Nieuwe Woonagenda haakt in op actuele woonvormen en woonwensen

Printerversie
Gepubliceerd op: 23-02-2017 | Gewijzigd op: 23-02-2017

Wethouder Eric Logister lichtte donderdagmorgen 23 februari 2017 voor de pers de nieuwe woonagenda toe en de reden dat die opnieuw verschijnt. Zonder meer gaat de gemeente de komende twee jaar 850 woningen per jaar bouwen, waarvan 25% sociale huur. Mogelijk wil zij zich zelfs richten op de bouw van 1.500 -2.000 extra woningen, naar gelang de ontwikkelingen en woonwensen. De reden van het verschijnen van een nieuwe woonagenda is meervoudig: de markt  trekt aan, de woonwensen wijzen er op en de politiek  wil een antwoord op de grote behoefte naar sociale huurwoningen.

Kortom zegt wethouder Logister: ;’Het groeit en bloeit  in Den Bosch en ook in de dorpen... Wij willen met nieuw beleid op de ontwikkelingen inhaken’.

Uiteraard speelt bij een actuele woonagenda de samenwerking/ overleg met de wooncorporaties, investeerders en bouwbedrijven een rol omdat de gemeente steeds met hen afstemt op de vraag.

  Wethouder Eric Logister presenteert de
nieuwe Woonagenda waarin de prestatieafspraken
 voor 2018 staan die samen met de
wooncorporaties en het Huurdersplatform worden gemaakt
.  
..................................................................................................................

Nieuwe woonwensen Door de toenemende vraag en de nieuwe woonvormen [voor eenpersoons huishoudens, voor eens gezins huishoudens en gesplitste woningen mogelijk icm zorg] moest er na vijf jaar wel een nieuwe woonagenda komen Daarin staan de ontwikkelingen en de plannen van de gemeente op het gebied van de woningbouw. Ook neemt de vraag toe naar zgn . midden- huurwoning  voor mensen die te hoog zitten met hun inkomen, maar te weinig om een hypotheek te krijgen.

Bouwlocaties Er zijn nieuwe locaties in beeld. Bekend  is de ombouw van kantoren naar woningen [bijv. Stationsplein/Boschveldweg en Kooikersweg] ,maar ook wordt gedacht om woningen van corporaties en/of particulieren  [dat wordt moeilijker] te splitsen eventueel met zorg voor ouderen. Dat laatste wordt iets moeilijker. Tussendoor stipt de wethouder het duurzaam ruimtegebruik aan, de tiny-houses[Empel Zuid/  DeVliert]  voor bijv. starters, studenten of  statushouders,  en het samenbouwen door particulieren  zonder de tussenkomst van project ontwikkelaars [bijv. het CPO-project van de meisjesschool op de Geldersedam].

 Er groeit ook een behoefte aan sociale woningen in een dorp. Soms zijn er mensen  die liever in een  rustige, agrarische omgeving willen wonen. Dus de annexatie van die dorpen biedt nieuwe kansen, aldus Logister. Maar sterker lijkt de trek naar stedelijke regio’s. Of Den Bosch daarin deelt, daarvan hebben het  CBS en andere onderzoeksbureaus nog geen actuele cijfers. 

De gemeente blijft in gesprek met de corporaties als het bijv. om verduurzamen van bestaande woningen gaat of van nieuwbouw na sloop van verouderde huizen.  Wat het aspect verduurzamen betreft, zegt Logister, streven we naar 200 woningen per jaar. Dat zijn de zgn. nul-op-de –meterwoningen.

 De woonagenda is ook de basis van de prestatieafspraken voor 2018, die de gemeente met de Bossche woningcorporaties en het Huurdersplatform maakt.  

In de eerstkomende raadsvergadering zal de gemeenteraad zich over het  nieuwe woonbeleid  [de woonagenda]  buigen.Terug naar boven