Bomenlijst met te beschermen bomen in de stad

Printerversie
Gepubliceerd op: 02-11-2010 De gemeente  heeft op 2 november 2010, op grond van de Bomenverordening ’s-Hertogenbosch 2010, een bomenlijst met 244 gemeentelijke en 671 particuliere bomen aangewezen als monumentale boom.
Dat is een direct gevolg op het door de gemeenteraad vastgestelde 'Bomenbeleidsplan' [dd. 26 januari 2010]. Die lijst is een belangrijk instrument om bomen te beschermen. Bomen op die lijst zijn zo bijzonder voor de stad dat hiervoor een strikt kapverbod hanteert. 

De conceptlijst met aangewezen bomen, ligt vanaf 2 november 2010 gedurende zes weken ter inzage in het Stadskantoor.

Voor welke activiteiten is een kapvergunning nodig?
Alle handelingen waardoor de boom doodgaat, ernstig beschadigd raakt of ontsierd wordt. Dit is dus het kappen van de boom, maar ook vraat door vee, overmatige snoei of verwijdering van het wortelpakket. Ook moet een vergunning worden aangevraagd als een boom wordt verplanten of voor de eerste keer wordt geknot of kandelabereerd (snoeien waarbij de boom tot op de stam wordt gesnoeid).

Tegemoetkoming boomeigenaren
Om boomeigenaren tegemoet te komen in het onderhoud van een monumentale boom, wordt een gemeentelijk bomenfonds ingesteld. Jaarlijks is er € 20.000,00 beschikbaar. Het college stelt de hoogte van de toe te kennen bijdragen en service vast.
De maximaal uit te keren bijdragen lopen bijvoorbeeld uiteen van € 210 voor snoeiwerk tot (incidenteel) € 1.125 voor groeiplaatsverbetering. Als service wordt bijvoorbeeld vanuit de gemeente periodiek onderzoek naar de (veiligheids)toestand van de bomen aangeboden. Het bomenfonds is alleen beschikbaar voor particulieren, (in principe) niet voor bedrijven, instellingen en stichtingen.