Regiovisie: [Zorg rond] Beschermd wonen flexibeler soms zelfstandiger

Printerversie
Gepubliceerd op: 25-02-2016 Den Bosch gaat samen met tien regiogemeenten het begeleid wonen in instellingen [bijv. Binckhorst en Coudewater], maar ook in huizen waar cliënten van Jeugdzorg of WMO, zelfstandig begeleid wonen, de zorg meer flexibel toepassen.
Het gaat om 530 kwetsbare inwoners.
Een tehuis was vroeger een gesticht waar je je leven lang verbleef. Nu is het nog zo dat eenmaal in een tehuis [dat heet intramuraal] opgenomen, bleef je daar ook. Er veranderde verder niets, ligt de wethouder van Zorg en Welzijn Paul Kagie toe.

Met € 20 miljoen van het Rijk wordt die zorg op maat gemaakt. De instellingen/zorgverleners gaan meer tussenvormen creëren tussen het onzelfstandig verblijf in tehuizen en het zelfstandig [beschermd of beschut] wonen in wijken of buurten.

Qua verblijf en de omgeving verandert er voor een cliënt nagenoeg niets. Het kan zelfs gebeuren dat hij/zij zelfstandiger wordt in bijv. de huishouding en/of de huurbetaling van zijn ‘begeleid wonen huis’. Die situatie verandert dan in een ‘beschut wonen’.

Effect van de toepassing van deze visie kan zijn, dat de instroom van [opvang-]voorzieningen minder wordt en er meer doorstroming ontstaat. Letterlijk staat daarover in de visie: het intramuraal [in tehuizen] wonen afbouwen en het beschermd wonen stimuleren /financieren. Kort gezegd: ‘Minder instroom en meer uitstroom’.

De achterliggende motivatie is dat de kracht van kwetsbare mensen [die ondersteuning ontvangen] wordt versterkt en zij zelf naar vermogen de regie kunnen voeren en kunnen deelnemen aan de samenleving.

De regiovisie ‘Beschermd wonen en maatschappelijke- en verslaafdenopvang’ is breedvoerig en intensief voorbereid met de tien gemeenten, zorginstellingen, zelfhulpgroepen en de Werkgroep Langer Thuis wonen, de WMO-adviesraden en de cliëntenraden. Zij allen gingen akkoord.
Den Bosch beheert ‘de pot’ [uitvoeringsbudget] van - dit jaar –krap € 20 miljoen* en in 2019 van bijna € 22 miljoen. Daar gaat in de praktijk een verdeelsleutel overheen.
De raad zal zich in de vergadering van 5 april 2016 over dit voorstel buigen.

*Noot: Op dat bedrag komt nog eens globaal € 5 à € 6 miljoen uit de eigen bijdragen Beschermd Wonen en Decentralisatie Maatschappelijke Opvang.