Gemeente presenteert een met de tijd meegaand, nieuw verkeersplan

Printerversie
Gepubliceerd op: 28-03-2019 | Gewijzigd op: 29-03-2019
B&W leggen de raad een voorstel voor van een geactualiseerd verkeersplan. Aanleiding voor dit geactualiseerd ‘verkeersplan’, officieel Actualisatie Stedelijke Bereikbaarheidsstrategie en-agenda’, zijn naast een intussen plaats gevonden onderzoek, diverse  argumenten die aan dit plan ten grondslag liggen.
Wethouder voor o.a.Verkeer Ufuk Kâyha.

foto © paul kriele, 28 maart 2019.
.....................................................................................

Argumenten voor nieuw plan
Voorop staat: enerzijds  een voor voetgangers en fietsers zo  veilig en comfortabel mogelijke mobiliteit en een visie die zo min mogelijk het milieu belast, aldus wethouder Ufuk Kâyha, die donderdag 28 maart 2019 het plan presenteerde. 
Als factoren voor een bijgestelde, aan de tijd aan te passen visie, spelen de ontwikkelingen rond het Station[Spoorzone], nieuwe meer, eigentijdse  woningbouwplannen, met name in het centrum en het feit dat de techniek steeds verandert, een grote rol.
Van de andere kant is de bereikbaarheid in de stad redelijk. Bovendien zou er door een afname van autoverkeer, behalve in de Maaspoort, geen nieuw verkeersplan hoeven komen.

Mede bepalend is dat het mobiliteitsgedrag verschilt binnen het gebied omsloten door de snelwegen A59 en de A2 en het meer aan de binnenstad grenzend gebied. In de binnenste wijken is meer gebruik van Openbaar vervoer en het gebruik van de fiets door kortere loop- en fietsafstanden. Daarbuiten [met name in Maaspoort en Rosmalen] is de auto dominant.
Het bestaan van knelpunten, zoals bij het station, maar ook aan de Randweg en in Rosmalen bij de knooppunten Hintham en Rosmalen.
Allemaal redenen dat de gemeente haar visie op mobiliteit aanpast.
In de nieuwe visie wordt verschil gemaakt tussen  langzaam [voetgangers en fietsers] en het autoverkeer en tussen het binnengebied en het gebied buiten de snelwegen A59 en A2.
 Met Rijks Waterstaat loopt overleg hoe zij de overbelaste rondweg gaat aanpakken. Die aanpak heeft consequenties op het autoverkeer naar aanpalende stadswijken [met name Rosmalen]. 
Kaart met knooppunten[1] Spoorzone/Station], fysiekemaatregelen [2] Magistratenlaan,
[3] herinrichting Onderwijsboulevard,
[5] Van Berckelstraat, 
[7] aanpassing  Orthenseweg,
[10] binnenstadsring.
...............................................................................

Maatregelen op korte en langere termijn
Maatregelen zijn bijv. door toename fietsverkeer meer snelfietsroutes ook voor E-bikes aanleggen, meer hoogwaardige stallingen, met name rond de binnenstad. Voor de fietsknelpunten, zoals de Van Berckelstraat, Wilhelminabrug en station wordt naar oplossingen gezocht. Ook de autoknelpunten onder meer; Van Berckelstraat, Orthenseweg /Aartshertogenlaan en Stationsplein staan op de planning aangepakt te worden.
De visie is omgezet in nader uit te werken maatregelen voor de korte termijn en voor de  lange termijn. Voor het toenemend aantal E-bikes zijn naar Zaltbommel en naar Waalwijk snelfietsroutes in voorbereiding.

Opheffen aanleg doorsteken van verkeerswegen
In dat licht vormen de knelpunten in het verkeer geen uitgangspunt meer. Zo wordt afgezien van de doorsteek van de Vogelstraat waar de calamiteitendiensten zitten, naar de Zandzuigerstraat.
Ook  wordt de Parallelweg niet meer doorgetrokken over de Dieze naar de A59 [Maasroute naar Waalwijk].
Bij dit alles speelt ook de woningbouw -rekening houdend  met nieuwe initiatieven- als factor mee. Met name in de Spoorzone en de binnenstad is veel woningbouw voorzien.
Naast woningbouw speelt nog mee de Onderwijsboulevard als groene schoolcampus, de versnelde 30km zone op de traverse,  en een auto luwe binnenstad.
De raad krijgt de komende maand dit voorstel ter goedkeuring voorgelegd.


 

Terug naar boven