Positie Onderzoeksbureau Berenschot ter discussie

Printerversie
Gepubliceerd op: 24-04-2009 | Gewijzigd op: 25-04-2009
De Buitendijk op de Kop van 't Zand, met links de Talent Factory, gevestigd  in een oud fabrieksgebouw en achteraan  De Heus/voorheen Koudijs.

foto © paul kriele, 9 september 2007.
Vorig jaar heeft de gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch een onderzoeksbureau ingeschakeld om de handelwijze van wethouder Eigeman te onderzoeken inzake de gang van zaken rond het cultureel jongerencentrum de Talent Factory
Nu blijkt dat dit onderzoeksbureau over voorkennis beschikte.

Directeur van de Talent Factory Ruben Zar gaf aanvankelijk op eigen initiatief een aantal weken voorafgaand aan de gemeentelijke opdracht, aan Mazars Berenschot opdracht om de schade inzichtelijk te maken die het Jongerencentrum zou hebben geleden door het bestuurlijk falen van Bart Eigeman.
Zar overlegde aan Berenschot vertrouwelijke stukken.  Mazars Berenschot is n.l. een 100% dochten van Berenschot, stelt Zar en dan is het niet uitgesloten dat er uitwisseling van informatie heeft plaatsgevonden.
Berenschot verzuimt echter -tijdens de aanbestedingfase- richting de gemeente te vermelden dat zij over voorkennis beschikte.

Berenschot liet Zar zitten en ging met ’de opdracht gemeente’ aan de haal. Dat verbaasde Zar zeer.
Overigens vond Zar het onderzoek niet transparant, omdat alleen de onderzoekscommissie toestemming mocht geven voor inzage van die geheime stukken. Maar die commissie krijgt pas inzage, na instemming van het College van B&W. Maar dat College is nu juist onderwerp van onderzoek!

Bovendien kreeg in de gesprekken van Berenschot met de gemeente en met de Talent Factory, de gemeente verhoudingsgewijs een groot aandeel. Zar voelde zich in dat opzicht benadeeld. Zar was ook niet tevreden over de rapportage, maar Berenschot ging daar niet op in.
Onderzoeksleider Kees-Jan Groen zag geen aanleiding tot nadere vragen [17 april 2009].
Maar er was meer: Berenschot gebruikte door Zar aan haar overlegde geheime rapporten voor haar onderzoek. Berenschot zegt dat het hier om een waarheidsbevinding gaat en dat de feiten op een rij gezet behoren te worden. Dat past in een transparante werkwijze, aldus drs. Kees-Jan Groen van Berenschot [26 maart 2009].
Zar heeft inmiddels de zaak gemeld aan de raad en voorgelegd aan de Raad van Organisatie-Adviesbureaus [ROA], een overkoepelend orgaan van een bureau zoals bijv. als Berenschot.

drs. Kees-Jan Groen spreekt namens het bureau Berenschot en stelt dat '.. gedurende het onderzoek op geen enkele wijze informatie wordt verstrekt noch aan de media noch aan andere geïnteresseerden'.


Terug naar boven