Burgers, Don
Burgers carrière
Burgers begon aan ‘Den Bosch’ met een slechte pers Ten eerste liet hij Rosmalen in de steek waarvan hij eerder zei die stad nooit te zullen annexeren. Annexatie volgde op 1 januari 1996.*
Eenmaal in Den Bosch was hij over precaire zaken nogal loslippig, waardoor de toenmalige Bossche burgemeester onder meer de Telegraaf en de NRC haalde. In een artikel in de NRC [14 januari 1991] over ‘Herindeling’, stelde Burgers dat ‘…in Vught en Rosmalen de modalen wonen. Alle blanken bij elkaar, de Turken, Marokkanen en de drugsspuiters zitten in het centrum’.
Eerder [25-9-1986], zei Burgers als woordvoerder van de 39 gemeenten van het Politiedistrict bij de opening van een nieuw Rijkspolitiekantoor [Vutter], dat een afkickwet de criminele drugsverslaafden van de ‘dope’ moet helpen Aan Burgers toenmalige uitspraken werd menige column en menig politiek debat gewijd.

Noot Rosmalen:Voor de annexatie van 1996 waren achtereenvolgens nog Pans [1989-1994] en daarna Van de Velden [1994-1996] burgemeester van Rosmalen.

Belangenverstrengeling

In Den Bosch sprak de burgemeester bij een hinderwetvergunning voor Indoor Brabant nogal minachtend over protesten van de bewonersvereniging Veemarktkwartier en betrok er Turken en Marokkanen bij.
Op het eind van zijn carrière – na Den Bosch – toen hij waarnam in Middelburg [2 x] en Almelo [1997-1998] kreeg hij ook nog eens de wind van voren. In Middelbrug was hij ook nog betaald adviseur van een autoleasebedrijf waarvoor hij -zonder erg - het briefpapier van de gemeente Middelburg gebruikte. In Almelo verwarde hij de belangen van zijn adviesbedrijf met die van de Almelose huisdrukkerij. netwerker
Burgers, lid van de Sociëteit Amicitia en De Zwarte Arend, zat graag temidden van de captains of industry. Het lobbyen was hem met de paplepel ingegeven. Zo legde hij zakelijke kontakten met Taiwan en pakte projecten op in Oost-Europa, met name Roemenië, waar hij de zakenclub Romanian Businessclub stichtte. Met de stad Foscani sloot Den Bosch een vriendschapsband.
Voor die verdienste is hij door de Roemeense consul tot grootofficier in de Nationale Orde van Verdienste van Roemenië benoemd [4 april 2002]. In het voorjaar van 2001 ontving Burgers al van de Roemeense ambassadeur de oorkonde behorend bij ‘Honorair Consul Generaal’.
Burgers was ook een van de eerste Bossche burgemeesters die extra geld deed fourneren voor stadspromotie. Na ‘Den Bosch’ volgde van januari 1996 tot juni1997 en juli 2000 tot augustus 2001 een waarnemerschap in Middelburg. Daar prezen de Zeeuwen hun Brabantse burgemeester bij zijn afscheid vanwege zijn no-nonsens aanpak en Bourgondische inslag. Later volgde nog Almelo. Verdiensten
In zijn Rosmalense tijd haalde Burgers het Autotron naar Rosmalen en schiep de faciliteiten waardoor het kantorenpark Brabantpoort langs de A2 is ontwikkeld.
Bossche wapenfeiten zijn het elimineren van de straatprostitutie op de Parallelweg [begin jaren 90]. Dat gebeurde na de invoering van een tippelverbod [1989]. Ook het binnenhalen van de proloog van de Tour de France in 1996 staat op conto van Burgers.

