Antoine Bodar toegevoegd aan vernieuwde Bisdomstaf

Printerversie
Gepubliceerd op: 26-01-2012 | Gewijzigd op: 09-09-2013
Het bisdom heeft per  februari 2012 een  nieuwe taakverdeling doorgevoerd. Die is ingegeven door de komst van vicaris-generaal  Ron van den Hout, die de taken van hulpbisschop Jan Liesen [benoemd tot bisschop van Breda] overneemt.

Ook nieuw of hernieuwd is de komst van Antoine Bodar, die eerder plebaan [pastoor] was van de parochie St.Jan Evangelist, maar vanaf februari lid is van het bisdombestuur. Bodar is prof.  vanwege zijn hoogleraarschap in Rome.
Bodar, die gedelegeerd wordt voor de universiteiten en het studentenpastoraat, neemt - ter beleidsbepaling - eenmaal per maand deel aan de wekelijkse vergadering van de bisdomstaf . 

Voor de bijna 68-jarige Hurkmans moet de nieuwe taakverdeling een ontlasting betekenen
van zijn ambt als bisschop.

foto © paul kriele, 6 oktober 2010. 

-mgr. Hurkmans: blijft als aandachtsgebieden de media, het officialaat en het  seminarie  [bestuur en docentschap] doen.
-Hulpbisschop Rob Mutsaerts zit als plaatsvervanger van de  bisschop [bij diens afwezigheid] de staf voor en is ook voorzitter van de priesterraad en proost van het kapittel.

Boven: mgr. Rob Mutsaerts [l.] en vicaris-generaal Ron van den Hout.
foto's © bisdom 
Rechts prof.dr. Antoine Bodar  adviseur vanhet Bossche bisdom geworden.

foto © gerard monté, 17 maart 2003.

-De nieuwe vicaris-generaal Ron van den Hout heeft als taakgebieden: onderwijs, het pastoraat (o.a. zieken- en verzorgingshuizen), nieuwe kerkelijke bewegingen, permanente vorming van priesters en diakens en de vorming van de pastorale werkers en pastoraal assistenten. Van den Hout bereidt de benoemingen van priesters en diakens voor en treedt op als voorzitter van de dekensvergadering. Van den Hout was pastoor van de uitgestrekte en diverse parochie 'Bommelerwaard'.
-Verder zijn er nog de econoom Peter Broeders, die directeur en bedrijfsvoering bisdomdiensten is, voorzitter van de Raad voor Economische Aangelegenheden, lid van de  Commissie van Beheer en heeft verder als taakgebieden Musea en kerkelijke kunst en de automatisering.
-Kanselier  V. Peters, richt zich op algemeen juridische zaken en aangelegenheden inzake Hulp & Recht.
-Perswoordvoerder en lid van de afdeling communicatie Michel Savelsbergh neemt deel aan de stafvergadering in verband met woordvoerderschap en communicatiezaken.

Terug naar boven