Oude cultuurnota aangepast, nieuw kader op basis van 7 kansen

Printerversie
Gepubliceerd op: 22-11-2013 | Gewijzigd op: 23-11-2013
De Gemeente heeft -in een raadsvoorstel- de oude cultuuragenda aangepast mede vanwege maatschappelijke ontwikkelingen en als gevolg van de draagvlakdiscussie ‘kunst en cultuur’, zegt de wethouder van o.a. Cultuur, Jeroen Weyers vanmorgen 21 november 2013, tegenover de pers. De nota is een herijking van uitgangspunten uit de ‘Cultuurnota 2009’ voor de nabije 4-5 jaar, die samen met ‘t veld zijn opgesteld. ’t Veld dat zijn de kunstenaars, het publiek en de instellingen, waarmee Weyers in de afgelopen maanden gesprekken heeft gevoerd. Maar ook met jongeren na hun kritiek dat er in de stad niets voor jongeren gebeurt.
Een ontwikkeling in het kunsten en cultuurveld is bijv. dat eerst de economische waarde van cultuur centraal stond. Na de discussies is daar met name ‘het draagvlak’ voor in de plaats gekomen. Maar ook speelt tegenwoordig ‘de beleving’. Een aspect dat je ook bij nieuwe winkelformules tegenkomt. Als voorbeeld voor ‘cultuurbeleving’ geeft Weyers de Verkadefabriek aan. 'Zo zal dat straks ook in de W2 gaan gebeuren.'Wethouder Jeroen Weyers met een aangepaste cultuurnota in de vorm van een 'Cultuuragenda voor de toekomst'.

foto © henk van esch, 21 november 2013.

De eerste stap is het samenstellen van een kader, waarna de ‘Agenda voor de toekomst’ met ’t veld vorm wordt gegeven. Als leidraad voor die nieuwe cultuuragenda gebruikt Weyers de ‘7 kansen voor cultuur’. Daaruit zal een product voortkomen.
In die 7 kansen [actiepunten] komen voor:
- Stad van verbeelding , waar het accent ligt op makers en festivals: [als voorbeelden Jeroen Bosch, Boulevard en Oeteldonk],
-meer ruimte voor nieuwe kunstvormen
-het verankeren van cultuureducatie in het onderwijs door bijv. kinderen al vroeg met kunst en cultuur in aanraking te brengen
-meer kansen voor de amateurkunst en amateurgezelschappen en niet alleen verenigingen
-ontmoetingsplekken creëren en ruimte geven aan de new generation [zoals SOLOS en initiatief Paardskerkhofweg op 9 december]
-ook meer ruimte geven aan partnerschap en ondernemerschap. Flexibeler omgaan met subsidietoekenning’, ofwel goede [soms experimentele] voorbeelden meer belonen.

Deze herijking betekent niet dat er meer geld komt, aldus Weyers, maar de wethouder wil wel met de grote instellingen afspraken maken.

Het raadsvoorstel ‘Cultuuragenda voor de toekomst komt in januari 2014 in de raad.Terug naar boven