Info [Visie] Zuidwalgebied komt in de bus..

Printerversie
Gepubliceerd op: 12-09-2019 | Gewijzigd op: 16-09-2019
De informatie over het Zuidwalgebied wordt als 'visie' voorafgaand aan de raadsvergadering van 16 september aanstaande, op  donderdag  12 september 2019 bij de omwonenden bezorgd.

Donderdag 12 september 2019 ontvangt een ieder in de bus het raadsstuk 'Vaststelling visie Zuidwalgebied', zoals dat na diverse inspraakrondes tot stand is gekomen. De raad mag zich daar nu over buigen. Het begint met de doelstelling in mooie zinnen vervat… : -dmv wonen, werken en nieuwe stedelijke functies de dynamiek van het gebied te versterken. Die nieuwe functies zijn bedoeld om ook meer jongeren aan te trekken, zo staat te lezen. -Relaties te leggen binnen dat gebied ter bevordering van de kwaliteit. -Minder zwaar accent te leggen op verkeer[parkeren] en het toevoegen van [semi] openbare ruimtes [vergroening en verduurzaming]. -Een eigen identiteit te ontwikkelen dmv door aan kunst, design en cultuurruimte te geven.
De inspraak [reacties] richten zich met name op [de invulling van] Prins Bernhardplein [geen bezoekersparkeren tenzij voor vergunningenhouders], liever groen en samenhang creëren met KPNcomplex, Parkeren [zoveel mogelijk beperken], Verkeer [30 km invoeren] en Bastion Oranje [geen bootjes-varen toestanden, wel kleine horeca]. Opmerking Verkeer: Men mist een totaalvisie automobiliteit over het Zuidwalgebied tav Verkeer. Het raadsstuk zegt: ‘Hier komt nog een aanvulling op’..
 


Nieuw beeld van het KPN-complex
-..................................................................................................

KPN-complex: Op invulling KPN-complex als woongebied kwamen geen reacties. Dus ‘geen bedenkingen’ betekent dat dit gebiedsdeel versneld [mbt procedures] kan worden ontwikkeld, zegt het raadsstuk.

Paleis van Justitie, Huis van Bewaring en RWS-gebouw

Er is nog weinig bekend over de toekomst van het gebouw van RWS aan de Zuidwal door de Van Renschdael Groep is gekocht Maar de huur is intussen weer met twee jaar verlengd . Belangrijk element hier is dat de garage aan 140 auto’s plaats biedt… Ook tav het Justitiegebouw, dat voor een groot deel is gehuurd daar advocatenkantoor Bannenberg..daar is weinig schot/verandering in te verwachten… Voor het Huis van bewaring, met name de cellenvleugels, daar is de Van Renschdael Groep met een procedure bezig. 

============

Bericht over de  Inspraakavond van 10 apri 2019  Meer 'jeugd' en 'hardere' discussies'
De tweede bijeenkomst  op woensdagavond 10 april 2019 rond de stedenbouwkundige plannen voor het Zuidwalgebied  werd iets drukker bezocht en ook over het algemeen een iets jeugdiger publiek en waren de discussies wat scherper, zo vatte projectleider Erwin Olzheim de avond in het Bestuurscentrum samen. Olzheim presenteert de conceptvisie die voort komt uit beide zittingen. Daar wordt een  analyse van gemaakt en voor de zomer gaat die visie naar B&W. Dan volgt de inspraak en daarna mag de raad zich komend najaar er over buigen.
De bijeenkomst werd verder gepresenteerd door Hanneke Straver en geleid door wijkmanager Riekje Bosch.
 
Projectleider Erwin Olzheim die de
conceptvisie op het toekomstige Zuidwalgebied in het Bestuurscentrum op woensdagavond 10 april 2019 toelichtte.

foto © paul kriele, 10 april 2018.
...................................................................................................

 

Vooral de sloop van Rijkswaterstaat en de Cathrienkerk meer open gooien met groen op het voorplein en de sloop van de pastorie klonken als wensen aan diverse tafels.
Het parkeren in de binnenstad is voor vergunningenhouders en bezoekers moeten naar de St. Jans parkeergarage. De meesten zien de parkeergarage Wolvenhoek liever verdwijnen, maar dat kan pas over tien jaar, vanwege de mobiliteitsontwikkelingen [elektrische auto’s, deelauto’s en E-bikes]. De parkeergarage is een bron van inkomsten en een bestemming voor binnenstadsondernemers in de  binnenstad, zegt stedenbouwkundige Reinout Crince, die aan een van de tafel de discussie leidde. Maak die voor vergunningenhouders klonk het aan een van de tafels.
 
