Gemeente ervaart nog een extra budgettair nadeel over 2019

Printerversie
Gepubliceerd op: 30-01-2020 | Gewijzigd op: 30-01-2020

Bovenop eerdere inhoudingen [zie bericht van 20 december 2019 hieronder] staat de gemeente nog  een extra budgettair nadeel van € 0,9 miljoen te wachten. Dat is een effect van de actualisatie van een aantal maatstaven dat de hoogte van de uitkering uit het gemeentefonds bepaalt.

Samen met de gevolgen die zijn berekend aan de hand van de septembercirculaire van € 5,9 miljoen negatief, komt het totale effect voor 2019 uit op € 6,8 miljoen negatief. Dit nu voorziene nadeel komt tot uitdrukking in de jaarrekening 2019. Dit is overigens nog niet de definitieve stand. Sommige gegevens over 2019 zijn namelijk nog niet definitief vastgesteld. 
Naast bovengenoemde budgettaire consequenties leidt de septembercirculaire ook tot bijstelling van de budgetten die we ontvangen voor het sociale domein (WMO, Jeugdhulp en Participatie). De aanpassing van de maatstafgegevens en de voorschotbetaling op de suppletie-uitkering overheveling IUSD leiden tot een voordeel van € 1,3 miljoen binnen het sociaal domein. Daarnaast zijn er voor  € 0,6 miljoen decentralisatie-uitkeringen toegekend. 

Bericht van 20 december 2019 Gemeente gaat met bezuinigingen tekorten opvangen

Om het tekort dat ontstaat in de komende paar jaar stelt B&W voor  om  € 4,3 miljoen te gaan bezuinigen. Die tekorten werden al afgelopen najaar door de wethouder van Financiën voorspeld*. Met name gaat het om Rijksbijdragen die verminderd worden en andere onzekerheden. In 2020 is er nog sprake van een sluitende begroting, maar daarna.... Het tekort loopt op van € 2,7 miljoen in 2021 tot € 4,3 miljoen in 2023.

*Bericht van 27 september 2019 Wethouder van Financiën Hoskam: Tijd van financiële zekerheid is voorbij

De zoekopdracht is groter dan € 4,3 miljoen, namelijk € 5,0 miljoen euro. Hierdoor krijgt B&W financiële ruimte en is er voor de gemeenteraad gelegenheid om keuzes te maken.  De ambities uit het bestuursakkoord zijn leidend bij die bezuinigingsvoorstellen. Op basis daarvan bepaalt B&W de zoekrichting. Organisaties en instellingen die het treft, legt het College vooraf de voorstellen voor. Die liggen in juli 2020, bij de presentatie van de voorjaarsnota 2021, bij de gemeenteraad.
Omdat B&W voor  langer dan 2023 minder inkomsten en onzekerheden verwacht  is het voorstel om uit te gaan van 'een dynamisch proces', zoals B&W vrijdag 20 december 2019 dat in een nieuwsbericht meldt.  Concreet betekent dit, dat het College elk jaar kijkt en overweegt of opnieuw bezuinigingen gewenst zijn.