Leefbaar Den Bosch/Rosmalen [augustus 2005].
Het eerste masterplan is van Ashok Bhalotra die in 2003 zijn oor -in november 2001- bij de bewoners te luisteren legde.
Wijk-en buurtcomité's
In die ontwikkelingen staken de bewoners -al of niet georganiseerd in wijkcomité's- hun nek uit. Maar voor de gemeente en met name wethouder Elly de Jonge was die vertegenwoordiging te versnipperd. Het ontbrak de wijk, aldus De Jonge aan een representatieve wijkraad waarin alle geledingen waren afgevaardigd. Die constatering was al te horen bij de plannen voor een wijkveiligheidsdplan. Dat legt-kort gezegd- de verantwoordelijkheid voor een schone en veilige wijk bij de bewoners. De gemeente gaat uit van een ondertekening door een representatieve wijkraad.
Bewonerscomité Coehoornplein, Bewoners Adviesraad [BAR], diverse Verenigingen van Eigenaren, onder andere van de appartementen in het winkelcentrum Christiaan Huygensweg en van diverse andere straten, de wijkraad Boschveld en het Onafhankelijk Buurtplatform Boschveld [OBB].

Sloop Boschveld

Donderdagmiddag -28 mei 2008 - gaf wethouder Rodney Weterings het startsein voor de sloop van de Zuid-Westkop van Boschveld, het deel tussen de Kamerlingh Onnesstraat, Copernicuslaan en Van Leeuwenhoekstraat. Op die plek staan nu 106 woningen twee bedrijfsruimten.
Alle bewoners hebben intussen een nieuwe woning gevonden. Hun zaken zijn via een sociaal plan geregeld, luidt het persbericht, ofwel recht op verhuiskosten en garantie op terugkeer.
Het Buurtplatform kijkt met de bewoners en oude bewoners terug en blikken vooruit op een bijeenkomst in de Evangelische Parusiakerk.
Als na augustus de wijk tegen de grond, ligt begint het bouwrijp maken van de grond. In de 2e helft van 2010 is de nieuwbouw met 144 woningen, parkeerplaatsen en 2 bedrijfsruimten klaar. De helft is sociale nieuwbouw.

   
De Copernicuslaan die aan de oostzijde de buurt begrenst die als eerste gesloopt wordt.   Bij de start werden levensgrote foto's onthuld van de oude en van de nieuwe situatie.
foto's © paul kriele, 5 juni 2008.
Herstructurering Boschveld officieel gestart: ‘Een plek waar Bosschenaren lief en leed hebben gedeeld’ Op woensdag 28 mei klonk het officiële startsein voor de herstructurering van Boschveld. ‘We wilden dit moment niet zonder meer voorbij laten gaan’, zegt wethouder Rodney Weterings. ‘Het is nogal wat om afscheid te nemen van de plek waar zoveel Bosschenaren jarenlang lief en leed hebben gedeeld. Ik probeer me in de mensen te verplaatsen.’In de Evangelische Kerk Parousia kwamen oudbewoners, bewoners en enkele genodigden bijeen voor de officiële start van de herstructurering. Onder leiding van twee acteurs ging het gezelschap symbolisch aan de slag met de herstructurering. ‘Stel je voor: iedere stoel is een huis. Ga daarmee de wijk maar herstructureren.’
Stapelen Kees van Heemskerk van het Onafhankelijk Buurtplatform Boschveld stapelt stoelen en bouwt zo een flatgebouw. Een bewoonster uit de wijk doet niet mee. ‘Ik woon al vierenvijftig jaar in de wijk en ik blijf zitten’, zegt ze demonstratief.
Ook Zayaz-directeur Ad van Gurp kijkt vanaf de zijlijn toe. Hij is vooral blij met de planning van de herstructurering. ‘Hier in Boschveld sluiten de verschillende activiteiten perfect op elkaar aan’, meldt hij tevreden. ‘Volgende week begint de sloop, direct na de bouwvakvakantie wordt de grond bouwrijp gemaakt en in december start de bouw. Dat kan bijna nooit zo snel want je bent van zoveel factoren afhankelijk.’ Ook Tweede Kamerlid Madeleine van Toorenburg is positief over de aanpak van de herstructurering. ‘Ik volg wat er in Boschveld gebeurt en ik zie dat hier goed naar bewoners is geluisterd.’
De situatie in de Ampèrestraat. foto's © paul kriele, 5 juni 2008.

Wethouder Rodney Weterings, Ad van Gurp en Kees Heemskerk verrichten op 28 mei 2008 samen de officiële openingshandeling. Aan de bouwhekken van het sloopcomplex aan de Copernicuslaan ontvouwen ze een meterslange foto waarop de oude en de nieuwe situatie is afgebeeld. Achter deze bouwhekken komen in totaal 144 woningen met parkeervoorzieningen en twee bedrijfsruimtes. Wethouder Weterings: ‘De hele wijk gaat op z’n kop, maar dat is geen beslissing van ons alleen geweest. Dat hebben we samen gedaan.’
De Van Leeuwenhoekstraat die het te slopen gebied aan de zuidzijde begrenst.
foto's © paul kriele, 5 juni 2008.

