B&W komt met onverhoedse tegenvallers in begroting

Printerversie
Gepubliceerd op: 05-09-2019 | Gewijzigd op: 05-09-2019
 

Zwaar weer voor
gemeente Den Bosch 


De wethouder van
onder meer Financiën en Economische Zaken Jan Hoskam kan aan de slag. 


foto © paul kriele, 30 maart 2014.
.

Den Bosch krijgt de komende jaren te maken met enkele financiële tegenvallers die B&W vandaag tussentijds aan de gemeenteraad voor legt. 'Tussentijds', omdat ze er - volgens de regels - nu niet toe verplicht is.  
Concreet gaat het om de volgende harde nadelen waarmee Den Bosch wordt geconfronteerd:

1. Structurele gevolgen Principeakkoord cao : Vanaf 2021 bedraagt het nadeel 'lonen' € 1,4 miljoen.
2. Korting Rijk op gemeenten
Het vorige kabinet Rutte heeft als onderdeel van haar bezuinigingspakket een uitname [korting] van het gemeentefonds opgenomen. Het nieuwe kabinet heeft die korting niet geschrapt. De totale korting loopt- landelijk -op tot €1 miljard in 2025.
In totaliteit bedraagt de korting voor  Den Bosch ruim € 8 miljoen, waarvan ruim € 5 miljoen nog niet in de (meerjaren-) begroting is afgedekt.

Naast deze ‘harde’ nadelen zien we ons op termijn ook geconfronteerd met een groeiend aantal onzekerheden.

 Het Rijk heeft in haar Voorjaarsnota 1 miljard vrijgemaakt voor de tekorten Jeugdzorg. Ook is in de meicirculaire sprake van een positief effect voor het sociaal domein van structureel € 3,9 miljoen.  Maar structureel blijft sprake van een jaarlijks nadeel van circa € 2 miljoen. Vanuit het Rijk zijn er geen toezeggingen voor aanvullende middelen; een nieuw kabinet zal hier op basis van nader onderzoek over moeten besluiten. 
Negatieve bijstellingen van het gemeentefonds doordat het Rijk intensiveringen bij met name defensie en infrastructuur niet realiseert (trap-op-trap-af systematiek). Dit risico is alleen maar toegenomen als gevolg van de uitspraak van de Raad van State [ Programma Aanpak Stikstof (PAS)], waardoor grote infrastructurele projecten stilliggen. Het effect is -geschat - € 2 miljoen per jaar.
Tekort BTW-compensatiefonds (BCF). Gemeenten krijgen de door hen betaalde BTW op hun overheidsactiviteiten, terug. Het beroep op dat fonds neemt toe. Daardoor is de kans groot dat geld uit het gemeentefonds overgeheveld gaat  worden naar het BTW compenstaiefonds....Het effect op de algemene uitkering kan ongeveer € 1 miljoen bedragen. 
 Door de invoering van de Omgevingswet zal Den Bosch [vanaf 2021] eenmalige invoeringskosten moeen gaan betalen. Maar die Omgevingswet   heeft ook effect op de structurele kosten en baten van de gemeente. B&W houdt rekening met een risicobedrag van structureel € 1 miljoen.
Vrijval belegde gelden Essent. B& W verwacht daarover vanaf 2024 een wegvallende jaarlijkse rente-inkomst van € 2,1 miljoen. 

In de meerjaren begroting van 2020-2023 zal B&W  ingaan hoe om te gaan met deze negatieve financiële ontwikkelingen.
De enige verzachtende omstandigheid is dat de financiële positie van alle gemeenten de voorbije tien jaar is verslechterd. ..

Terug naar boven