Verzoek concrete aanpak Cultureel Jongerencentrum

Printerversie
Gepubliceerd op: 01-06-2010 | Gewijzigd op: 01-06-2010
Noël Josemans, die zich vertegenwoordigster noemt van een aantal instellingen en jonge personen die zich beraden over de aanpak van een Stedelijk Jongeren Centrum, heeft vanavond dinsdag 1 juni 2010, in de Commissie Maatschappelijke Ontwikkeling, gebruik gemaakt van de inspraakmogelijkheid. De commissie gaat  vooraf aan de behandeling van de 'Voorjaarsnota 2010 ' eind deze maand.
Josemans is verbaasd dat er maar één zin in het coalitieakkoord staat over een -niet eens financieel gedekt - Cultureel Jongerencentrum:  er wordt pas een besluit genomen na een nut- en noodzaakonderzoek.

Bij de evaluatie van de Talent Factory heeft het College beloofd nader onderzoek te doen naar nut en noodzaak van een Cultureel Jongerencentrum. Dit is tot op heden niet gebeurd! 

Maar wij -instellingen en jongeren-  hebben intussen in een Breed Overleg via het City Change Center onze visies gegeven die is teruggekoppeld aan de achterban en zij heeft op haar beurt feedback gegeven. Van die reactie heeft  het  Breed Overleg een Blauwdruk gemaakt.
'Er is sprake van een grote eensgezindheid, ' sprak Josemans, 'en men is bereid om er werk van te maken.'

Dus mijn tip is: pak de kans om daarmee verder te gaan, want de uitkomst is uniek.

Mijn vraag aan uw als raadslid is:
Staan jullie achter dit initiatief? En zo ja, welke concrete stappen gaan er gezet worden?”
Mijn vraag aan U is:
1. Geef inzicht over het politieke draagvlak.
2. Formuleer een opdracht aan het College om een werkbudget beschikbaar te stellen voor verder onderzoek of planontwikkeling. 
3. Onderzoek  hoe de blauwdruk het beste - bijv. door een kwartiermaker - kan worden uitgewerkt, inhoudelijk en financieel. En breng de mogelijkheden in kaart.
4. Laat het College ism de kwartiermaker en het Breed Overleg een plan ontwikkelen om daaruit een beargumenteerd besluit te kunnen nemen over het wel of niet investeren in de ontwikkeling van een cultuurhuis door en voor jongeren.

In de commissie werd uitvoerg ingehaakt op het onderwerp Jongerencentrum
SP, PvdA, Groen Links en D66 staan achter het verzoek van het Breed Overleg en gaan voor de raadsvergadering van 15 juni a.s. een motie indienen om vaart achter de zaak te krijgen. Bij de begrotingsbehandeling van komend najaar moet dan e.e.a duidelijk zijn. Maar CDA en Eigeman [Groen Links] stellen zich wat behoudender op. Voor hen mag het ook langer duren als het maar goed wordt opgepakt. 
Josemans heeft de indruk dat er nu wel vaart achter zit en er zeker een onderzoek volgt naar de haalbaarheid en noodzaak van een Cultureel Jongerencentrum.
TROTS sloot zich aan bij de voorstanders van een jongerencentrum, maar legt toch meer het accent op een commercieel centrum in de geest van de Talent Factory.


Terug naar boven