Van de Bosman familie ontving Burgers in februari 1996 de Moeder Truus Poffer.Bij zijn afscheid van ’Den Bosch’ werd Burgers tot ere-burger van de stad benoemd en koninklijk onderscheiden in de ridderorde van de Nederlandse Leeuw. Commissaris Frank Houben die hem de versierselen opspelde, noemde de vertrekkende Burgers actief, pragmatisch en bevlogen. Boxtels burgemeester Jan van Homelen, die sprak namens het Stadsgewest, noemde de voorzitter joyeus en kleurrijk. Ook werd Burgers deken van eer bij de Oude Schuts. In 1993 was hij al tot beschermheer van het Politie Mannenkoor benoemd.
Op de valreep werd het contract getekend voor een nieuw [te bouwen] stadion De Vliert, waarin de gemeente 7,6 miljoen gulden investeerde.
Burgers was lange tijd [vanaf augustus 1997- 2001] vice- voorzitter van het Kerkbestuur Parochie Binnenstad.
Na het definitief einde als waarnemend burgemeester werd Don Burgers benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van de Koninklijke Verenging van leden der Nederlandse Ridderorden.
In Rosmalen herinnert de Don Burgerslaan nog aan de laatste eerste burger die het dorp heeft gehad. In Den Bosch kocht het echtpaar Burgers – bij de opheffing van een ambtswoning – in 1997 het herenpand op Peperstraat 10.
------------------------

Uitvaart Don Burgers

Met een ere esquadron van de politie Brabant-Noord werd Don Burgers uitgeleide gedaan uit diens ambtswoning in de Peperstraat 10. foto's © paul kriele, 8 februari 2006.

Onder grote belangstelling werd vanmorgen 8 februari 2006/10.30 uur in de Sint Jan de uitvaartdienst voor Don Burgers gehouden. Een van zijn opvolgers Ton Rombouts, sprak:’Donatius, Hij is ons gegeven, vandaag moeten we hem teruggeven’.  
De volledige tekst van Rombouts' In memoriam staat onderaan deze pagina 'In memoriam Don Burgers'.

Een redelijk volle kerk volgde de uitvaart van Burgers.
Op de 1e rij  een van de zonen van oud-burgemeester Ben van Zwieten, Ben van Zwieten, commissaris der koningin Hanja May-Weggen, de Roemeense ambassadeur I.Buga en burgemeester Ton Rombouts.

 
De manschappen van de politie Brabant-Noord dragen de baar tot voor het altaar.

© paul kriele, 8 februari 2006.
 

Plebaan Jan Maarten van Rossem refereerde, evenals Rombouts, aan de energieke persoonlijkheid en ook zijn positief denken en handelen. ‘De meeste hebben direct of indirect iets te danken aan het optreden van Don Burgers, aldus Van Rossem die Burgers karkater samenvatte met: edelmoedig, blijmoedig en optimistisch. Bisschop Toon Hurkmans verrichtte op het eind van de ingetogen dienst de laatste liturgische tekenen rond de baar van Don Burgers [de absoute]. Besprenkeling en bewieroking van het lichaam als teken van leven en dood.
De met vele witte en gele rozen bedekte baar werd geëscorteerd door de Oude Bossche Schuts en gedragen door politiemannen vanwege de loopbaan van Burgers die –voordat hij naar Den Bosch kwam - werkzaam was bij de Nijmeegse politie Bovendien was Burgers ere-lid van het ’s-Hertogenbosch Politie Mannenkoor. 
Don Burgers betrok met zijn vrouw Rineke Burgers-Van Schadewijk, dochter Yonneke en zoon Frank- na aankoop van de voormalige ambtswoning in 1989- Peperstraat 10. 
Van hieruit vertrok de rouwstoet naar de Sint Jan begeleid door mannen van de politie Brabant-Noord, het gilde De Oude Schuts en het gilde Sint Anotonius-Sebastiaan uit Haren en van het Rosmalense gilde Sint Catharina-Sint Joris. De stoet trok onder de vlaggen door die van de panden in de straat half-stok hingen.


Langs de route door de Peperstraat en de Torenstraat stonden vele Bosschenaren en in de kerk was een afvaardiging bijeen van het Bossche maatschappelijk en politiek leven met onder meer de CvdK Hanja May Weggen en diens voorganger Frank Houben en naast het voltallige Bossche College van B&W ook oud-wethouders [Van Beers, Tettero, Van de Berg en Verkuylen] en oud-burgemeester Ben van Zwieten.


