Voorgeschiedenis bouw parkeergarage Hekellaan

Printerversie
Gepubliceerd op: 30-05-2008 | Gewijzigd op: 03-12-2012
Berichten:
Noodzaak aangetoond bouw parkeergarage 30 mei 2008.
Bouw parkeergarage Hekellaan opgeschoven 9 december 2005
Ondanks milieuschade toch kans voor bouw van parkeergarage Vonk- en Vlamterrein 12 juli 2005
Bouw Parkeergarage Vonk en Vlamterrein rond - mei 2005

---------------------------------------

Noodzaak aangetoond bouw parkeergarage
30 mei 2008.
De gemeente licht in een persbericht nog eens de noodzaak tot bouw van de parkeergarage Hekellaan [Vonk en Vlamterrein] nog eens uitgebreid toe. Mede in het licht van de aanpak Stadswalzone en Zuiderpark.
De bouw die in 2010 moet starten omvat 1100 ondergrondse plaatsen. ’Realisatie vormt een bijdrage aan het oplossen van de parkeerproblemen in de binnenstad en bevordert het autoluw maken.’

Het bericht maakt ook melding van de verhuizing van BTC De Pettelaer naar de Coornhertstraat waar ze achtbanen en [met de rugbyclub] 50 parkeerplaatsen krijgt toegewezen.
In de convocatie voor de ALV van 12 juni 2008 van de tennisclub staat dit plan op de agenda. Aangenomen wordt dat de leden deze verhuizing zullen accorderen.

Voor geschiedenis Parkeergarage Hekellaan.

Bouw parkeergarage Hekellaan opgeschoven
   9 december 2005 
De bouw van een ondergrondse parkeergarage langszij de Hekellaan [1100 plaatsen] op het Vonken Vlamterrein is voorlopig opgeschort. De provincie gaf de afgelopen week geen goedkeuring aan het plan. De motivatie is toch dat er geen compensatie is voor de toenemende uitstoot van autogassen. De eis van verbeterde - op zijn minst gelijke - luchtkwaliteit komt vanuit het kabinet.

Om die reden keurde GS het bestemmingsplan af. Wethouder Jetty Eugster kwam wel met allerlei oplossingen op tafel maar die blijken dus niet afdoende of niet te worden geaccepteerd. Bijkomstige, maar niet minder belangrijke deelaspecten zijn, dat het project Stadwalzone/Zuiderpark en de verhuizing van de tennisvereniging De Pettelaer naar het hertenkamp aan de zijde Coornhertstraat voorlopig niet worden uitgevoerd.

Over deze aspecten zal de gemeente binnenkort met een reactie [moeten] komen.

Ondanks milieuschade toch kans voor bouw van parkeergarage Vonk- en Vlamterrein  12 juli 2005. 
In april 2005 besliste de gemeenteraad vóór de bouw van een parkeergarage onder het Vonk- en Vlamterrein én de verplaatsing van het tennispark BTC. Bezwaarschriften zouden die bouw nog kunnen tegenhouden. Vooral in het aspect milieu zat het meest precaire argument. Hoewel wethouder Jetty Eugster allerlei ontwikkelingen voorspelde en maatregelen aankondigde twijfelt bijv. Milieudefensie aan het effect daarvan. Eugster duidde op ambtenaren op de fiets, auto’s met roetfilter en de BBA-bus op aardgas. Ook het opheffen van de Parade en Beurdseplein als parkeerplaatsen werkt verlichtend in de verkeersstromen, aldus Eugster.

Meer plaatsen in Nederland ervaren bij geschillen/bezwaren de uitspraak van de rechter die steeds verwijst naar de Europese normen van de luchtkwaliteit. Voormalig gedeputeerde en nu staatssecretaris Van Geel zal de volgende week met maatregel van bestuur komen dat op de ene locatie [bijv. de Hekellaan] een verslechtering toestaat als elders in de stad de luchtkwaliteit verbetert.

Twee situaties van de maquette parkeergarage Vonk en Vlamterrein.
De geplande ingang die er tot nu toe was voorzien op Bastion Baselaar, maar waarop veel kritiek kwam vanwege het aantal autoverplaatsingen en de aantasting luchtkwaliteit De situatie bii de oversteek vanuit de Casinotuin waar -aan de zijde Vonk en Vlamterrein - een publieksingang is voorzien. 
foto's © gerard monté, 21 april 2005.

