Gemeente: Kernzaken uit de bezuinigingen

Printerversie
Gepubliceerd op: 09-10-2015 Hieronder de Kernzaken die in het bezuinigingsvoorstel van het College van B&W markant opdoemen
Algemeen gaat het om bedragen van ruim € 10 miljoen met € 3 miljoen door de gemeenteraad gevraagde extra bezuinigingen .

-Wethouder Huib van Olden o.a.Sociale Zaken, Cultuur, Arbeidsparticipatie.
De Bibliotheek, de Muzerije en de stichting Babel gaan in één gebouw [De Muzerije] samen. Daardoor ontstaat er in de Hinthamerstraat een kennis-, en educatiecentrum.
Van Olden excuseerde zich voor de bezuinigingen op de Verkadefabriek: van € 1 ton in 2016, € 2 ton in 2017, € 3 ton in 2018 en € 3,5 ton in 2019, tezamen 9,5 ton. Van Olden gaf daarom nu als argument dat indertijd de gemeente € 21 miljoen heeft bijgedragen voor de bouw en tien jaar lang

Voor wat betreft de Verkadefabriek waar de gemeente indertijd miljoenen in heeft geïnvesteerd daar dient de directie nu zelf een stevige bijdrage te leveren. aan de bezuinigingen.
De Toonzaal moet als muziekcentrum meer ruimte maken voor andere initiatieven.
Aanhakend op het verschijnsel armoede en schulden sprak Van Olden : Hier is de grootste opgave om te voorkomen dat mensen in de schulden geraken. Dat moet meer professioneel, maar wel tussen de mensen[ participeren in de wijk].
Inzake Cultuur pleitte Van Olden ervoor dat er in het culturele veld meer marktwerking moet komen en te kiezen voor meer élan.

-Wethouder Jan Hoskam van Financiën en Economische Zaken Jan Hoskam blijft investeren in Agrifood en in het Onderwijs[Graduate school en het Innovatiefonds] Het onderwijs dient wel zelf een agenda op te stellen, waar de zwaartepunten voor het al of niet bezuinign liggen
Door te starten met het schoolproject gezond gewicht [GGD-zaak] kan ook bezuinigd worden. Dat overlaten aan de GGD. In het maken van passende arrangementen in de kindcentra en door de noodlokalen uit de begroting te halen, wordt op de begroting ook winst geboekt, evenals met bezuinigen op leerlingenvervoer en peuterarrangementen.

-Wethouder Eric Logister van Onderwijs, Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, Wonen en Volkshuisvesting gaf aan dat het overleg wordt gestart met de woonruimteverdeling. In december volgt daar een akkoord over.

-Wethouder Jos van Son van Verkeer en Vervoer, Sport, Buurten en Openbare Ruimten : ‘Bezuinigen op onderhoud/verzorgen dierenparken laten we aan de betreffende stichtingen over.
Op sportgebied wordt het onderhoud van complex en gebouwen, overgelaten aan de verenigingen. De huren voor complexen worden verhoogd, maar er wordt meer ruimte gegeven aan eigen verdiensten.
Het particulier initiatief wordt meer ingezet in het aspect Openbare Ruimte. Bij werkzaamheden wordt meer gelet op kwaliteit. En ook: Aanpak indien noodzakelijk

-Wethouder Paul Kagie met de portefeuilles o.a. Zorg en Welzijn en Publieke Dienstverlening begon met te stellen dat het in het nieuwe zorgstelsel beter kan [effectiever en efficiënter].
Meer professionele hulp hoort in de nabijheid georganiseerd -en aanspreekbaar- te zijn. Financiële ondersteuning zal langs de instellingslijn met de betreffende organisatie gaan verlopen. Het zorgproces moet meer gebieds-gericht gaan. Kagie pleitte ook voor het minder inhuren van personeel.
Op het middelmanagement bij instellingen is door afslanking €1miljoen te halen [inzake coördinatie en aansturing].
De wethouder van ook Publieke Dienstverlening voorzag, ten gevolge van een meer digitaal gerichte dienstverlening, de sluiting van de gemeentelijke dependances in Engelen en Empel en eventueel na 2016 ook in Rosmalen.

-Burgemeester Ton Rombouts
o.a. aspect Veiligheid en Openbare Orde.
In de openbare verlichting gaan we overschakelen naar Ledlampen. Er komt meer permanent cameratoezicht in de binnenstad. Dat kost een ton extra.
Het Inloopschip verhuist van de Hinthamerstraat naar Reinier van Arkel. De aanpak Huiselijk geweld gaan we anders organiseren. Dat tezamen levert € 500.0000 op.

De gemeenteraad krijgt dit Raadsvoorstel ‘Ombuigingen [€ 10,5 miljoen] en nieuwe beleid 2016’ in een raadsvoorstel de komende maand voorgelegd.


Terug naar boven