Armoedebeleid succesvol maar nog lang niet af

Printerversie
Gepubliceerd op: 13-10-2009 Wethouder Snijders gaf dinsdagmiddag 13 oktober 2009 een inzicht in de evaluatie Armoedebeleid. Die kwam tot stand na onderzoeken over onder meer: het gebruik en het effect van de gemeentelijke regelingen en hoe mensen omgaan met armoede. Daartoe werden voorgaande jaren vergeleken met de stand van zaken in 2009.
Dan blijkt dat  Den Bosch inzake armoede en werkloosheid en bijstand aanvankelijk redelijk, maar geleidelijk aan minder goed scoort  ten opzichte van vergelijkbare steden.
Snijders verwacht dat nog voor het eind van dit jaar het aantal werklozen boven het landelijk gemiddelde uitkomt evenals -het daaraan gerelateerd - aantal bijstandstrekkers.

Dat betekent dat het nieuwe College van B&W -na maart 2010 - nog sterker zal moeten inzetten. Ook al is de evaluatie van het armoedebeleid over 2006-2009 redelijk gunstig:
-33% -in plaats van de voorspelde 20 % -meer aanvragen voor bijzondere bijstand en/of categroale bijstand  mede doordat de bekendheid van die regeling groter werd. De actie 'Per Saldo' heeft daaraan ook bijgedragen.
-ook het  aantal aanvragen schuldhulpverlening steeg met 5% wat Snijders eigenlijk tegen vindt vallen: 'Die schuldhulpverlening is achtergebleven'.
-het aantal minimahuishoudens daalde van 9,5% [2006] naar 8,1% [2009] mede dankzij allerlei regelingen. Het blijkt dat niet de 65-plussers, of  jonge gezinnen met kinderen, maar de tweeoudergezinnen met studerende kinderen tot de meest kwetsbare groep behoort.
-FDe actie poer saldo was suvccevoldoorenegrichte campagnes
-ook kamen er door allerlei campagnes [bijv. in het Marokkaans/Berbers] en gerichte promoties [gastcolleges] meer aanvragen budgetbeheer binnen. Bij budgetbeheer neemt een speciale unit het beheer over het huishoudgeld over.

Eén aspect valt tegen, aldus de wethouder voor o.a. Sociale Zaken: Nog te weinig- slechts 10% van de minima- maakt gebruik van goedkope toegangen [cultuur] en lidmaatschappen [sportverenigingen] de zgn participatieregeling. Maar Snijders voorziet daarin een spoedige verbetering doordat in 2010 de stadspas wordt ingevoerd. Op zo'n pas zitten allerlei kortingsregelingen.
Maar na dit onderzoek doet de huidige wethouder geen aanbevelingen. Snijders laat het aan zijn opvolger over hoe hij verder gaat met het armoedebeleid 2010 en verder. De 'Evalauatie Taskforce Armoede' kan daarbij een hulpmiddel zijn.

In december 2009 geeft de gemeenteraad haar visie over dit evaluatierapport .