-Hierboven: Het gebied omsloten tussen Spinhuiswal-Parklaan-Vughterstraat - St.Jorisstraat -Verwersstraat en Beurdsestraat.
-Rechts: De ruim 60 anaweizg werveorden aan zes tyeafles d ediscussie op d evisie.
-Rechts boven: Aspecten van onder meer
groen [vaak gewenst]  wonen/bouwen [niet historiserend]  en verkeer [geen snelheidsduivels
en lawaaiverkeer] uit de visie.


foto's © paul kriele, 10 april 2019.
 

Wat de bebouwing  betreft met name op het KPN-complex [200 woningen..] langs, wat Prins Bernhardlaan gaat heten, in hoogte aansluitend op de bestaande vleugels, mag  niet historiserend worden en er moet een open karakter naar de Mortelkazerne ontstaan, welke kazerne aan een bredere straat zou komen te liggen.
De gemeente streeft naar meer plekken, ook wel  ‘Verblijfsplaatsen' geheten. Als voorbeelden: binnen Huis van Bewaringcomplex,Cathrienplein en binnen KPN complex.  Ook ziet zij meer doorsteken om routes dwars  door het gebied aan te leggen waardoor monumenten beter in het zicht komen en de binnenplaatsen [bijv. Huis van Bewaring] openbaar gebied worden. Ook is een idee het Bossche Broek meer bij het gebied te betrekken bijvoorbeeld mbt  een bruggetje of liever met bootjes. Overigens de KPN-mast kan niet weg,  technisch gezien en qua verbindingsschakel met ons mobiel verkeer. Hij schuift wel een beetje oostelijk op en komt in de nieuwe bebouwing te liggen. 

De gebouwen aan de Zuidwal kregen veel kritiek. RWS  slopen, maar de huurflat aan de Zuidwal zou bij de upgrading een speelser, gevarieerder dak moeten krijgen en de lelijke garageboxen aan de kant van de Weversplaats? Daar moet een oplossing voor komen. De gevel aan de Bandsche Poort zou een groenbekleding kunnen krijgen. 
Voor velen is het verkeer een doorn in het oog, maar over iets anders dan 30 km op Parklaan en Zuidwal werd niet gesproken.
Daarom : racend verkeer op de traverse en in de St. Jorisstraat blijft de vijand van mooie plannen voor stille wandelroutes/doorsteekjes, hofjes en groen gebieden.
 

Eerste zitting: Ontwikkeling Zuidwalgebied bericht  van 10 januari 2018  

De gemeente belegde woensdagavond 10 januari 2018 in de Toonzaal voor omwonenden een bijeenkomst  ‘Zuidwalgebied’ met de twee ontwikkelaars van KPN en het Justitiecomplex. De avond trok veel belangstelling: een volle Toonzaal tot op het balkon.
Doel was, zoals Riekje Bosch, wijkmanager binnenstad, met de omwonenden in gesprek te gaan om samen tot een visie  voor het gebied tussen de Spinhuiswal, St.Jorisstraat, Prins Bernhardstraat , Oude Dieze en Zuidwal te komen.
Aanleiding is dat  zich twee ontwikkelaars hebben aangediend die eigenaar zijn geworden van twee complexen te weten KPN in de Prins Bernhardstraat en Justitie op de Spinhuiswal en in de St.Jorisstraat. 1
Deze, Boelens en DeGruytergroep en de Renschdael groep willen aan de slag.
 
-Rechts : De Toonzaal had gebrek aan stoelen
om op de belangstelling te kunnen antwoorden.

-Onder De aanwezigen /omwonenden konden
bij tafels[hoeken] ingedeeld naar thema, hun
wensen en vragen kwijt. Bedoeld ter ondersteuning
van een nog vast te stellen visie op het Zuidwalgebied
.
Opzet bijeenkomst
De avond was ingedeeld beginnend  met een globaal voorstellen door stedenbouwkundig architect  Marese van der Linde, Vincent Hofs  architect bij de Renschdaelgroep [vwb het Justitiecomplex] en Rogier Rombouts en architect Joost Hoefs van de Boelens en De Gruytergroep [vwb het KPN-complex]. Daarop waren er een zestal tafelthema's waar men zich kon oriëteren  en/ of haar/zijn wensen of vragen kon richten.
Samenvatting Wat uit die tafelgesprekken kwam vatte Riekje Bosch aan het slot van de bijeenkomst samen. Ondersteunend vanuit de gemeente waren de projectleider Judith Köbbe en dr. ir. Rob Kleijwegt directeur Stadsontwikkeling. Marese van der Linden benadrukt dat een stad steeds verandert en zich aanpast aan nieuwe  behoeften bij het wonen en werken.
 
