Gerard de Korte nieuwe Bossche bisschop

Printerversie
Gepubliceerd op: 05-03-2016 | Gewijzigd op: 05-03-2016
De Groningse bisschop Gerard de Korte wordt de nieuwe bisschop van 's-Hertogenbosxh. Dat zou vanmorgen zaterdag 5 maart 2016 bekend wordengemaakt, maar het Brabants Dagblad zag op internet een felicitatie van De Korte's voorganger Hurkmans aan hem gericht. Met De Korte volgt Rome niet meer de lijn van behouden [conservatieve] bisschopsbenoemingen die al vanaf de jaren beginjaren 70 [met Ad Simonis en Jo Gijsen] aan de gang was.

De Korte is een eigenzinnige en liberale kerkbestuurder die niet de lijn van kardinaal Eijk, noch de strikt kerk-traditionele lijn van het Bossche bisdom volgt  met Hurkmans en Mutsaerts aan het stuur.

>>zie de felicitatiebrief van Antonius Hurkmans van 4 maart 2016 onderaan het artikel.
De nieuwe Bossche bisschop Gerard de Korte
*Vianen, 13 juni 1955 werd al
in op 2 juni 2001 in Utrecht tot bisschop gewijd
en is vanaf 13 september
2008 bisschop van Leeuwarden-Groningen.

Uit Wikipedia
Gerard Johannes Nicolaas de Korte (*Vianen, 13 juni 1955) is een Nederlands rooms-katholiek geestelijke.
Sinds 13 september 2008 is hij bisschop van het bisdom Groningen-Leeuwarden. Daarvoor was hij hulpbisschop van het Aartsbisdom Utrecht en deken van het dekenaat IJssellanden. Zijn wapenspreuk luidt: Confidens in Christo (In vertrouwen op Christus).
Op 21 juni 2015 werd hij verkozen tot 'Theoloog des vaderlands'..
Levensloop
Hij is de jongste van de drie kinderen in een aannemersgezin. Hij is altijd al religieus ontvankelijk geweest. Op zijn zevende speelde hij thuis al priestertje. Zijn vader liet een altaartje voor hem op zolder bouwen door een van de timmerlieden.[2] In 1974 haalde hij het diploma atheneum aan het Alberdingk Thijmcollege in Hilversum. Van 1974 tot 1980 studeerde hij geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Utrecht.

In deze periode kreeg De Korte steeds meer belangstelling voor geloof en kerk. Hij besloot na zijn afstuderen theologie te studeren. Tijdens het schrijven van zijn doctoraalscriptie haalde hij de gymnasiumcertificaten Grieks en Latijn. Hij haalde zijn doctoraal in 1980. Kort daarna schreef hij zich in als student aan de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht.

In 1983 werd hij intern priesterstudent op het Ariënskonvikt, de priesteropleiding van het aartsbisdom Utrecht. In 1987 slaagde hij voor het doctoraal examen theologie. In 1994 promoveerde hij tot doctor in de theologie bij professor Van der Velden en professor Rikhof met het proefschrift Pastoraat van de verzoening. Mogelijkheden en grenzen van de theologie van het woord, in het bijzonder van Eduard Thurneysen, voor het katholiek pastoraat.

Wijdingen

Diakenwijding - 10 januari 1987 door kardinaal Simonis in de kathedrale kerk van St. Catharina te Utrecht
Priesterwijding - 5 september 1987 door kardinaal Simonis in de kerk van St. Aloysius te Utrecht
Bisschopswijding - 2 juni 2001 door kardinaal Simonis, kardinaal Willebrands en mgr. De Kok in de kathedrale kerk van St. Catharina te Utrecht

Kerkelijke loopbaan
Na zijn priesterwijding in 1987 werd hij staflid van het Ariënskonvikt, de priesteropleiding van het aartsbisdom. Tevens werd hij benoemd tot eerstverantwoordelijke pastor van de Sint-Catharinakathedraal in de Binnenstadparochie te Utrecht. Van 1992 tot 1999 was hij rector van het Ariënskonvikt. In 1999 volgde zijn benoeming tot deken van Salland, dat in 2005 werd samengevoegd met het dekenaat Veluwe-Flevoland tot het dekenaat IJssellanden. Als deken van Salland maakte hij ook deel uit van de bisdomraad.

Paus Johannes Paulus II benoemde Gerard de Korte op 11 april 2001 tot hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht en tot titulair bisschop van Caesarea in Mauritania. Tevens benoemde kardinaal Simonis hem tot bisschoppelijk vicaris. Zijn belangrijkste bisschoppelijke taak was de catechetische en liturgische representatie van de aartsbisschop. Binnen de bisschoppenconferentie was hij referent voor de portefeuille Kerk en Samenleving.

Op 18 juni 2008 benoemde Paus Benedictus XVI Gerard de Korte tot diocesaan bisschop van het bisdom Groningen-Leeuwarden. Daarmee werd hij de opvolger van Mgr. Eijk die eerder dat jaar aartsbisschop van het aartsbisdom Utrecht was geworden, maar nog wel de leiding was blijven houden over het noordelijk bisdom. De Korte werd op 13 september 2008 in de Sint-Jozefkathedraal in Groningen geïnstalleerd. Concelebranten waren onder meer aartsbisschop Eijk, kardinaal Simonis, de apostolisch nuntius François Bacqué en de kanunniken van het Gronings kathedraalkapittel. Bij zijn installatie gaf De Korte uiting aan zijn oecumenische verbondenheid met gelovigen uit andere kerken, zoals protestanten en Grieks-orthodoxen. Dominee Gerrit de Fijter, destijds synodevoorzitter van de Protestantse Kerk, sprak De Korte na diens installatie toe en noemde hem 'broeder'.

