College van B&W schuift bezuinigingen nog vooruit

Printerversie
Gepubliceerd op: 19-05-2010 | Gewijzigd op: 19-05-2010
'Den Bosch heeft zijn zaakjes goed voor elkaar'. Dat klinkt wat hautain en zelfvoldaan,' sprak wethouder Bert Pauli vanmorgen 19 mei 2010 bij de presentatie voor de pers van de voorjaarsnota. Die nota is de opmaat en een discussiestuk voor de gemeenteraad voor nieuw beleid in de komende vier jaar tot 2014.
Pauli's verklaring zit hem in het feit, dat de laatste jaren de gemeente een goed financieel beleid heeft gevoerd waardoor er een meerjarige sluitende begroting is ontstaan. [In tegenstelling tot Tilburg en Breda die alle zeilen moeten bijzetten om hun huishoudboekje op orde te krijgen en dan nog voor een bezuiniging komen te staan.] De wethouder van Financiën uitte zich al eerder positief en zeker niet somber over de financiële positie van de gemeente bij de presentatie van het Jaarverslag 2009. zie bericht dd. 16 april 2010. 

Wethouder van onder meer Financiën Bert Pauli: 'De stad heeft zijn zaakjes goed voor elkaar. Het klinkt wat arrogant, maar vergeleken bij Tilburg en Breda hebben we bijvoorbeeld een sluitende meerjarenbegroting.
Maar ook heeft  'Den Bosch', van alle  gemeenten boven de 100.000 inwoners, een organisatie met de minste aantal beleidsambtenaren.


foto © paul kriele, 19 mei 2010.
Pauli kwam met nog meer verklaringen: de gemeente heeft ook alle risico's duidelijk in beeld en bepaalde grote investeringen zijn goed van de grond gekomen [GZG-terrein, Kop van 't Zand].
Ook zijn er enkele meevallers [bijv. uit de algemene uitkeringen en uit de algemene reserves] waardoor er voor een bedrag van € 10 miljoen projecten kunnen worden bekostigd op gebied van economie, veiligheid en verkeer.*
*Zie onderaan artikel .
Nieuwe investeringen ten bedrage van 8 miljoen staan er op stapel in het onderwijs, zoals nieuwbouw VMBO-school, voor leerpakketten en extra kinderopvang.

Dat neemt niet weg dat er buiten de Rijksbezuinigingen om [die overigens volgens afspraak met de VNG pas in 2012 bekend worden] er zorg- ofwel pijnpunten zijn, zegt Pauli geassisteerd door het Hoofd Financieel Beheer [FB] Leo Nelis.

Die pijnpunten zitten hem in het feit dat het Grondbedrijf krap zit door een dalende woningbouw. Er spelen onzekere factoren rond de WMO, mede door de vergrijzing en het beheer van uitkeringen die in gemeentehanden zijn gekomen, waardoor de post WMO extra op de begroting drukt.

Nogmaals bevraagd over die bezuinigingen legt de VVD-er, intussen de grootste Bossche fractie, de toekomst ook in handen van het nieuwe Kabinet. Daar stelt Bert Pauli wat vragen bij: wanneer is die formatie rond, welke kleur heeft het en hoe zijn daarbinnen de verhoudingen verdeeld. Welke prioriteiten legt zij en welke keuzes maakt dat nieuwe Kabinet?
Met andere woorden maakt de wethouder duidelijk dat op zulke onzekerheden geen bezuinigingsaanpak is op te stellen.

Maar..
eerstens is de gemeente zelf al bezig de organisatie te checken en de taken die de gemeente heeft te herzien aan de hand van een zgn. takenboek. Dat geeft aan welke taken een gemeente wettelijk moet doen en welke gerust kunnen worden weggepoetst. 'Dat er binnen de gemeente bezuinigd gaat worden staat buiten kijf,' aldus Pauli, die laat doorschemeren dat die interne bezuinigingsronde al loopt. Pauli merkt nog op dat over 2009 en 2010 de post 'Personeelskosten' door goede afwegingen, een meevaller toonde en de stad van alle gemeenten boven de 100.000 inwoners de minste beleidsambtenaren telt.

Een andere factor is dat de verenigingen en instellingen op van gebied van sport, cultuur en maatschappelijk werk aan zijn zet om interne analyses te maken over hun doelstellingen, efficiënte werkwijze en takenpakket. Dat is een aanpak voortkomend uit de insteek hen niet eenzijdig een verplichte korting op te leggen. Deze transparante aanpak start, nadat de gemeenteraad in september dit jaar van het College een 'Procesvoorstel' heeft ontvangen en na goedkeuring in januari 2011 kan worden geëffectueerd.

*Projecten veiligheid economie en verkeer
Verkeer [bereikbaarheid], veiligheid en economie zijn ook de vlakken waarover binnen de coalitie afspraken zijn gemaakt en waar de prioriteiten liggen.
Hierdoor kan een fietsbrug over het om te leggen kanaal, in de fietsroute van Rosmalen naar de binnenstad, worden aangelegd. Kosten € 7 miljoen, voor welk bedrag ook het Rijk en de Provincie zullen worden aangesproken.
Komen er 6 extra straatcoaches boven de zes die er nu al zijn en krijgen bepaalde wijken extra verlichting op kwetsbare plekken [brandgangen] en volgt er extra schoonmaakbeurten voor bepaalde brandgangen. Ook kunnen er voor het ambulante jongerenwerk meer krachten worden aangesteld.
Op economisch gebied gaat de gemeente meer investeren in de zgn. '5-sterren regio' en zullen er - dmv een versterkte acquisitie -bedrijven aangetrokken worden op gebied van Food en Health. Terug naar boven