Gemeente bezuinigt op begroting 2016 : € 10,5 miljoen

Printerversie
Gepubliceerd op: 23-04-2015 | Gewijzigd op: 26-09-2015
Eigenlijk moet er in 2016 € 16 miljoen bezuinigd worden, maar gezien ontwikkelingen op Rijksbeleid [kortingen gemeentefonds] en wat er met het zgn. ‘Buigbudget’ [rekenmodel voor sociale uitkeringen] gaat gebeuren en de onderhandelingen over de Wet Werk en Bijstand, durft de wethouder van onder meer Financiën Jan Hoskam het aan om daar € 10,5 van te maken. Hoskam verwacht dat het ombuigmodel van het Rijk alsnog bijgesteld wordt.
Dat meldde hij aan de pers op donderdagmorgen 23 april 2015 in het stadhuis.

De wethouder van onder meer Financiën, Jan Hoskam, legt de raad de keuzes voor om aan de ene kant € 10,5 miljoen op de begroting voor 2016 [behandeling 16 juni 2015] te bezuinigen en daaruit -door keuzes te maken- alsnog de nieuwe plannen ['nieuw beleid'] voor 2016 vast te stellen. Zijn voorstel staat in de 'voorjaarsnota 2016'.
Die keuzes gemaakt op basis van een integrale aanpak, worden in de begrotingsbehandeling van november 2015 vastgelegd.


foto © paul kriele,  30 september 2014.

Hoskam, daarbij ondersteund door de directeur Financiën Leo Nelis, legt de raad [in de zgn. ‘Voorjaarsnota 2016’ ] de oude plannen [officieel heet dat ’oud beleid’] naast de nieuwe plannen [‘nieuw beleid’] voor. Daarin is de bezuinigingsslag van €10,5 miljoen verdisconteerd. De politiek mag zelf bepalen- in het licht van die bezuiniging- voor welk deel aan ’nieuw beleid’ wordt gekozen Ofwel het vaststellen van de begroting 2016 wordt een integrale aanpak.
In dat nieuw beleid zitten aspecten van onder meer sport en onderwijs [zoals kenniscentrum en graduateschool] verkeer [inrichten van de traverse als verkeersboulevard], en bijv. Cultuur [theater en bieb], maar ook Zorg en Participatie [zoals uitkeringen, die niet beïnvloebaar zijn]. 

Noch directeur Financiën Nelis, noch de wethouder verwachten dat de politiek [fracties in de raad] aan de coalitieafspraken mbt onderwijs [kenniscentrum en graduateschool als stokpaardjes van D66] of theater gaat zitten sleutelen. Een groot deel op de begroting ‘Cultuur’ is niet beïnvloedbaar zoals dat overigens ook geldt voor het aspect ‘uitkeringen’.
Maar in het culturele veld ben je als gemeente niet altijd verplicht subsidies te verstrekken. Daar ziet, Leo Nelis zoals hij aangeeft, nog wel bezuinigingsmogelijkheden in.
En wat de bieb betreft daar is al over bepaald dat ze samen gaat met de Muzerije. De raad zal dus op andere vlakken keuzes moeten maken.

En wat de sociale component betreft zegt Hoskam: ‘Enerzijds moeten we de degelijkheid van de gemeente waarborgen, anderzijds dienen we de lasten van de burgers op orde te houden. Uitkeringen zijn niet beinvloedbaar. Maar we willen ook onze economische positie zien te handhaven.

Het onderliggende raadsvoorstel wordt pas in november, bij de vaststelling van de begroting 2016, definitief, ofwel dan wordt duidelijk wat er aan € 10,5 miljoen bezuinigd wordt en wat er aan nieuw beleid voor 2016 overblijft.


Terug naar boven