Binnen de bisschoppenconferentie bleef hij verantwoordelijk voor het beleidsterrein Kerk en Samenleving. Vanuit die hoedanigheid is hij namens de Bisschoppenconferentie de eerste woordvoerder in zaken die het seksueel misbruik binnen de kerk betreffen. Daarnaast werden de contacten met organisaties op het terrein van Ouderen en van Vrouwen aan hem toevertrouwd.

Conflict
Tussen Simonis' opvolger, aartsbisschop Wim Eijk, en hulpbisschop De Korte leek het van meet af aan niet erg te boteren, omdat laatstgenoemde zich vrijmoedige kritiek veroorloofde, terwijl Eijk de opvatting huldigt dat hulpbisschoppen slechts de una vox, de ene stem van hun Ordinarius dienen te uiten.

De Korte nam van Eijk de zorg voor het bisdom Groningen-Leeuwarden over, maar de afstand leek eerder te groeien. De onverwachte sluiting van het Ariënskonvikt door Eijk (te duur; gebrek aan studenten) werd door oud-leerling en rector De Korte openlijk gehekeld.

Bovendien speelde er een kwestie met de liederen die in het aartsbisdom en in het bisdom 's-Hertogenbosch voortaan niet meer door de beugel zouden kunnen. De Korte nam het op voor degenen die in zijn noordelijke bisdom bewust de liederen van bijvoorbeeld Huub Oosterhuis wensten te blijven zingen. [3][4] In een uitgelekte brief verweet Eijk De Korte 'laakbaar' en 'stuitend' gedrag.

Hurmans' felicitatie van 4 maart 2016
Ín de kop staat : Felicitatie Mgr. Hurkmans aan nieuw bisschop

Priesters, diakens, religieuzen, monastieke kloosters, seminaristen,
Pastorale werkers, pastorale assistenten, parochiebestuurders, bestuurders van instellingen in het bisdom,
U allen, dierbare gelovigen, die zo trouw betrokken bent bij het bisdom,
Het is mij een vreugde u te kunnen meedelen dat Paus Franciscus nu officieel mijn terugtreden heeft aanvaard en met de benoeming van Mgr. dr. Gerard J.N. de Korte heeft voorzien in mijn opvolging. Natuurlijk heb ik Mgr. De Korte hartelijk gefeliciteerd hetgeen ik door dit schrijven ook u doe. Het is goed dat er aan een tijd van wachten nu een eind is gekomen.
foto: Ramon Mangold
Bij de aankondiging van mijn terugtreden heb ik reeds voldoende woorden besteed aan mijn afscheid. Daar heb ik niets aan toe te voegen.
Graag breng ik u en de nieuwe bisschop van ’s-Hertogenbosch enkele wensen over.
Van harte wens ik u allen toe dat u als een gemeenschap met de nieuwe bisschop vertrouwvol in het leven mag staan. U en ik, wij, leven in een tijd van veel en van grote veranderingen. Juist nu is het goed om te staan op de stevige grond die het geloof ons biedt. God is onze Schepper en Vader. Hij heeft ieder van ons gewild en opgenomen in zijn plan van liefde.
Als tweede wens ik u allen toe dat u samen met de nieuwe bisschop hoopvol mag blijven. Het kwaad en de dood zitten ons allen in de weg. Zij verdringen de hoop. Jezus Christus heeft de macht van de zonden gebroken en heeft de weg naar het leven geopend. Dit mogen wij vieren in de Eucharistie en daaruit mogen wij telkens opnieuw hoop putten. Daarmee kunnen wij als een nieuwe gemeenschap rond Christus een teken van hoop zijn in onze samenleving.
Tenslotte wens ik de nieuwe bisschop en u allen toe dat u altijd in de liefde kunt blijven. Dat dit de basis mag zijn van uw leven. De heilige Geest woont in ons. Hij plant de liefde in ons en versterkt steeds opnieuw het goddelijk leven. Dit doet de liefde in ons opbloeien. De liefde kan ons gemeenschap-zijn versterken. De liefde zal ons doen leven voor elkaar in de Kerk en in de wereld.
Het blijven in geloof, hoop en liefde is meer gegarandeerd als wij in eenheid deelnemen aan een gezond kerkelijk leven. Van harte wens ik Mgr. Gerard de Korte mensen toe die ja zeggen op hun roeping tot het priesterschap, diaconaat en het religieuze leven, mensen die meewerken in het kerkelijk leven, mensen die de Kerk in de wereld tegenwoordig stellen. Mensen die hem dragen in zijn gebed en verkondiging, in het nabij zijn van mensen en in het bestuur van het bisdom.
U allen dank ik voor het geloof, de hoop en de liefde die ik te midden van u heb mogen bewaren. Ik hoop daar op een eenvoudige manier, in vertrouwen op de Zoete Moeder van Den Bosch en levend vanuit de H. Eucharistie, van te kunnen blijven getuigen tot in mijn sterven.
In gebed verbonden,

+ Mgr. drs. A.L.M. Hurkmans
16e bisschop van ‘s-HertogenboschTerug naar boven