Gemeente: Ondanks bezuinigingen nog ruimte voor investeringen

Printerversie
Gepubliceerd op: 08-10-2015 | Gewijzigd op: 09-10-2015
Vanmorgen, donderdag 8 oktober 2015, heeft het voltallige College van B&W de begroting 2016* en de ombuigingsvoorstellen aan de pers gepresenteerd. Dat gaat om bedragen van ruim € 10 miljoen met € 3 miljoen door de gemeenteraad gevraagde extra bezuinigingen .
Een voltallig College, omdat, zoals burgemeester Rombouts het toelichtte, ‘de vijf wethouders het als hecht team hebben samengesteld met als kop: ‘Aan de slag’.
Rombouts:'Voor hen [de wethouders] was deze ombuiging een eerste testcase.’  Daarmee duidt de burgemeester op de ruimte die –ondanks die bezuinigingen - er nog bestaat om te investeren. Dus er blijft ruimte voor nieuw beleid. Het is de gemeenteraad die daar keuzes in mag maken.


Het voltallige College van B&W vlnr.:
de wethouders Huib van Olden [CDA], Eric Logster [D66], Jos van Son [Rosmalens Belang], burgemeester Ton Rombouts,  Paul Kagie [Bosch Belang/Knillis] en Jan Hoskam [VVD]
.

foto © paul kriele,  8 oktober 2015.

De burgemeester vergelijkt die situatie in de stad met wat het kabinet Rutte heeft gedaan. Dat kabinet heeft eerst na -financieel wat pijnlijke jaren achter de rug - orde op zaken gesteld. Nu kosten en uitgaven in evenwicht zijn, is er weer ruimte om te investeren en ruimte voor bijv. belastingverlaging. Dat gaat ook zo op met 's-Hertogenbosch. ‘Per saldo komt de stad er in de toekomst sterker uit te zien,’ sprak Rombouts in zijn inleiding.
*Rombouts liet daarop ook merken dat op een begroting van € 730.000.000 de bezuinigingen maar een erg klein deel uitmaken. En bovendien is het beïnvloedbaar deel erg beperkt.’

Toelichting -per portefeuille- van de wethouders
-Achtereenvolgens lichtten de wethouders elk voor zijn portefeuille de ombuigingen toe. Als eerste de wethouder van Financiën en Economische Zaken Jan Hoskam.
Hoskam startte met: We blijven investeren in Cultuur, we blijven ruimte scheppen voor Onderwijs, voor buurten en wijken en voor een veilige stad en de zorg waarborgen. Ik blijf de economie duurzaam aan de gang houden, ofwel daarin investeren, zoals in de stad , in Agrifood en in het Onderwijs[Graduate school en het Innovatiefonds] ]. Daarmee maken we de stad leefbaarder: er volgt nauwelijks belastingverhoging.

Hoskam: Met het onderwijs zijn afspraken gemaakt om een locatie-agenda op te stellen waar de zwaartepunten liggen. In het onderwijs is best ruimte voor ombuigingen: bij het project gezond gewicht. Dat overlaten aan de GGD.
Passende arrangementen in de kindcentra: Dat aan het Onderwijs overlaten. Noodlokalen laten uitvallen van de begroting, evenals leerlingenvervoer en peuterarrangementen.

Wethouder Eric Logister van Onderwijs, Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, Wonen en Volkshuisvesting sprak over onder meer de woonlastenproblematiek. ‘Die zijn we redelijk de baas. Probleemgevallen blijven we steunen. Het overleg is gestart over de woonruimteverdeling. In december volgt daar een akkoord over.’

Wethouder Jos van Son van Verkeer en Vervoer, Sport, Buurten en Openbare Ruimten : ‘We houden de buurten en wijken veilig. Daar volgen geen bezuinigingen op Wel aangaande de dierenparken Dat laten we aan de betreffende stichtingen over.

Op sportgebied volgen geen bezuinigingen, Ook de subsidies aan jeugdclubs blijven gehandhaafd. Maar we willen wel- in overleg -het onderhoud van complex en gebouwen, overlaten aan de verenigingen, de huren voor sportcomplexen verhogen, en meer ruimte geven aan eigen verdiensten..

Ter zake van ‘Openbare Ruimte’ doet ook zijn bijdrage van € 1 miljoen. Daar gaan we zaken overlaten aan het particulier initiatief en bij werkzaamheden meer letten op de kwaliteit.

