Bezuinigingen gemeente 2011-2014

Printerversie
Gepubliceerd op: 17-12-2010 | Gewijzigd op: 18-12-2010
Vanmorgen- vrijdag 17 december 2010 hebben de vijf wethouders een toelichting gegeven op het bezuinigingsprogramma van de gemeente over de jaren 2011-2014. De voorstellen zijn vervat in een dikke nota. Feitelijk begint de operatie na 2012, omdat dan pas de kortingen op de rijksuitkeringen bekend zijn. Maar Den Bosch neemt daar alvast een voorschot op van 5 miljoen ombuigingen in 2011.
Overigens heeft de gemeenteraad van de € 15 miljoen opgelegde bezuiniging uit een post van € 10 miljoen keuzes kunnen maken.

Alle portefeuillehouders, behalve burgemeester Rombouts, lichtten vrijdagmorgen 17 december 2010 de bezuinigingsplannen van de gemeente toe.
Vlnr.: Bart Eigeman, Rodney Weterings, Bert Pauli, Huub van Olden enTon van Bussel.

foto © paul kriele, 17 december 2010.


De gemeente legf zichzelf - door ‘minder personeel [58 fte’s] en meer efficiency in de organisatie een bezuiniging op van  € 5 miljoen. De wethouder van Financiën Bert Pauli merkt terzijde op dat door nieuwe werkmethoden [digitalisering] er meer efficiency ontstaat, waardoor er op velerlei terrein minder kosten worden gemaakt. Dat geldt dus ook voor de gemeentelijke organisatie.
Pauli gaf aan, dat in zijn portefeuille de economie de motor is van een welvarende stad. Maar op gebied van onderzoek en planning wordt er gekort. Die aspecten kunnen ook meer regionaal worden aangepakt. De gemeente gaat ook minder geld uitgeven aan Toerisme en City Marketing [tezamen €100.000] ], hoewel promotionele activiteiten mbt Ledverlichting en infoborden aan de invalswegen blijven staan.
Er komen geen gemeentelijke prijsverhogingen anders dan de prijsinflatie volgend, aldus Pauli.

-Met betrekking tot ‘Kunst en cultuur’ geeft wethouder Rodney Weterings de aftrap met het uiten van de bezorgdheid van het College over de grimmigheid van de discussies rond deze bezuiniging. ‘Cultuur heeft de stad veel gebracht zegt Weterings maar de organisaties kunnen een betere bedrijfsvoering doen en de overhead naar beneden brengen en hun aanbod beter afstemmen op de markt. Hier geldt Cultureel ondernemerschap.’Ook de Verkadefabriek, Museum Slager, NbM, JB-centrum en TheateradParade moeten inleveren, tezamen  € 3 ton. Maar de amateurkunst is de gemeente lief. Daar wordt niet aan beknibbeld.
Verder worden in deze sector onder meer de bibliotheek [€ 250.000] en Muzerije [€ 750.000] gekort. Theaterfestival Boulevard moet, van de over 2007-2008 toegekende extra subsidie van €  250.000, weer  € 100.000 inleveren. 

-In zijn inleiding zei wethouder Bart Eigeman dat '..de 5 grote stromingen in het College met deze'bezuinigingsnota' - in alle collegialiteit -een zware opgave hebben klaargebokst.'
Opvallend in deze portefeuilles - Onderwijs, Jeugd en Sport -is bijvoorbeeld het terugdraaien van subsidies aan sportverenigingen. ‘Maar als de clubs het lidmaatschap met 0,80 cent per maand verhogen is dat bedrag [totale bezuiniging 280.000] weer terugverdiend,’ stelt wethouder Bart Eigeman, die ook gaat korten in de Dag van ’t Park, die vervalt] en ook minder magazines en minder wijknieuwsbrieven laat uitbrengen.
-Wethouder Huub van Olden begint zijn aandeel dat’.. de meest kwetsbaren in de samenleving worden ontzien’. Voor de voortgang van de Voedselbank heeft het College een oplossing gevonden, evenals ‘de kwijtschelding voor de minima van bepaalde gemeentelijke belastingen [o.a. rioolheffing]. Daar wordt niet aan getornd. 
In plaats van dat de gemeente aan minima voor hun kinderen [gezin] 1000 euro vertrekt voor de aanschaf van een computer gebeurt dat voortaan in natura. Dat scheelt telkens 500 euro.. ..De gemeente draagt niet meer bij aan een skatevoorziening [€ 77.000] en ook de subsidie aan speelstraten wordt beëindigd [€ 40.000].
-Wethouder Ton van Bussel sluit zich bij zijn collega’s aan in de filosofie: ‘Meer met minder geld’. Ook hier dient ‘de zorg’, meer efficiënte handelen. Wat betreft de WMO waar een steeds grote rberope op wordtgedaan. Daarvoor wordt gekozen voor het ondersteunen van de zelfredzaamheid eventueel met hulp van burenof  vrienden. Zo vervalt de compensatie eigen bijdrage sociale minima [ € 280.000]. Door het vervallen van kleine voorzieningen uit de WMO [zoals scootmobiel en rolstoeltransport en minder subsidies voor huishoudelijke hulp bij tweemaal bijstandsnorm] wordt in deze sector voor 380.000 bespaard. 
Het voorgestelde plan om de wijkpleinen en wijkwinkels te sluiten komt te vervallen.
In gewestelijk verband gaat Den Bosch zijn bijdrage aan de GGD met 10% verminderen, wat een bedrag uitmaakt van 200.000.
-De portefeuille ‘veiligheid’ van burgemeester Rombouts wordt ontzien omdat de coalitie juist op een veiliger stad heeft ingezet. Daarnaast kan het aantal recepties en de omvang ervan wel wat minder, wat een besparing van 65.000 oplevert. Ook in de preventie en communicatiesfeer worden de uitgaven teruggedraaid. 

Procedure van het doorvoeren van de bezuinigingen
-Tot slot gaf Bert Pauli aan hoe het met deze nota verder verloopt.
Na het traject van ‘zienswijze’ wacht het stadsbestuur de reacties op de plannen af. Eventueel volgt er dan een heroverweging door burgemeester en wethouders. Over zes weken wordt de raad het voorstel ‘Bezuinigingen’ voorgelegd, inclusief de reactie van het College erop, aldus de wethouder van Financiën Pauli, die in april 2011 het afrondende besluit verwacht waarop direct de eerste bezuinigingen zullen worden doorgevoerd.Terug naar boven