Gemeente: 'Spoorboekje' in tijd van [corona-]crisis

Printerversie
Gepubliceerd op: 21-04-2020 | Gewijzigd op: 21-04-2020
Burgemeester en Wethouders [B&W] hebben een ‘Spoorboekje Impact Corona-crisis’ uit doen gaan. Daarin staan richtlijnen voor de leden van de gemeenteraad en bedoeld om hen tot goede besluiten te laten komen. ‘Besluiten die ze gaan nemen op basis van 50 % kennis,‘ zoals onlangs premier Rutte zei. Bij die besluiten staan betrouwbaarheid, stabiliteit en duidelijkheid voorop. Dat verwachten de burgers van ons als politici, aldus  de brief van 21042020 aan de gemeenteraad. 

>>De eerste vraag die opdoemt is dat we benieuwd zijn hoe de raadsleden de rol van B&W als de grote leider in deze crisis beoordeelt...?[Samenvatting van de richtlijnen]
Kwetsbare mede-burgers
In punt 1 staat onder meer dat wij- als degene die besluiten nemen- er moeten zijn voor degenen die kwetsbaar zijn [of geworden zijn] en wellicht niet makkelijk de weg naar een gemeente weten’.
Hulp bieden
Punt 2. Daarin staat dat de overheid door de crisis voornemens is hulp te bieden aan ondernemers, ZZP-ers en [sport en culturele] instellingen. Maar daarbij kan ze wel de effecten van de crisis dempen, maar geen verzekeringsnemer van alle risico’s zijn. In de te nemen maatregelen speelt een rol of die crisis tijdelijk is of langdurig. Bij dat laatste moeten we fundamenteel nadenken over ‘een nieuwe normaal’.
 Infrastructuur van de stad
Punt 3 gaat in op Den Bosch als aantrekkelijke woon- en verblijfstad. Den Bosch heeft een unieke stadse en dorpse infrastructuur en biedt mogelijkheden voor een breed pallet van ontmoetingen. Dat maakt ons tot een unieke gastvrije, veelzijdige cultuurstad die als een magneet werkt op bedrijven en doordat karakter trekt het nieuwe burgers aan. In deze tijd van crisis willen we niemand laten verzuipen waarbij we soms wat effectiever zijn en niet alleen de bewoners en instellingen een reddingsboei willen toe gooien, maar hen ook willen leren zwemmen. Dan gaat een dilemma spelen tussen de keuze van ondersteuning van individuele ondernemer en instellingen en /of hebben we oog voor die mooie infrastructuur ? En houden we de samenhang van het gehele systeem in de gaten.

Daarover wil het College graag met de burgers en de instellingen in gesprek gaan en zal zij open staan voor mogelijk nog andere uitgangspunten.

Drie te onderscheiden fasen van aanpak
In de aanpak van B&W zijn drie fasen te onderscheiden.
Naast de lopende acutuele crisisaanpak volgt de aanpak voor de middel lange [over maanden] termijn en voor de langere [jaren] termijn.
De middellange termijn 
Voor die opzet meldden zich al instellingen aan. We gaan met hen en andere belangengroepen daarover in gesprek. Bij die aanpak/opzet lopen factoren ‘minder’ en ‘beperkter’ als een rode draad mee. Factoren waarvan de effecten door wetenschappelijk/economische bureaus zijn berekend en in percentages zijn vertaald .
Als gemeente zien we al de effecten van de crisis: toenemende leegstand, minder parkeerinkomsten, meer uitgaven op het gebied van uitkeringen, bijstand, schuldsanering. Om maar eens wat te noemen.
Eén ding staat vast: deze crisis zal een ongekende impact hebben op onze economie en dus ook op onze gemeentebegroting. Iedereen zal begrijpen: de periode van voorspoed is voorbij en dus zullen we onze uitgaven zeer kritisch moeten afwegen.
Nieuwe voorjaarsbegroting
Wat we als gemeente zeker weten is dat de begroting van 2021 niet uitgevoerd zal worden.
Daarom het Voorstel:
a. Het College van B&W zal u als Raad een sluitende [voorlopige] Voorjaarsnota presenteren waarin, naar de inzichten van vóór de crisis, het tekort voor 2021 van dekking wordt voorzien.
b. Daarnaast komt het College met een overzicht van- mogelijke- financiële Corona-effecten zoals extra uitgaven, alsmede de gederfde inkomsten over maart en april 2020. Deze cijfers worden - aan de hand van scenario’s- omgezet naar een totaaleffect voor het begrotingsjaar 2020.
c. Verder geven we informatie over de effecten voor de gemeente ’s Rijks bezuinigingen zoals die onder meer in de zgn. meicirculaire te verwachten zijn.
Dit gehele pakket bieden wij [B&W] u aan bij de Voorjaarsnota.

Rolverdeling binnen Corona-proces
Hierna gaat het spoorboekje in op de rolverdeling binnen het Corona-proces, waar de voorzitter van de Veiligheidsregio en het College van B&W besluiten zullen nemen en waarbij vervolgens aan de raad verantwoording zal worden afgelegd.
 

Terug naar boven