Antwoord gemeente op kredietcrisis

Printerversie
Gepubliceerd op: 14-03-2009  
Het College van B&W kiest ver niet voor grootscheepse [’majestueuze’] investeringen te doen. Haar aanpak, als antwoord op de kredietcrisis, is kiezen voor behoud van de werkgelegenheid, met name voor de sociaal zwakkeren en het op peil houden [niet bezuinigen] van de investeringen.
B&W erkennen dat zij – in de begroting - relatief beperkte maatregelen neemt. Maar die ‘….sluiten vaak aan op wat rijk en provincie doen’ en zijn ‘tijdig, tijdelijk en trefzeker,’ aldus de 'Raadsinformatiebrief', die B&W aan de gemeenteraad voorlegt.
Om de betrokkenheid met de samenleving te tonen zijn er inmiddels met de zakenwereld ‘ontbijtsessies’ gehouden.

Er volgen zeker geen bezuinigingen. Verder komen de maatregelen neer op wat de vastgoed markt betreft, het omzetten van koop naar huur, verkoopgarantie bij verkoop van een oude woning. Ook investeringen in groen, onderhoud van bijv. bedrijfsterreinen [bijv. Ertveld, Meerendonk en Rietvelden], verbeteringen op gebied verkeer [verkeerslichtinstallaties, aanleg fietspaden, onderhoud parkeergarages], en subsidies voor energiezuinige ingrepen in woningen/bedrijven. Ook worden bepaalde projecten naar voren gehaald, zoals riolering Hintham, aanleg kunstgrasvelden [OJC] , restauratie St.Jan, het doortrekken van de Parallelweg van Randweg naar Maasroute en de herontwikkeling van de Brabanthallen en omgeving.
Ook met projectontwikkelaars worden uitgebreide maatregelen voorgesteld ten aanzien van bijv. uitbreiding bouw  ‘Maatschappelijk Gebonden Woningen', regeling van financieringen en verruimen van bouwvoorwaarden en verbeteren condities bij grondaankopen.
Wat deze ‘beperkte maatregelen' financieel inhouden..?, daar gaf wethouder van Financiën Bert Pauli geen antwoord op, maar ze belopen in de miljoenen, maar zijn deels al in het investeringsplan opgenomen..’.