Voor € 52 miljoen nieuwbouw/uitbreiding scholen

Printerversie
Gepubliceerd op: 02-12-2009 De gemeente gaat in 2010 voor € 52 miljoen nieuwe scholen bouwen, uitbreiden en verbeteren. Dat plan maakt deel uit van een integraal huisvestingsplan dat  met de schoolbesturen is overeengekomen en.. het past in de begrotingsvoornemens 2010: 'Ruimte voor talent'.
Uitgangspunt is de samenhang met welzijn, sport, grondzaken, ruimtelijke ordening en verkeer. waardoor voorzieningen worden gecombineerd en middelen efficiënt woren ingezet.
Bij alle objecten voor basisonderwijs gaat het bijv. om de combinatie van voorzieningen voor kinderdagopvang en/of buitenschoolse opvang.
De investeringen voor 2010 betreffen onder meer:
- nieuwbouw voor mytylschool Gabriël in combinatie met onder meer kinderrevalidatiecentrum Tolbrug in de vorm van een Kinderexpertisecentrum (locatie: Kooikersweg);
- nieuwbouw van kindcentrum De Kleine Wielen in De Groote Wielen (sportzone);
- nieuwbouw van kindcentrum De Hoven in De Groote Wielen;
- nieuwbouw van Brede Bossche School Boschveld;
- nieuwbouw Herman Broerenschool (speciaal onderwijs) aan de Waterleidingstraat in Rosmalen;
- nieuwbouw voor buurtcentrum Trefpunt en zorgvoorziening Cello bij basisschool De Masten in Maliskamp;
- voorbereidingskrediet voor het sport- en jeugdcluster in Engelen op sportpark De Vutter;
- extra geld voor nieuwbouw in plaats van renovatie voor Brede Bossche School Kruiskamp;
- extra geld voor kinderopvang bij de nieuwbouw van kindcentrum Kameleon-West.

Bij deze bouwprojecten zijn leerlingbouwplaatsen van toepassing waarmee werk wordt gemaakt van werk voor jongeren als samenwerking tussen gemeente, onderwijs en bedrijfsleven.