De afscheidswoorden van burgemeester Ton Rombouts [r], de preek van plebaan Jan Maarten van Rossem [boven] en het dankwoord van zoon Frank Burgers [r.].
 
foto's ©  paul kriele, 8 februari 2006.
 

In zijn In Memoriam sprak Rombouts ondermeer over de verdiensten van de 'pragmatische Christen Democraat Burgers' die in de jaren negentig, ondanks financiële beperkingen, de stad uit een diep dal heeft weten te trekken en de basis heeft gelegd voor het welzijn dat we nu doormaken. Den Bosch werd de zevende kantoorstad van Nederland.
Burgers zag in dat de stad groter moest [fusie met Rosmalen] en heeft ook een lang lopende financiële kwestie [Brabants Vast Goed-affaire] opgelost. Dankzij de verkoop van het Energiebedrijf kon de stad weer gaan investeren. Dat aan deze ras-bestuurder wel eens wat ontglipte, het zij hem vergeven, want Don Burgers had altijd het beste met de stad voor, aldus Rombouts. 
Het gilde en daarna de mannen van de politie van Brabant-Noord, van wie twee de krans droegen van de weduwe Burgers en de kinderen Yonneke en Frank Burgers.

foto' s ©  paul kriele, 8 februari 2006.
 
 


Zoon Frank belichtte in zijn afscheidswoord de steun die zijn vader hem en het gezin altijd heeft gegeven ondanks dat ’.. Zijn baan zijn hobby was’. ‘De talrijke steunbetuigingen die de familie de laatste week ontving, bevestigen dat mijn vader ook aan velen zoveel steun heeft gegeven’.  

Condoleanceregister voor overleden Don Burgers 31 januari 2006.
Maandagmorgen 30 januari 2006 is Don Burgers, oud-burgemeester van 's -Hertogenbosch op bijna 74-jarige leeftijd overleden. Burgers was met zijn vrouw op wintersportvakantie in Oostenrijk waar hij de vorige week door een bloedstoornis in zijn been opgenomen moest worden in het ziekenhuis van Innsbrück. Daar is hij zes dagen later - op maandag 30 januari 2006 - aan een longembolie overleden. Woensdag werd voor Burgers een condoleanceregister geopend in de hal van het stadhuis. Dat kan nog tot zaterdagmiddag 4 februari 2006 worden getekend.

Defilé van een afvaardiging van het gilde.  Rechts politiemannen dragen de baar de zwarte limousine binnen.
- foto' ©  paul kriele, 8 februari 2006.


Begrafenis 
De oud-burgemeester Don Burgers wordt woensdag 8 februari 2006 na een uitvaartdienst in de Sint Jan [10.30 uur], op kerkhof Groenendaal begraven.
Burgers werd in 1989 de opvolger van Ben van Zwieten, en niet Bram Stemerdink [PvdA], die door de vertrouwenscommissie en eveneens door commissaris der Koningin Jan van der Harten als eerste op de lijst werd voorgedragen.  
Het toenmalige CDA- kabinet week af van de voordracht en koos voor de CDA-er Burgers. Burgers was voor zijn Bossche tijd eerste burger van Haaren [1972-1979]  en daarop van Rosmalen [1979-1989].
Voor zijn burgemeestersambt was Burgers adviseur van de Regeringscommissie Polak voor Politievraagstukken. In zijn vroegere loopbaan was hij inspecteur bij de Nijmeegse politie. Na Den Bosch volgde nog drie jaar waarnemerschap als burgemeester van resp. Almelo en Middelburg
Donatus Clemens Bernard Burgers werd op 26 februari 1932 in Ubbergen geboren.  

Condoleanceregister

Het condoleanceregister dat vanaf woensdag 1 februari 2006 in het stadhuis geopend werd.
- foto © paul kriele, 1 februari 2006
 

De gemeente ’s-Hertogenbosch stelt woensdag 1 februari 2006 vanaf 12.00 uur een condoleanceregister open in de hal van het stadhuis dat op werkdagen 9.00-17.00 uur kan worden getekend en op zaterdag van 9.00 -13.00 uur.

