Gemeente zette – gaandeweg - Zar in alles klem

Printerversie
Gepubliceerd op: 02-10-2008 | Gewijzigd op: 02-10-2008
 
 
Een raadsdebat over het Cultureel Jongerencentrum is aanstaande. Zar voelt zich in alles gesteund.

foto © paul krile, 8 september 2007.

De raadsvergadering over de ‘Evaluatie aanloop Cultureel Jongeren Centrum’ aan de Buitendijk op 7 oktober 2008 belooft een ontknoping te worden. Niet alleen inzake de wir war van gemeentelijke rapporten die zich te vaak tegenspreken.
In vele opzichten zullen zeker nalatigheden boven water komen.

De weegschaal scheen steeds ten nadele van Zar uit te slaan. Maar er blijken vertrouwelijke besluiten te liggen die nooit boven tafel kwamen. Bovendien heeft Zar recht op huurbescherming [art. 7:290]. Gezien het overleg dat tussen partijen loopt is een rechtsgang nog niet in beeld.

Op basis van duidelijke afspraken met de gemeente [2004] is Zar in oktober 2005 met een jongerencentrum aan de Buitendijk gestart. Hierbij werd het concept Culture & Commercie gehanteerd. Dit betekent commerciële jongerenactiviteiten [à la Goldfinger, 013 en Kings] die culturele activiteiten [comedy, multi-media etc.] mogelijk maken

Bij aanvang bleek al dat de commerciële activiteiten voor jongeren niet mogelijk waren, omdat het gebouw niet voldeed aan de eisen, qua geluid [max 70 db] bezoekersaantallen max. 400] en omdat sanitair en elektra ontbraken.
Om het hoofd boven water te kunnen houden werden tijdelijke activiteiten voor de zakelijke markt georganiseerd [vergelijkbaar met Orangerie]. Intussen gaat de verhouding cultuur-zakelijk nagenoeg gelijk op.

Het opheffen van die beperkingen was pas mogelijk na de realisering van het parkeerterrein en daarvan was de Talent Factory weer afhankelijk van de gemeente. Het parkeerterrein werd pas in januari 2008 aangelegd. Vanaf die datum zou de Talent Factory effectief de verbouwingen kunnen doorvoeren. Maar volgens het huurcontract resteerde er toen nog maar 6 maanden. Elke investering zou dan onrendabel zijn.
Zo is het met veel meer aspecten. De gemeente bleef bijv. in 2005 in gebreke met een ‘plan van aanpak’ en liet [april 2006] merken dat een ‘normale exploitatie onmogelijk was’. In eerste instantie was met de ondernemer de huurtermijn voor 5 jaar afgesproken, maar uiteindelijk bleek dat slechts voor 1 jaar te zijn.
Bij tussentijdse evaluaties gaf de gemeente een verlenging van het jaarcontract op basis van goed functioneren.
De Talent Factory was uitgegaan van continuïteit om ook op de lange termijn te kunnen opereren. Die zekerheid gaf ruimte om op de korte termijn te investeren.
‘Hoe kun je binnen een jaar een organisatie opzetten en bewijzen dat je een volwaardige [cultuur én commercie] jongerencentrum bent,’ vraagt Zar zich af.

Zar vind het jammer dat de gemeente een voorbarige evaluatie presenteert
omdat de Talent Factory nog steeds in een aanloopfase verkeert. ‘Op een locatie, waar geen geluid geproduceerd mag worden en waar maar een beperkt aantal bezoekers binnengelaten mag worden, kan een jongerencentrum niet functioneren,’ stelt Zar vast
Dat de Talent Factory geen samenwerking zou aangaan met de Verkadefabriek, W2, Bosse Nova en andere instellingen, spreken vreemd genoeg de rapporten van de gemeente zelf tegen. De ene keer staat genotuleerd dat de W2 wel tot samenwerking is bereid en een maand later schrijven die notulen het tegendeel.
Bekoelde verhoudingen
Dieptepunt in de verhouding met de gemeente was de brief van wethouder Eigeman [mei 2008] waarin Zar de wacht werd aangezegd. Als hij niet vrijwillig zou vertrekken, zouden er belastende verklaringen over hem worden gepubliceerd. Dat kwam voor Zar als een donderslag bij heldere hemel
Daarop is hij in contact getreden met de raadsfracties en heeft hen over de gang van zaken geïnformeerd. Die stap werd hem door wethouder Eigeman kwalijk genomen.
Niettegenstaande deze sfeer en verhouding is Zar met diens adviseur op een zakelijke manier in goed overleg met de wethouder.
Zar voelt zich sterk staan in zijn recht. De huur valt onder het regime [7:290], wat inhoudt dat de termijn automatisch doorloopt met 5 jaar en dus eindigt in 2010.
Raadsdebat
Op 7 oktober 2008 zullen de fracties het dikke dossier van het Cultureel Jongerencentrum -over de aanloopfase - gaan evalueren. Dat ziet Zar met vertrouwen tegemoet. Daarnaast staat er een vol programma voor 2008 en 2009 geprogrammeerd.
Addertje onder het gras
In dat dossier zit voor de gemeente nog een addertje onder het gras. Op 12 december 2006 blijkt het College een vertrouwelijk [ook naar de Raad] besluit te hebben genomen over de doorontwikkeling van het Cultureel Jongerencentrum aan de Buitendijk.
Het stempel ‘Vertrouwelijk’ was bedoeld om de projectontwikkelaars niet wakker te schudden. Uiteraard hadden de Raad en de initiatiefnemers over dit besluit geïnformeerd dienen te worden. Dan was er op zijn minst zekerheid geweest over eventuele investeringen….
Zar: ‘Noch ik  en ik denk noch Eigeman zouden een juridisch traject willen ingaan, maar mocht het zover komen dan gaan we dat in vol vertrouwen tegemoet.’


Terug naar boven