Bouw Parkeergarage Vonk en Vlamterrein rond - mei 2005
[Instemming Raad met parkeergarage en verhuizing tennisclub BTC] - 19 april 2005

Het heeft wat kruim gekost, maar na schermutselingen en vragen over en weer ging de raad om even over 21.00 uur vanavond 19 april 2005-ook nog na een korte schorsing om de gemoederen te bedaren [..] akkoord met het bestemmingsplan Stadswalzone Zuiderpark. Ofwel de ondergrondse parkeergarage [Vonk –en Vlamterrein] en de verhuizing van de tennisclub de Pettelaar naar de zijde Coornhertstraat. Soms lijken politici net mensen en helaas -geen uitzondering - soms ook op kinderen die elkaar proberen de loef af te steken, of elkaar verwijten dat ze niet ‘consistent’ zijn.
Kampioen vragensteller Paul van de Krabben kreeg al in het begin van de raadsvergadering een reprimande van de burgemeester toen hij ’op elke zin een vraag stelde’.

Amper was het debat door de strak leidende burgemeester Rombouts geopend, of de amendementen en moties rolden over de lessenaars.
Bastion Baselaar dat een ronde toegangstoren wordt voor parkerende auto's. De Hekellaan loopt van links naar boven. Idem hier loopt de Hekellaan van links onder naar rechts.
Rechts  bovenin de 'Gregoriusflats'.

Criteria waren de milieunormen [brandstof, luchtkwaliteit en uitlaatgassen] die op dit bestemmingsplan beklemmend werken en straks wel eens het struikelblok kunnen betekenen als de beroepsprocedure [bezwaren omwonenden] bij de Raad van State eindigt. Ook draaide het om de transferia en de parkeernormen. ‘Het een [garage] vult het andere [transferia] aan,’ aldus wethouder Eugster-in-de-verdediging. En wat de afgewogen verkeersbewegingen zijn: daar gaat het om een autoluwe binnenstad te bereiken.’

Een sterk verkleind parkeerterrein en minder banen voor BTC [amendement PvdA en Groen Links] haalde het niet, zo bleek na de schorsing. Maar wel de motie van Groen Links die zich richtte op die milieunormen en de compensatie ter verbetering van de luchtkwaliteit, waarvoor het College zich sterk zou maken. 
De alternatie ondergrondse parkeergarage van ontwerper Ton Kuyten kwam nauwelijks ter sprake. ‘Dat plan voldoet niet vanwege de meerdere ingangen,’ aldus Eugster.

Op de fracties van Leefbaar ’s-Hertogenbosch/Rosmalen, De Stadspartij, Bosch Belang en de Socialistische Partij na, stelde de raad het bestemmingsplan Zuiderpark-Stadswalzone vast. 

Een oude kaart waarop is aangegeven de situatie van de toekomstige parkeergarage 'Kuijten' tussen Fort Sint Antonie via Bastion Baselaar naar het Vonk en Vlamterrein. Bastion Baselaar dat in het gemeentelijke plan een nogal rigoureuze metamorfose zal ondergaan om een toegang [in de vorm van een carrouselhelling voor de auto's] te worden naar de parkeergarage.
Bij het plan van Kuijten wordt dot -slechts - een voetgangerstoegang.


foto © gerard monté, 30 mei 2004.

Politiek achter plan 'Parkeergarage Kuyten'   1 april 2005.
Het lijkt erop of de politiek neigt naar het ontwerp parkeergarage Kuijten. Dat is kort gezegd eenzelfde garage als in het Paleiskwartier [Armada] met ook slechts een ondergrondse parkeerlaag, maar wel groter in omvang. Deze garage strekt zich uit tot aan de Van Veldekade waar ook de aan- en afvoerwegen zijn gepland en de ingang [hoek bij Zuid-Willemsvaart] voor auto’s komt. Dat ontlast de drukte op de Hekellaan.

