Gemeente luidt noodklok voor oplopende woonlasten

Printerversie
Gepubliceerd op: 14-10-2013 | Gewijzigd op: 14-10-2013
De woonlasten voor steeds meer huurders van een sociale huurwoning onbetaalbaar.Zeker ook in ’s-Hertogenbosch. Waar dit in 2010 nog het geval was voor 21% van de huurders, is dit aandeel in 2013 opgelopen tot 26%. Naar verwachting gaat dit percentage in de komende jaren nog substantieel stijgen tot 37% in 2018. Dat blijkt uit onderzoek ‘Doelgroepen en woonlasten in de gemeente ’s-Hertogenbosch’. De resultaten van dit onderzoek zijn echter niet alleen voor ’s-Hertogenbosch van toepassing. Een landelijk onderzoek naar woonlasten door het bureau OTB in Delft laat een vergelijkbaar beeld zien.

Oproep om maatregelen te nemen
De gemeente gaat een petitie indienen bij de Tweede Kamercommissie ´Wonen en Rijksdienst´ omdat de financiële positie en het welzijn van een omvangrijke groep inwoners onder steeds grotere druk komen te staan. Er moeten dan ook met urgentie maatregelen worden getroffen. Daar zijn naast lokaal, óók landelijke maatregelen voor nodig.
In de petitie roepen de gemeente, woningcorporaties en het Stedelijk Huurdersplatform op de landelijke overheid om medeverantwoordelijkheid te nemen voor de aanpak van het woonlasten- en armoedeprobleem van huurders.
Gezamenlijke aanpak
De nadruk in de gezamenlijke aanpak moet dan liggen in behoud van de omvang van de sociale huurwoningvoorraad en in investeringen in energiemaatregelen voor de bestaande huurwoningvoorraad. Ook wordt gevraagd ruimte te bieden aan woningcorporaties om met maatwerkoplossingen huurders te helpen die in de knel komen, bijvoorbeeld door een tijdelijke korting op de huurprijs.

De gemeente gaat ook zelf op zoek naar maatwerkoplossingen. Dat doet zij samen met de woningcorporaties en het Stedelijk Huurdersplatform. Het doel is de stijging van de woonlasten voor de mensen met de laagste inkomens af te zwakken.

De belangrijkste uitkomsten uit het onderzoek:
• Het aantal huishoudens met de laagste inkomens groeit meer dan trendmatig. Afhankelijk van het economisch scenario groeit deze groep in ’s-Hertogenbosch van 15.740 huishoudens in 2013 naar circa 17.100 (positief scenario) tot circa 17.700 (negatief scenario) in 2018. Dat is een toename van 9 tot 12%.
• Het aantal huurders met te hoge woonlasten is toegenomen van 21% in 2010 naar 26% in 2013. In absolute cijfers is dat een toename van circa 4.900 in 2010 naar circa 5.900 huurders in 2013. Deze cijfers zijn gebaseerd op Nibud-normen.
• Het aantal huurders met te hoge woonlasten kan nog fors toenemen tot mogelijk 37% in 2018. Voor nieuwe huurders ligt dit percentage als gevolg van een hogere huurprijs waarschijnlijk nog hoger.
• Vooral huurders uit de laagste inkomensgroep hebben te hoge woonlasten. 90% van de huurders met te hoge woonlasten zijn namelijk huishoudens die ook recht hebben op huurtoeslag. Van alle huurders met een huurtoeslag zou in 2018 mogelijk zelfs 59% te hoge woonlasten kunnen hebben. Het betreft vooral alleenstaanden onder de 65 jaar en een deel van de gezinnen.
• Als het armoedecriterium van het Sociaal Plan Bureau als uitgangspunt wordt genomen, dan blijkt dat in 2013 21% van de huurders in sociale huurwoningen behoort tot de groep met een te hoge woonquote (relatie tussen inkomen en woonlasten) en behoort tot de groep die in armoede leeft. Bij deze huurders zijn de woonlasten dus een belangrijke oorzaak van het feit dat zij in armoede leven. Dit percentage kan oplopen tot 34% in 2018.
Terug naar boven