Begroting 2020. Jan Hoskam: Tijd van financiŽle zekerheden is voorbij.

Printerversie
Gepubliceerd op: 27-09-2019 | Gewijzigd op: 27-09-2019
Wethouder Jan Hoskam begint zijn toelichting op de begroting 2020 aan de pers positief [het gaat economisch goed met de stad], maar dat slaat al gauw om. 'Het toekomstbeeld van onze financiën is tegen alle verwachtingen sterk veranderd als gevolg van een optelsom van factoren en onzekerheden,' zegt de wethouder.  Hoskam noemt dan: onder meer dat het Rijk bezuinigt en minder [aan alle gemeenten] uitkeert, terwijl de gemeentelijke taken zijn toegenomen.
Bij wethouder Jan Hoskam kan er - bij de presentatie van de begroting- soms wel een lachje af, ook al zijn de verwachtingen voor de toekomst niet rooskleurig en onzeker.
'Dat maakt deze functie van wethouder
van Financiën zo aantrekkelijk. Elke dag,
nee zelfs elk uur, is anders. We  denken
soms wat staat ons nu weer te wachten...?


foto © paul kriele, 27 september 2019.
.......................................................................

Bezuinigingen na 2020 Onverwacht een lasten verzwaring in 2020

De gemeente heeft komend jaar de begroting [ € 767 miljoen]  op orde en is [verplicht door het Rijk] sluitend. Maar dat is dan ook het laatste jaar waarin de financiële situatie van het ’huishouden’ van de gemeente op orde is. Door allerlei omstandigheden [lees verder] staat Den Bosch [en ook vele andere gemeenten] bezuinigingen te wachten die de komende jaren tot minstens miljoenen kunnen oplopen. Voor 2024 is dat al acht miljoen. 
Voor 2020 geldt een inflatiecorrectie van 1,94%. De woonlasten gaan voor huurders en eigenaars 5-8 % omhoog. Die verhoging wordt verwerkt in de OZB en de afvalstoffenbelasting en rioolheffing.
Dat kan niet anders, reageert wethouder Hoskam, die verwijst dat het al twee jaar geleden is dat de afspraak van ‘geen verhoging’ in het bestuursakkoord werd vastgelegd…. De lastendruk voor een bedrijf stijgt tov 2019 met 1,9 %.

Uitleg op de tegenvallers voor de gemeente : een tekort ontstaat 
Hoskam verduidelijkt de positie van het gemeentefonds waarop, door de onderbesteding van het Rijk, een negatieve bijstelling volgt, en via de opschalingskorting landelijk 1 miljard wordt gekort . Dat geldt ook voor de btw-compensatie, waarop wordt gekort. Daarnaast zit de gemeente met de dringende opgave de zorgfinanciering in stand te houden en speelt de invoering van Omgevingswet in 2021 negatief mee en komt er [in 2024] een eind aan de renteopbrengst van de verkoop indertijd van Essent.
Dat alles maakt dat er in het meerjarenbeleid een oplopend tekort ontstaat waarvoor een taakstelling noodzakelijk is . Hoskam verwacht dat dat tekort binnen het Sociaal Fonds en het Zorgfonds opgevangen kan worden.
Vervolgens wijst Hoskam nog op de internationale ontwikkelingen, zoals de Brexit, de handelsoorlog China versus de VS, de spanningen rond Iran en Syrië en de zwakke financiële positie van Italië. Uiteraard speelt ook mee de nieuwe Stikstofregels die een nadelig effect hebben op de woningbouw en andere bouwprojecten. Dat alles heeft zijn weerslag op de nationale economie. Om nog maar te zwijgen over de klimaatdoelstellingen, de opgaven voor de woningmarkt, het mobiliteitsvraagstuk en de energietransitie. Voor de oplossingen en de financiële aanpak heeft [elke] gemeente het Rijk hard nodig….
‘Maar toch,’ stelt de wethouder, zetten we alles op alles om de ambities uit het bestuursakkoord op gebied van economie, arbeidsmarkt, talentontwikkeling, de sociale kwaliteit, gezondheid , cultuur en mobiliteit en wonen te realiseren Maar er zullen wel keuzes gemaakt moeten worden. Daartoe gaat B&W met de leden van de gemeenteraad in gesprek. Basis is een procesvoorstel dat B&W aan de Raad gaat voorleggen. Daarin staan [al eerder gedane] bezuinigingssuggesties. De raad kan daaruit haar keuzes maken die voor de Voorjaarsnota van 2021 duidelijk moeten zijn.
Vervallen en gehandhaafde begrotingsvoorstellen. De raad besloot eerder vijf projecten te laten vervallen: Avenue A2, zwembad in West, doortrekken Parallelweg naar A59, de bouw Sint Jansmuseum en de overige projecten uit de Koersnota, behalve de doortrekking van de Vogelstraat onder het spoor door naar de Zandzuigerstraat.
Hoskam vraagt verder aan de raad om drie projecten [als raadsvoorstel ingediend] op te nemen in het Structuurfonds: Knooppunt Station, uitvoering Binnenstadsring [dat betreft de Oranjeboulevard en het traject Parklaan- Zuidwal- Hekellaan] en ook de verkabeling hoogspanningslijnen. De begroting 2020 meldt nog allerlei incidentele uitgaven die gepland staan voor 2020 voor een totaalbedrag van € 16 miljoen, zoals voor scholen en sportgebouwen/voorzieningen, verhoging van de subsidie naar € 230.000 per jaar voor de lokale omroep Dtv en nieuwbouw voor de beide basisscholen Bossche Broek naar Kindcentrum waarbij de grootste druk ligt op de locatie binnenstad. Maar die bouw is door onzekere factoren pas na 2020 gepland. Ook komt er een nieuwe gymzaal voor Palet aan de Eekbrouwersweg en ook geldt dat voor de gymzaal in de Mozartlaan In de komende jaren worden 160 bruggen op hun bouwkundige kwaliteit onderzocht. Ook voor vernieuwing van  Kamp Vught en de herbouw van de Vinkelse molen trekt Den Bosch geld uit.  .

Slot 
Jan Hoskam gaat in verband met die onzekerheden en gezien ook omdat Den Bosch voorbereid wil zijn op 2029 [400 jaar geleden dat Frederik Hendrik de stad innam] en op 2035 [850 jaar bestaan van ’s-Hertogenbosch als stad], ervoor zorgen dat Den Bosch er dan in alle opzichten goed voor staat en wij [..] op een gepaste manier feest kunnen vieren.
De gemeentraad buigt zich op 12 november 2019 over de begroting 2020.

Terug naar boven