Bijkomende effecten zijn: behalve goedkoper, doordat het een kopie is van een bestaande garage, een doortrekking van de stadsgracht, ook tot aan bastion Antonie en een opwaardering van de Hinthamerstraat als winkel/wandelroute. Voordeel van deze aanpak is de bouw in twee fasen. Doordat eerst het deel Noord-Oostelijk van Bastion Baselaar wordt gerealiseerd, vloeien de inkomst5en door naar een mogelijke tweede fase op de locatie tennispark. 
Hoewel het stadsbestuur nimmer de plannen van de 58-jarige ontwerper Ton Kuijten serieus heeft genomen, stellen diverse fracties nu vragen over dit ontwerp en de haalbaarheid van een verhuizing van de tennisclub De Pettelaar naar bijv. De Meerendonk. Alleen de VVD wil niet aan eerder gemaakte afspraken en besluiten tornen.

Alternatief voor garage Hekellaan   25 maart 2005.
Op voorstel van Ton Kuijten, een bewoner van de Coornhertstraat, is op de inspraakavond in de Trierzaal [24 maart 2005] een alternatief plan voor een ondergrondse parkeergarage verwelkomd. Dat plan is niet als actieplan maar als een creatief bedenksel van een kunstenaar/vormgever/docent voortgekomen.  
Doorslaggevend aan dat plan is de locatie die twee maal zo royaal is en slechts één laag ipv drie parkeerlagen bevat. Die oplossing vergt minder rigoureuze doorbraken tbv voetgangerstoegangen. Cruciaal is dat de stadsgracht doorgetrokken wordt naar Bastion Sint Antonie. Dat bleek tot nu toe onhaalbaar omdat het Rugbyveld van de The Dukes niet opgeofferd kon worden. De Stichting Menno van Coehoorn bepleitte al voor de doortrekking van de gracht.

Voor omwonenden biedt deze variant minder verkeer–en geluidsoverlast doordat de ingang voor auto’s verschoven is naar de hoek met de Van Veldekade. Dat biedt ook een rustiger aanvoerroute via de Gestelseweg en de Van Veldekade!

Boven: Het Vonk-en Vlamterrein waar - volgens het gemeentelijke plan- drie parkeerlagen ondergronds komen.
Rechts: Ingang Vonk-en Vlamterrein.
Onder: rondeeel in de stadsmuur langszij Vonk-en Vlamterrein.

foto's © paul kriele [lboven], 24 april 2002 en gerard monté [r] 30 mei 2004.

Behalve bij de Casinotuin komen er ook voetgangersuitgangen bij Bastion Baselaar en op Bastion Sint Antonie die een minder grote ingreep vergen.

Bijkomend voordeel voor de binnenstad is dat de Hinthamerstraat die feitelijk een – culturele- rijkdom aan gebouwen en instellingen heeft, een drukkere route wordt waardoor de leefbaarheid van die straat toeneemt.

Het pan van de 58-jarige in Waalwijk geboren Kuijten is net zo vers als het allereerste –gemeentelijke plan. Dat gemeentelijke plan is nauwelijks aangepast. Er zijn tussendoor wat [verkeers]- studies op gezet om het aannemelijker te maken. De gemeente veegde al vanaf het eerste begin Kuijtens plan van tafel en marchandeerde met zaken, zoals Kuijten aangeeft, door obstakels zoals de tennisbanen en het Vonk-en Vlamterrein te verplaatsen. Met dat gegoochel is getracht bij de bezwaarmakers de wind uit de zeilen te nemen. Maar in de visie van vormgever Kuijten passen die oplossingen niet in het Zuiderpark.
Hoewel hij zelf geen actievoerder is, weet de bewoner langszij de Zuiderpark dat omwonenden tot in de Raad van State zullen doorvechten om dat gemeenteplan te dwarsbomen, terwijl er met ’mijn plan’ geen vuiltje aan de lucht is.  


Boven: De stadsmuur langszij het  rugbyveld  
Links het Sint Antoniebastion.

foto's © gerard monté, 30 mei 2004.

Het is nu afwachten in hoeverre de belangengroepen de politiek weten te overtuigen. Dat is de laatste kans, zegt de ontwerp die er nog eens aan toevoegt, dat dat ontwerp de gemeente nauwelijks geld hoeft te kosten. Bovendien zit er onder het Paleiskwartier een gelijksoortige garage die zo naar de Hekellaan gekopieerd kan worden. Maar Kuijten vreest dat de gemeente zich halsstarrig toont en ziet het juridisch steekspel al op de stad afkomen…Terug naar boven