Fontys legt hiaten bloot van Economisch perspectief 'Stad in 2030'

Printerversie
Gepubliceerd op: 03-02-2021 | Gewijzigd op: 04-02-2021

Cees-Jan Pen, lector 'Ondernemende regio' aan de Fontys Hogescholen, zet kritische kanttekeningen bij het raadsvoorstel Economisch Perspectief Brede Binnenstad 2030’. [Zie artikel hieronder]. Daarin gaat het er om het belang en de positie van een -cruciaal levendige -binnenstad te versterken. Het betreffen de invulling van het financiële traject het ontbreekt aan concrete invullingen van wat B&W nu voor staat. Met andere woorden, zegt Cees-Jan Pen in die visie ontbreekt het aan daden en keuzes. Pen schrijft bijv.: 'Het ontbreekt aan een investeringsagenda'. Niet toevallig pakt ook Pen het langdurig gedoe rond de Bossche City Markering aan. 'Er is  nog steeds geen centrummanager aangesteld..'.
Pen: 'Er blijft dus ook hier veel hangen in mooie beloften, onderzoeken en haalbaarheidsstudies….terwijl er bij Rijk en provincie miljoenen op de plank klaar liggen voor plannen voor toekomstbestendige binnensteden..'. En Pen schrijft ook nog dat het de politiek aan ontbreekt om aan een duurzaam kloppend, autoluwe binnenstad te werken. ‘Maak ruimte voor groen, fietsers en voetgangers, aldus Pen.
Bron: Brabants Dagblad, dd. 0302201

Bericht van 28 januari 2021 Raadsvoorstel belicht, als economisch perspectief,  'De stad in 2030'.
Het College van B&W heeft in een raadsvoorstel [dd.26012021] de ambitieuze plannen voor de binnenstad op weg naar 2030, compleet met sfeergebieden uiteengezet. De kop van die aanpak is ‘Economisch perspectief Brede Binnenstad'.
Het voorstel zet onder meer uiteen: Door eigentijdse, snelle ontwikkelingen staat er naast de zorg voor een Brede Binnenstad enerzijds ook het inspelen op snel veranderende situaties op langere termijn. In het opzetten/uitwerken van dit Economisch perspectief staat samenwerken centraal. Partijen zijn bondgenoten van elkaar. De gemeente is een van de uitvoeringspartners.
In het voorstel legt B&W het accent van financiering bij de ondernemers/ zakenwereld. Zij behoren met bewoners, vastgoedpartijen en het Centrum Management de opstellers van dit Economisch perspectief. De basis daarvoor werd op 28012020 als de nota ‘Contouren Actieplan Brede binnenstad’ vastgesteld . Doel is een goed functionerende, vitale en dynamische en gastvrije binnenstad.

De Stads Delta, een van de sfeergebieden waarvoor recentelijk plannen werden gepresenteerd.

Sfeergebieden
Die binnenstad bestaat uit een samenhangend geheel van sfeergebieden, die elkaar versterken en van elkaar profiteren. Zij zullen om hun kwaliteit en uniciteit meer onder de aandacht worden gebracht. Zie bijv. de ontwikkeling van de Tramkade, de Hinthamerstraat en Hinthamereinde, het Stationsgebied en de Stads Delta. Deze zich ontwikkelende sfeergebieden vormen het fundament tussen de randvoorwaarden, werkwijze en uitvoering van het economisch perspectief.
Een nog aan te stellen binnenstadsmanager [Zie City Marketingplan…en de ingediende motie van 10112020 Begrotingsbehandeling 2021] gaat tussen gemeente, en zakenwereld/bewoners als de sturende coördinator van dit plan fungeren. Daarin erkent B&W wel de rol van de gemeenten als partner maar alleen in een krachtige alliantie met de ondernemers/zakenwereld, culturele instellingen, onderwijssector.
Wat de financiering betreft is nogal [en wederom..] veelzeggend dat’… de bestaande budgetten uitgangspunten zijn. Mogelijk spelen daarbij aanvullende subsidies nog een rol…..’.
Het station en omgeving, een gebied dat zowel
aan voor- als aan achterzijde ingrijpend
zal worden gewijzigd ten behoeve van het langzaam verkeer en ter vermindering
van het autoverkeer.


foto © paul kriele, 24 augustus 2020.
.........................................
 


Terug naar boven