  Luchtfoto van het Zuidwalgebied.
..............................................................
Voorstellen van de ontwikkelaars
Boelens De Gruyter dat vorig jaar tien jaar bestond, wil het KPN-complex dat ze in 2009 verwierf en dat in 2019 vrij komt, slopen behalve het oude  entreegedeelte met  de grote wenteltrap en de glas in loodramen van Marius de Leeuw. Ook zal noodgedwongen de toenmalige PTT-zendtoren blijven staan, mogelijk worden ingepast in de nieuwe bebouwing.
Voor de Renschdaelgroep was Parkeren [een faciliteit die bij Justitie ontbreekt] een dilemma evenals de monumentale status van de  gebouwen: ’We weten nog steeds niet waar we eigenaar van zijn, sprak  de architect Vincent Hofs.
’Er zijn vele opties. We denken aan een mix van functies:horeca/ hotel [eventueel met kunst], retail  icm kunst], kantoren, health, onderwijs, kleinschalig wonen en evenementen. Maar voorlopig speelt beheer en onderhoud en renovatie.
De toelichting door Joost Hoefs van de Twee
Snoeken en architect Bob Sanders  van Boelens DeGruyter over de aanpak van het  KPN-complex.
 

Bij Boelens DeGruyter sprak Joost Hoefs [De Twee Snoeken] over een nieuw gebied met een stedelijk karakter dat niet als binnenstad wordt bedoeld, waar voor een kwart sociale huurwoningen [80 m2] komen in het middensegment.
Doel is, aldus Hoefs, dit gebied terug te geven aan de stad en ook weer toegankelijk te maken door afwisselend groen op te nemen en er tussenin nieuwe verbindingen aan te leggen. Hoefs sprak daarbij over een semi-publiek gebied.
Maar een bijeenkomst om tot een visie over dit gebied te geraken gebeurde ook al op 13  december 2008. Maar door onder meer de crisis is  de toenmalige visie met als motto ’Van achterdeur naar voorportaal’ in een bureaulade blijven liggen, zei even later de stedenbouwkundige Marese van der Linden. ‘Er was geen behoefte meer aan..’. Maar intussen [2013] is wel het ruimtelijk functioneel kader  voor de Spinhuiswal vastgesteld.
 
 
 
Een idee van de nieuwbouw op de pek van de KPN. Links de Prins Bernhardstraat en rechts de Oude Hulst waar een parkeergarage is gepland.  Luchtfoto van het KPNcomplex
met in rood omrand het deel dat blijft staan.

Zes tafelthema’s
Daarna kregen de circa 100 belangstellenden gelegenheid op zes ‘hoeken ‘ aan zes gespreksleiders hun vragen, wensen en commentaren  kenbaar te maken. Die zes hoeken waren: identiteit, duurzaamheid bereikbaarheid  en Openbare Ruimte.  Maar ook twee tafels voor resp. Boelens en De Gruyter en de Renschdaelgroep. Van deze 'inspraak'werd druk gebruik gemaakt.
Riekje Bosch gaf een voor een de leiders van de tafelgesprekken  gelegenheid de inbreng van de belangstellenden samen te vatten.
Marese  van der Linden hoorde een oproep geen nieuwe gekunstelde gevels op plek KPN te creëren. Maar wel leuke hofjes en functies die het gebied verlevendigen. Joris van Esch merkte duidelijk dat men de leefbaarheid belangrijk vindt. Op de prioriteitenlijsten staat  de auto onderaan en groen bovenaan, aldus Van Esch.
Men kon ook door stikkers op affiches te plakken aangeven wat men hier en daar wenst. Daar kwam op de lege plek [parkeerplaats] langs de Prins Bernhardstraat de wens voor een ‘groen bosje’ naar voren. Daar moet ook minder verkeer komen viel er te horen.
Een andere gespreksleider noemde de kreet: ‘Gebrek vaan aparte containers voor plastic’ en ‘Graag groen op daken en muren’ .
Vincent Bos was het  positieve en het enthousiasme e opgevallen. Ik hoorde,  gericht naar  de Renschdaelgroep, ‘Koop die St. Cathrien  en  maak er iets moois van !’
Bob Sanders had veel positieve reacties over de uitstraling en de sfeer gehoord. Er viel zorg te beluisteren dat het parkeren voor bewoners  niet verdwijnt en enkelen wilden meer lucht en licht voor de Mortelkazerne.
 En tot slot verbouw de parkeergarage Wolvenhoek tot garage voor omwonenden.
Tot slot zei Riekje Bosch dat men graag later verder over deze visie wil doorpraten. De gemeente gaat daar gelegenheid voor bieden.
Er komt eerst nog een integraal verhaal. Mogelijk dat er na de zomer een concept-visie volgt  alvorens e.e.a. vast te gaan stellen, aldus Bosch.

