Drukbezochte presentatie Cultuurnota/ vele vragen daarover

Printerversie
Gepubliceerd op: 09-10-2019 | Gewijzigd op: 11-10-2019
De presentatie  van de concept Cultuurnota 2020 in Babel werd druk bezocht door allerlei gremia die iets met het cultuurfonds te maken hebben en daaruit subsidie proberen te verkrijgen. Na een inleiding en toelichting op de kaders en opzet van de nota die in december 2019 op de agenda staat voor de de gemeenteraad, werden er zinnige en ter zake doende vragen aan wethouder Mike van der  Geld  en projectleider Femke van Hest gesteld.
Maar met een reactiebutton [zie de site van de gemeente], kan men t/m 23 oktober2019 nog ideeën insturen en vragen over de nota stellen. 
 
..........
Wethouder Mike van der Geld [cultuur]  en projectleider Cultuurnota
Femke van Hest en Ad van Niekerk [hoofd cultuur]  gaven een uitgebreide
en heldere toelichting op de concept 'Cultuurnota 2020'. Afgevaardigden van
organisaties die met de cultuurfondsen te maken hebben waren in Babel aanwezig. 


foto's © paul kriele, 9 oktober 2019.
.......................................................................................................................................................
..........

Markante uitspraken van wethouder Mike van der Geld liet op vragen uit de zaal doorschemere dat hij nog stellig over een voorspoedig verloop van de nieuwbouw van het theater staat . Op een vraag wat de gemeente gaat doen met  de € 4 miljoen die overblijven na afzegging van de  bouw van een nieuw Sint Jansmuseum: dat dat bedrag besteed kan worden aan forse investeringen die ons  nog te wachten staan, zoals een Oostelijke rondweg in Rosmalen, aan verbouwing Babel en de Bibliotheek en de aanleg van ondergrondse elektriciteitskabels.
Veel aandacht werd bestaad aan  jongeren,  Urban en nieuwe kunsten
De gemeente dient meer facilitair [ateliers en woningen] en qua opvang na hun studie aan jong talent te besteden. Daar werd de wethouder direct  op geattendeerd. 'Welke ambities heeft u als u spreekt over vernieuwend  en op welke manier denkt u dat te bereiken? .Is daar een collectief beleid voor. 'Omdat we met die doelgroepen in gesprek zijn kennen we ook de signalen die daar leven,' aldus Femke van Hest. Van der Geld: Ík zie in die zin [doelgroep Urban] daar meer detaillering in aan te brengen.'
 Maar ook heeft u wel eens gedacht aan de oudere gevestigde kunstenaar?  Hoe kijkt u tegen de oudere kunstenaar aan? In die zin: staat er iets in de nota over een levensloop?  Anders gezegd: Wat is uw visie daar op? 'Het pad van de loopbaa is een waardevol aspect,' reageerd de wethouder. 
Algemener klonk de opmerking:   Hoe staat Den Bosch er voor vergeleken bij de andere Brabantse steden: 'Den Bosch is geen koploper meer,' erkende Van der Geld.  Merkwaardig is de visieo over het muziekonderwijs. Werd in de afgelopen jaren het muziekonderwijs op de Muziekschool uitgekleed en raakte dat versniipperd over de stad.  Nu is volgens de nota een rol toebedeeld aan Babel om dat als spil te gaan faciliteren en coördineren...
Ook vroeg een van de aanwezigen meer erkening voor de  amateurs muziekbeoefenaars [zoals van de muziekkorpsen en muziekverenigingen]. Deze amateurs behoren ook onder het beeld van Cultuurstad van het Zuiden te worden geschaard en als zodanig te worden erkend.
Een docent van de Jazzacademie merkte op: 'Ik mis de aandacht voor de docent en de jongere spelers.'

De wethouder gaf tussendoor ook een bepaalde opmerking: ' Dat deze bijeenkomst  ons ook op bepaalde zaken attendeert die we mogelijk vergeten zijn....'
Niet voor niets trad het duo
'Out of the box' mewt Hans, die
een rapgedicht voorlas en Urbandancer Len op met
de dance- act Demone.


foto © paul kriele, 9 oktober 2019. 
..........................................................

Een vraag was:  Hoe houden we de toerist langer dan na 17.00 uur vast in de stad? Van der Geld daarover: Over een daarop toegespitste aanpak zijn we in overleg met de regio. Naast de stad als trekker biedt de natuur ook een item voor tijdsbesteding. Door samenwerking met de regio -de stad met het platteland te verbinden-  willen we het toeristisch verblijf verlengen. 
Op de site van de gemeente komt een reactiebutton waarop t/m 23 oktober 2019 aanvulling of wensen vóór [raadsvergadering van] december 2019 doorgestuurd kunnen worden. 

Terug naar boven