IN MEMORIAM uitgesproken door burgemeester Rombouts.  
Don Burgers, Donatus, hij is ons gegeven, vandaag moeten we hem teruggeven. 
Beste familie Burgers, lieve Rineke, beste Yonneke en Frank, 
Wij zijn naar hier, naar de Sint Jan gekomen om samen met jullie afscheid te nemen van een kleurrijk mens. een liefhebbend echtgenoot en vader, een dynamisch bestuurder, een bevlogen ambassadeur, een open en toegankelijk burgemeester, een fijne collega, een aimabel mens: Don Burgers, ereburger van de stad ’s-Hertogenbosch.
Wij beseffen, hoe groot het verlies door zijn onverwachte overlijden voor jullie hechte gezin is. Graag wensen wij jullie sterkte bij het verwerken van dit te vroege heengaan. En wij hopen, dat jullie kracht zullen putten uit de vele mooie herinneringen aan deze energieke, warme persoonlijkheid.  Aan zijn naam verplicht heeft Donatus jullie en ons veel gegeven. De stad ’s-Hertogenbosch en haar inwoners zijn hem grote dank verschuldigd voor zijn tomeloze inzet, zijn aanstekelijk enthousiasme, zijn grote betrokkenheid en zijn persoonlijke aandacht.Na een prachtige carrière bij de politie in Nijmegen, het ministerie van Binnenlandse Zaken in Den Haag en succesvolle en zeer productieve burgemeesterschappen in Haaren en Rosmalen, werd Don in 1989 burgemeester van Brabants hoofdstad.  Met volle teugen heeft hij genoten van dit mooie ambt. Zo zelfs dat hij graag nog een paar jaar aan vast had geplakt.  Zoals hij graag zélf het startschot van de Tour de France gelost had. Ook zijn functionele afscheid eind 1995 kwam voor hem eigenlijk een paar jaar te vroeg. Terugkijkend op de ruim zeven jaren van zijn burgemeesterschap in ’s-Hertogenbosch kunnen wij nu vaststellen, dat die jaren cruciaal zijn geweest voor de ontwikkeling die onze stad sedertdien heeft doorgemaakt. Ambities waren er in de jaren negentig wel, maar het geld ontbrak. De stad was naar binnen gekeerd. Had weinig durf. Samen met anderen, bestuurders en ambtenaren, heeft Don de stad uit een diep dal getrokken, nieuw vertrouwen en vooral ruimte gegeven die ’s-Hertogenbosch zo nodig had. Letterlijk ‘ruimte’, want hij zag in dat de stad groter moest worden, wilde het op eigen grondgebied kunnen blijven bouwen. Brabants Vast Goed-zaak
En financiële ruimte: een langslepende financiële kwestie werd opgelost en het Energie- en waterbedrijf werd verkocht. Het stadsbestuur kon weer gaan investeren. Dééd dat ook. En met vérve. Waar andere steden hun status van ‘stedelijk knooppunt’ koesterden, trok ’s-Hertogenbosch zich aan haar eigen haren omhoog. Dit hernieuwde zelfvertrouwen was mede te danken aan het aanstekelijke enthousiasme en het energieke sleuren van haar toenmalige eerste burger. Dit herwonnen zelfbewustzijn bleef ook búiten de stad niet onopgemerkt. Private investeerders kregen weer vertrouwen in het stadsbestuur. En opvolgende colleges hebben nog een aantal jaren kunnen oogsten van wat er in die jaren gezaaid is. 
Netwerker