Wethouder Huib van Olden o.a.Sociale Zaken, Cultuur, Arbeidsparticipatie en Toerisme tipte nog eens aan dat er minder geld komt uit het Buigbudget van het Rijk. Maar.... we doen geen ombuigingen op gebied van armoede.
We kregen de speciale opdracht van het Rijk om bij de Weenergroep meer mensen in te zetten op werk en te streven naar minder uitkeringen. Want werken is de beste oplossing.
We moeten ook armoede en gevallen van oplopende schulden zien te voorkomen. Die gevallen kost de samenleving nogal wat. 
De grootste opgave is om zien te voorkomen dat er mensen in de schulden geraken. Dat moet meer professioneel, maar wel tussen de mensen [participeren in de wijk]. Daarom stelde Van Olden voor om een netwerk tegen de armoede op te bouwen.
Inzake Cultuur pleitte Van Olden ervoor dat er in het culturele veld meer marktwerking moet komen en te kiezen voor meer élan. De initiatieven worden beloond. Dat leid tot meer zakelijkheid, aldus de wethouder. Maar we blijven inzetten op festivals en op het amateurtoneel/kunst. Ten aanzien van De Toonzaal, waar de bezuinigingen ook op drukt, ziet Van Olden dit als een muziekcentrum waar meer ruimte moet zij voor andere initiatieven.
Van Olden stipte nog eens het al naar buiten gekomen plan aan om de Bibliotheek en de Muzerije en de stichting Babel in één gebouw [De Muzerije] samen te breng. Dan komt de bieb vrij. En er ontstaat er in de Hinthamerstraat een kennis-, en educatiecentrum.
Van Olden excuseerde zich voor de bezuinigingen op de Verkadefabriek: van € 1 ton in 2016, € 2 ton in 2017, € 3 ton in 2018 en € 3,5 ton in 2019, tezamen 9,5 ton. Van Olden gaf daarom nu als argument dat indertijd de gemeente € 21 miljoen heeft bijgedragen voor de bouw en tien jaar lang de Verkadefabriek een ton ontvangt op de jaarlijkse exploitatie. ‘Daarom dient de directie nu zelf een stevige bijdrage te leveren aan de bezuinigingen.’
Betreffende de gemeentelijke organisatie waarop € 2 miljoen bezuinigd moet worden, gaf de wethouder aan: dat gebeurt door natuurlijk verloop, geen gedwongen ontslagen en niet met een vacaturestop. ‘Dat laatste gaan we nog eens kritisch bekijken.’ De raad vroeg eigenlijk om  € 3  ipv  € 2 miljoen, maar dan gaat de dienstverlening er op achteruit,' aldus Van Oldens antwoord.
Andere bezuinigingsingrepen -volgens spoor 2’ maken tezamen ruim 1 miljoen uit.

Wethouder Paul Kagie met de portefeuilles o.a. Zorg en Welzijn en Publieke Dienstverlening begon met te stellen dat er in de stad 10.000 personen zijn die- licht of zwaar- ondersteuning ondervinden. Daarmee zijn 2.000 medewerkers van instellingen en bewonersgroepen bezig. Bij het nieuwe zorgstelsel moet en kan het beter [effectiever en efficiënter].
Kagie wijst naar de wijken: Daar gebeurt het! Professionele hulp hoort in de nabijheid georganiseerd te zijn en dus nabij aanspreekbaar. Maw de financiële ondersteuning zal langs de instellingslijn verlopen met de betreffende organisatie.
Het zorgproces moet meer gebieds-gericht gaan. Kagie pleitte ook voor het minder inhuren van personeel.
Wat concreet de bezuiniging aangaat zei Kagie: ‘Op het middelmanagement bij instellingen is door afslanking €1 miljoen te halen [inzake coördinatie en aansturing]. In die zorgaanpak gaan we kleinschaliger [kleine kernen] werken. Deze coalitiezorg zetten we als eerste op in Zuid-Oost, de Gestelse buurt en A-wijk.

De wethouder van -ook Publieke Dienstverlening -voorzag, ten gevolge van een meer digitaal gerichte dienstverlening, de sluiting van de gemeentelijke dependances in Engelen en Empel en eventueel na 2016 ook in Rosmalen.

Tot slot kwam burgemeester Ton Rombouts o.a. aspect Veiligheid aan het woord. Openbare Orde, Communicatie en Veiligheid zitten ook in zijn portefeuille .
Ons voornemen is dat de bezuinigingen niet ten koste mogen gaan voor de Veiligheid van de stad. We hebben/ krijgen steeds meer last van de ondermijnende mentaliteit, aldus Rombouts. Dat vraagt om extra inzet en om een extra bijdrage. Inzake ‘inbraakpreventie’, daar blijft het geld wel voor het advies na een inbraak staan, maar de preventie wordt niet meer gesubsidieerd
In de openbare verlichting gaan we overschakelen naar Ledlampen. Cameratoezicht: die komen er nu overal in de binnenstad. Dat kost een ton extra, naast de al uitgeven ton . Het werd tot nu toe incidenteel gedaan en de camera’s werden steeds weggehaald. Dat is erg kostbaar. Daarom laten we nu op de geijkte plaatsen in de binnenstad voor die extra ton de camera’s hangen.
Maatschappelijke Opvang
Het Inloopschip verhuist van de Hinthamerstraat naar Reinier van Arkel. Bij Novadic was een pakket ingekocht dat wordt beperkt en de aanpak Huiselijk geweld gaan we anders organiseren. Dat tezamen levert € 500.0000

Rombouts: ‘We gaan niet op de zes straatcoaches bezuinigen, maar ook niet meer man aantrekken. Ook het Bureau Nazorg die ex-gevangenen helpt bij terugkeer en hen ondersteunt wordt niet gekort, evenmin als dat op het team fietsendiefstal zal worden bezuinigd'.

Stadschroniqueur
In een vragenkwartiertje bleek dat de stadchroniqueur mag aanblijven. Over die 'functionaris' was wethouder Huib van Olden erg tevreden. 'Deze man [Eric Alink] doet het bijzonder goed. Daar zijn we zeer tevreden over.'
De functie was overigens door de gemeente ingesteld. He twas onduidelijk wie nu de waarheid sprak over het stopzetten van de functie van stadschroniqueur.
Van Olden: 'We gaan het kontrakt voortzetten tot in 2017. Dan besluiten we over verlenging, of over voortzetting door een opvolger van de huidige chroniqueur.'

De gemeenteraad krijgt dit Raadsvoorstel ‘Ombuigingen [€ 10,5 miljoen] en nieuwe beleid 2016’ in een raadsvoorstel de komende maand voorgelegd.
De politici kunnen met de punten in dat voorstel -ook in onderlinge punten- schuiven, door bijv. meer of minder te bezuinigen en bij minder meer te kiezen voor extra investeringen.


Terug naar boven