Idee -schetsen uit gebied

-Links Aanzien Spinhuiswal met voormalige
Paleis van Justitie en de St. Cathrien die
mogelijk door de Renschdaelgroep wordt aangekoch
t.

Voor dit complex heeft de Renschdaelgroep
een mengeling van functies in beeld.

 
-Rechts: Van het KPN-complex in de
Prins Benrhardstraat blijft de hoofdentree
nr.14 met wenteltrap en de glas
in loodramen van Marius de Leeuw in tact.
Ook de PTT-zendmast blijft gehandhaafd, mogelijk te verplaatsen.
Alle andere vleugels gaan tegen de grond.

De Procesgang vwb Justitiecomplex

-De procedure is, aansluitend op wat Riekje Bosch hiervoor net aan gaf, een bestemmingsplanwijziging.
-Aanpassing van diverse gebouwen tbv nieuwe functies [Na het doorlopen van de bestemmingsplan wijziging].
En ten aanzien van de beheersituatie:
tijdelijke huurder kontrakteren/ onderbrengen [ In Paleis zit al het katoor van de Renschdaelgroep en de rest van het gebouw is verhuurd aan advocatenkantoor Banning en aan zijde St.Jorisstraat aan Koning WilIem I- college].
-Restauratie van de buitenzijden van de gebouwen. 

Bericht van 12 januari 2017 Gemeente gaat in januari 2018  een avond beleggen over het  Zuidwalgebied
In januari 2018 belegt de gemeente een infoavond over de ontwikkeliing van het gebied rond de Zuidwal [!] In de uitnodiging staat dat er  gewerkt wordt aan een visie op het gebied. Op die avond wil zij de ideeën van de omwonenden vragen als het gaat over kwaliteit en uitstraling van dit zuidelijk stadsdeel.
Het ziet er naar uit [..] dat de bewoners mogen meedenken over de toekomst van ' dit stukje binnenstad'. Op de infoavond in de Toonzaal zal de eerste stap gezet worden, zo staat het in de uitnodiging te lezen, voor de ontwikkeling van dit gebied. 

Specifiek zullen twee eigenaren van ontwikkelsituaties, te weten Boelens De Gruyter [KPN-complex] en de Renschdaelgroep [Horst Limburg voor Justitiecomplex en RWS-gebouw]  zich voorstellen.

Samenhangende visie
Een Samenhangende visie is wat de gemeente voor dit gebied hanteert
In die  visie spelen diverse uiteenlopende aspecten mee, zoals duurzaamheid, bereikbaarheid [parkeergarages: Wolvenhoek al of niet slopen, op plek KPN  mogelijk een parkeergarage realiseren] en de commercie: geen grote kantoren, wel kleinere kantoren, geen winkels] en huisvesting en zorg, bijv. met nieuwe woonvormen.
De gevoelens en wensen van de bewoners kunnen bij die visie meespelen. Die worden op de infoavond door de gemeete aanhoord. 
 
-Links Het KPN-complex van Boelens DeGruyter 
-Onder Justitiecomplex zjide Spinhuiswal
en St.Jorisstraat van de Renschdaelgroep.
foto's © paul kriele,
11 en 18 augustus 2015[l.] en [onder] en 4 juli 2015 [l-onder].
 
 
 
Druk verkeer  op de Zuidwal.

foto © paul kriele , 16 maart 2015.
,...............................................................................................


Terug naar boven