Nadat Don eerder in zijn carrière zich had ingezet voor de Europese Beweging, actief was in de Raad van Europese Gemeenten, de motor was van de grensoverschrijdende samenwerking in het Benelux- Middengebied nam hij ondernemers uit de stad aan de hand mee naar Japan en Taiwan, en later naar Roemenië. Op een gegeven moment telde ’s-Hertogenbosch 17 Taiwanese vestigingen, samen goed voor 1000 arbeidsplaatsen. Mede hierdoor groeide ’s-Hertogenbosch uit tot de zevende kantorenstad van Nederland.  Dames en Heren, Ik kan u nog lang verhalen over de vele nevenfuncties die hij vervulde. Ik zal het niet doen. Het zou een litanie worden. En litanieën zijn nu eenmaal voorbehouden aan bisschoppen en heiligen. Donatus wás een heilige. Don Burgers níet. Dat wist hij zélf ook heel goed. Hij stond open voor kritiek en trok er léring uit. Dat er wel eens iets de omheining zijner tanden ontglipte, is hem al lang vergeven. Overtuigd als wij inmiddels zijn, dat hij altijd het beste met zijn stad voor had, deze Bourgondische gastheer. Charmante netwerker, vasthoudende lobbyist, Deze besluitvaardige voorzitter, verbindende bruggenbouwer, Deze rásbestuurder. Don, ‘s-Hertogenbosch is van jou gaan houden, zoals jij van jouw stad hield. Oud-politie-inspecteur
Een speciale voorliefde koesterde Don voor de politie, zíjn politie. Vele jaren adviseerde hij de CDA-Tweede Kamerfractie over politiezaken en was de doortastende eerste korpsbeheerder van deze regio. Voortvarend werden rijks- en gemeentepolitie samengevoegd.
Trots sloeg hij samen met de toenmalige minister Ien Dales de eerste paal van het nieuwe regiokantoor. De herindeling met Rosmalen was zijn lastigste dossier. Uiteindelijk zou, zo wist hij, de fusie positief uitpakken: noodzakelijk voor de stad en van belang voor de regio.
Don was een gelovig katholiek, een christendemocraat van het pragmatische soort, een echte KVP-er. Geen grote woorden, een actieve doener, die veel heeft losgemaakt. Resultaatgericht op zijn doel afgaand. Maar zich ook kwetsbaar opstellend als hij daarmee een dossier los kon trekken.
Don,
Wat wij zo in jou bewonderden is,
dat jij succes zo goed met anderen kon delen:
van wethouder tot secretaresse;
dat jij zo gemakkelijk met iedereen kon omgaan:
van ambassadeur tot woonwagenbewoner;
dat jij zo ongelofelijk attent was:
van Kerstkaart tot handgeschreven briefje;
dat jij opvolgende bestuurders zo bemoedigend bejegende:
van burgemeester tot nieuw aangetreden wethouder;
en dat jij je voor alles en iedereen inzette: 
van Sint Jan tot Brabant Eén. 
Rineke, Yonneke en Frank,
Zij, die het voorrecht hadden Don te hebben mogen leren kennen en met hem te hebben mogen werken, gedenken zijn hartelijkheid en meelevendheid. Don Burgers, Donatus, hij is ons gegeven, vandaag moeten wij hem teruggeven.

Dit ‘In memoriam’ werd uitgesproken bij de eucharistieviering rond de uitvaart van oud-burgemeester Don Burgers, ’s-Hertogenbosch. © burgemeester Ton Rombouts,  8 februari 2006.
<< Minder informatie


Laatste artikelen binnen de categorie Burgers, Don:

Peperstraat vlagt half stok / burgemeestersvrouw Don Burgers overleden

Peperstraat vlagt half stok / burgemeestersvrouw Don Burgers overleden

Gepubliceerd op: 21-10-2020 | Gewijzigd op: 24-10-2020
In de Peperstraat hingen woensdag 21 oktober 2020 de vlaggen half stok, voor de overleden weduwe Rieneke Burgers-Van Schadewijk.
Lees meer
Burgemeester Don Burgers [levensloop na overlijden]

Burgemeester Don Burgers [levensloop na overlijden]

Gepubliceerd op: 08-02-2006 | Gewijzigd op: 11-04-2013
Don Burgers [† 30-01-2006] burgemeester van 's-Hertogenbosch 1998-2002. -Diens Overlijden en zijn levensloop met verdiensten als burgemeester van Den Bosch.
Lees meer