Startsein voor 1e fase herstructurering plan 1.
Donderdagmiddag -28 mei 2008 - geeft wethouder Rodney Weterings het startsein voor de sloop van de Zuid-Westkop van Boschveld, het deel tussen de Kamerlingh Onnesstraat, Copernicuslaan en Van Leeuwenhoekstraat. Op die plek staan nu 106 woningen twee bedrijfsruimten.
Alle bewoners hebben intussen een nieuwe woning gevonden. Hun zaken zijn via een sociaal plan geregeld, luidt het persbericht, ofwel recht op verhuiskosten en garantie op terugkeer.
Het Buurtplatform kijkt met de bewoners en oude bewoners terug en blikken vooruit op een bijeenkomst in de Evangelische Parusiakerk.
Als na augustus de wijk tegen de grond, ligt begint het bouwrijp maken van de grond. In de 2e helft van 2010 is de nieuwbouw met 144 woningen, parkeerplaatsen en 2 bedrijfsruimten klaar. De helft is sociale nieuwbouw.
   
De visie van Tarra in 2006 gepresenteerd voor het hele gebied, inklusief Veemarktkwartier.
Gepresenteerde maquettes 22 juni 2006.
 
De aanpak van de herstructurering, fase 1 plan 1 voor de zuid-west kop van Boschveld. Op de voorgerond de Copernicuslaan die naar rechts verder doorloopt.
 

Bureau Tarra met Jeroen van de Ven aan het hoofd, heeft in haar plan de betrokkenheid van de wijk willen vergroten door veel groen en door centraal het hart [Brede Bossche School en het winkelcentrum] te benadrukken.
Ook komt het Veemarktkwartier, dat er nog los aanhangt, m,eer gekoppeld aan de wijk te liggen. Zo is er een langzaamverkeersroute vanuit het nieuwe winkelhart, via het bedrijvencomplex op de Paardskerkhof en via Grasso, naar de Dieze-insteekhavens geprojecteerd.

Na de 'kaartavonden' volgt uitwerking bouwplan Boschveld 27 februari 2008.
Bureau Tarra heeft de de uitgangspunten voor de nieuwe wijk Boschveld uitgewerkt, samen met de wijkraad OBB, de corporaties en de gemeente. De bewowenrs kunnen op deze schetsen tijdens een infoavond op 10 maart 2008 hun mening oif commentaar leveren. e locatie Afvalstoffendienst [woningbouw ] en het nieuwe winkelcentrum zijn bijv. markante punten die in beeld komen. Buurthuis 19.30 uur 10 maart 2008.

Info-avond bereikbaarheid Boschveld .
Op 29 januari 2008 volgt er een infoavond over de aanpak van de wijk. en met name op gebied van verkeer.
De herstructurering heeft gevolgen voor de bereikbaarheid van de wijk Boschveld Er komt een verbrede Parallelweg. DFie loopt vanaf Essent naar het odue EKP, waar hij eenmaal over de Dieze aansluit op de Zandzuigerstraat. Rond die Diezebrug is ook een nieuwe spoorbrug voorzien. De bereikbaarheid van de Brabanthallen is ook een punt van aandacht wanneer het project 'Boschveld' start en eenmaal loopt.
Buurthuis 19.30 uur info avond verkeer Boschveld.

Info-avond Brede Bossche School.
In de wijk Boschveld staat in het hart van de nieuw op te zetten wijk een nieuwe Brede Bossche School gepland, die ook het sociale hart van de buurt moet worden. Over de invulling van dat plan, de bezetting en de gebruikers, onder wie de wijkbewoners zelf en de beroepskrachten volgt een informatieavond. Er worden ook voorbeelden gegeven van bestaande Brede Bossche Scholen, waar ook tal van activiteiten plaatsvinden.De avond staat gepland op maandag 15 oktober 2007 vanaf half acht in het Buurthuis Boschveld.

Buurtfeest 9 september 2007
Spellen en spelen worskshops en eetkraampjes, zijn er te beleven tijdens het buurtfeest zondag 9 september 2007. De organisatie ligt in handen van de Wijkplaats, Bureau Divers, de BBS en Onafhankelijk Buurtplatform Boschveld [OBB]. Op deze dag vindt er ook een dialoog over de wijk plaats. Het buurtfeest begint om 14.00 uur.

Inspraakavond fase I
Over de Bouwfase I, het deel tussen de Simon Stevinweg, Van Leeuwenhoekstraat en de Copernicuslaan] is er op 11 september 2007 een inspraakavond in Buurthuis Boschveld aan de Edisonstraat. Zayaz en de gemeente geven een toelichting op dit plan. De aanvang is 19.30 uur.
Fase 1 omvat de nieuwbouw van 145 eensgezinswoningen en apprtementen.


Terug naar boven