Voorjaarsnota: Minimapas in begroting 2010

Printerversie
Gepubliceerd op: 22-04-2009 | Gewijzigd op: 23-04-2009
In de vanmiddag -22 april 2009 - door wethouder van Financiën/Economische Zaken gepresenteerde voorjaarsnota spreken Burgemeester en Wethouders zich uit om in 2010 niet te bezuinigen op investeringen,  zowel voor burgers als voor bedrijven geen tariefsverhogingen toe te passen[zoals belastingen, OZB, leges e.d.] en rekening te houden met name met de sociaal zwakkeren in de samenleving.

Belangrijkste voor de minima [lage inkomens] is, dat volgend jaar ook Den Bosch -op verzoek van Groen Links een  minimapas invoert. Met die zgn. '073-pas' pas zijn tegen lage tarieven, of gratis toegangen op deelname aan sport- en andere verenigingen te krijgen.

De nota omvat ruim € 55 miljoen aan investeringen*. De opmerking die B&W bij de Nota maken is het voorbehoud dat Essent verkocht wordt. Wethouder Bert Pauli kiest voor het -voorzichtige scenario, dat niet 115 miljoen [scenario 1], maar € 46 miljoen plus  € 5,3 miljoen dividend, beschikbaar komt. Het merendeel van het bedrag van ruim 55 miljoen,  zegt de nota nogmaals, komt beschikbaar als de verkoop van Essent doorgaat.

De voorjaarsnota, die aan de raad wordt voorgelegd, is de opmaat naar de begroting voor 2010 en wordt komend najaar door de raad behandeld.

*De uitwerking:
Onder het hoofdstuk kredietcrisis meldt het College van B&W, dat 6 miljoen extra geïnvesteerd wordt in het energiezuinig maken van gemeentelijke gebouwen en particuliere huizen, via nieuw toe te passen regelse wil de gemeente het enorme aanbod aan [droge en natte] horeca inperken.

De eerder vastgelegde voornemens tav ontwikkeling Paleiskwartier, het Jeroen Boschjaar, koersnota Infrastructuur [extra 27 miljoen], nieuwbouw op locatie GZG ** en in de Mortel voor het SM's, de herstructurering Grote Stedenbeleid [extra kosten van € 2 miljoen], Centrumplan Rosmalen, uitbreiding hockeycomplex Oosterplas, opzetten van kleine bibliotheken in de wijken, projectkosten hostels, opknappen winkelcentra, onderwijsvernieuwing, zoals het tegengaan van verzuim en vroegtijdige schoolverlaters e.d. gaan onverminderd door.
Voor nieuw beleid worden de posten genoemd:
onder meer: opknappen openbare ruimte en winkelcentra, woonprogramma bijzondere woongroepen, gratis fietsenstallingen en ook het voortzetten van de inzet Buurt- Sport en Verenigingsondersteuning.

*GZG-terrein
Met Heijmans + Bam, de ontwikkelaars van het GZG-terrein wordt een aparte overeenkomst gesloten voor het uitvoeren van bepaalde gemeentelijke wensen, zoals de aanleg van een nieuwe Binnendiezetak, sloop Tolbrugarage, de aanleg bussterminal langs het kanaal en de aanleg van een fietsroute [inklusief bruggen] over kanaal en de Aa naar de Muntel.


Terug naar boven