Gemeente doet suggesties om woningbouw weer op te krikken

Printerversie
Gepubliceerd op: 29-06-2012 Door de starterslening weer in te voeren en door collectief, particulier, opdrachtgeverschap in te voeren, probeert de gemeente de woningbouw weer te stimuleren. Deze en andere beleidszaken staan in de nieuwe woonnota die wethouder Jeroen Weyers vanmiddag vrijdag 29 juni 2012 aan de pers heeft gepresenteerd. Een nieuwe nota...? Omdat er door de crisis reden toe was.
Wethouder Jeroen Weyers.

foto © paul kriele, 21  maart 2012.


Een andere aanpak/visie zit hem bijv. ook in voortaan niet alleen meer naar de huurlasten, maar naar de totale woonlasten [incl. energiekosten] te kijken. 'Wonen moet betaalbaar blijven,' sprak Weyers.

Bij het opstellen van de nieuww nota, die de gemeenteraad krijgt voorgelegd, heeft de gemeente vooraf reacties en ideeën gepeild en eventueel verwerkt. 'Dat gaat de volgende keer ook weer gebeuren,' zegt de PvdA-wethouder.

Weyers: ' ‘s-Hertogenbosch is als aantrekkelijke woongemeente naar de derde plaats, achter Amsterdam en Utrecht, gestegen. We willen deze positie uiteraard behouden. Uit de laatste prognose blijkt dat het inwonertal ook de komende decennia blijft groeien. Daarvoor zijn nieuwe woningen nodig. Tot 2030 moeten er nog zo’n 9.800 woningen worden toegevoegd.'
 
Inhoud nota:
-er wordt gestreefd naar een woningproductie van gemiddeld 700 woningen per jaar voor de periode tot 2030, met een bandbreedte van 500 tot 800 woningen per jaar
-en daarvan minimaal 25% te laten bestaan uit woningen in de sociale sector
- het (collectief) particulier opdrachtgeverschap wordt gestimuleerd
- de starterslening voor bestaande koopwoningen wordt weer geïntroduceerd
- er moet worden voorzien in de groeiende behoefte aan zogeheten woonzorgarrangementen voor ouderen en mensen met een beperking. Dit kan door nieuwbouw, omzetting van bestaande verzorgingsplaatsen en door ambulante zorgverlening in de bestaande woningvoorraad;
- er gaat meer gebeuren in renovatie, groot onderhoud en energiebesparende maatregelen met als doel de woonkwaliteit te verbeteren.