Voorjaarsnota inleidend op begroting van 2020 komend najaar

Printerversie
Gepubliceerd op: 18-04-2019 | Gewijzigd op: 18-04-2019
Wethouder Jan Hoskam presenteerde donderdagmorgen 18 april 2019 met de directeur Financiën Leo Nelissen de voorjaarsnota  2020. Dat is een discussiestuk met plannen [zonder de bedragen erbij] dat komend najaar door de gemeenteraad zal worden behandeld. De politiek zal uit de voorgestelde plannen voor 2020 keuzes gemaken.Daarbij uiteraard de kosten afwegend. 
Officieel bevat de nota een reeks voorstellen voor nieuw beleid en toekomstige investeringen. Daar is voor € 2,3 miljoen ruimte voor. Maar doordat het Rijk minder [€11 miljard] uitgeeft, krijgen ook de gemeenten minder geld dan waarop ze in 2018 gehoopt hadden.
Jan Hoskam, die ook wethouder van ICT is, toonde zich blij dat '... Den Bosch zich als data-stad kan blijven uitbouwen'. 
In verband met de bezetting van de gemeentelijke parkeergarages en de kosten van de transferia [niet meer door de provincie gedekt] lieten Hoskam en Nelissen merken dat de bezettingsgraad van de gemeetelijke parkeergarages zo danig is dat ze niet als verliesposten kunnen worden weggezet. Zo is  het van de parkeergarage St.Jan  belangrijk te melden dat het eerder voorgefinancierde  aanlooptekort van €  6,5 miljoen naar de post 'Algemene  Middelen' is overgeboekt.  
Sint Jansmuseum komt te vervallen
Opvallend is dat B&W plots, of beter gezegd uiteindelijk- de plannen voor -aanvankelijk -  een nieuwe bouwloods, later omschreven met  nieuw Sint Jansmuseum heeft laten schieten.  Aan die langdurige geschiedenis,  dat plan was een stokpaardje van de CDA- wethouder Huib van Olden, hing ook een zwaar kostenplaat je vast. Die terugval betekende een daling in kosten van € 11 naar ruim € 4 miljoen. 
 
Wethouder van Financiën Jan Hoskam.

foto © paul kriele, 30 september 2014. 
...................................................................................................................

Uit het structuurfonds 2020 als nieuw beleid  gelicht:
Herijking van subsidie aan Kamp Vught, voortzetten van de pilot Verzuim leerplicht GGD, subsidie voor afbouw Vinkelse molen, financiering overnemen  voor Steunpunt ouderen, samenwerking vijf Brabantse pilotgemeenten  om tot een  landelijk netwerk van begeleiding en opvangvoorzieningen te komen voor migranten zonder  recht op verblijf of rijksopvang , subsidie lokale omroep op huidig niveau voortzetten, de gemeente faciliteert wat betreft de ontwikkeling werklocaties ICT/data bij het bouwen van communities en gaat voldoende ruimten voor wonen en werken creëren en pilots  op gebied van toepassing ondersteunen,  in reactie op de klimaatproblemen [hete zomer] zullen maatregelen volgen  om wateroverlast/overstromingen in wijken en buurten te voorkomen, na gewenste overname door de Oeteldonksche Club van de bouwhal [Ertveldplas]  zal de gemeente het onderhoud financieel mogelijk maken, zodat  de OC  in de toekomst tot een kosten dekkende  verhuur kan komen, realisatie van een langzaam verkeersbrug over  ‘de kanaal’, bevordering van meer tijdelijke woningen, nog dit jaar volgt een voorstel om tot restauratie van pand Markt 29 ‘De Kleine Winst’ te komen , gemeente gaat samen met huurster  WSC van de oude  IJzergieterij  op de Buitendijk op zoek naar nieuwe locatie voor het World Skate Center, renovatie gymlokalen Mozartlaan en Hambakendreef en vervanging gymzaal bij nieuwbouw basisschool Het Palet Eekbrouwersweg,  onderzoek naar verbouw of nieuwbouw van Het Bossche Broek, Het Palet,  en de Hobbit, steun verlenen aan vervangende huisvesting voor muziekvereniging Exempel.

In het algemeen:
-De gemeente gaat stappen zetten om  het station als belangrijk knooppunt toekomstbestendig te maken. Die zin bevat ook de plannen en mogelijke kosten [samen door ProRail en de gemeente te delen] voor bredere passarelle. langere perrons en een brug vanaf de noordzijde emplacement  tbv voetgangers naar de Brabanthallen. Er is alvast € 12 miljoen voor gereserveerd.
-De druk op de woningmarkt is hoog.  Met woningcorporaties worden afspraken gemaakt om snel meer sociale huurwoningen te realiseren.  
-Om aantrekkelijk te blijven als Cultuurstad van het Zuiden investeert de gemeente in cultuur. Daarbij is niet uitsluitend  hogere bezoekersaantallen een richtpunt, maar is het streven er ook opgericht   nieuw publiek te bereiken dat nu niet of nauwelijks gebruik maakt van het culturele aanbod.
-Wat betreft de parkeergarage Sint Jan:  het aanlooptekort dat tijdelijk is voorgefinancierd uit het Structuurfonds (€  6,5 miljoen) ten laste van de algemene middelen te brengen.  
-Naast de herinrichting van het Station e.o. als belangrijk knooppunt, de   uitvoering van herinrichting Binnenstadsring [ €14,3 miljoen] en de verkabeling[onder de grond brengen in woonwijken]  van hoogspanningslijnen [€ 7,3 miljoen].

Vervallen projecten
-Als eerdere uit het Structuurfonds voorziene projecten komen in de begroting 2020 te vervallen: de Avenue A2,  zwembad-West,  doortrekking van de  Parallelweg naar de  A59  en het vervallen van verbouw/herinrichting Sint Jansmuseum [ooit begroot op €  11 miljoen,  later teruggezakt naar globaal € 4 miljoen… .].




 


Terug naar boven