Binnenstadsring wordt in 2020 'autoluwe' Franse boulevard

Printerversie
Gepubliceerd op: 02-03-2011 | Gewijzigd op: 02-03-2011
In mei 2011 krijgt de gemeenteraad het raadsvoorstel met studierapport voorgelegd van een nieuw in te richten binnenstadsring [kanaal, Parklaan-Hekellaan én traverse], die groen aangekleed, milieuvriendelijker [minder uitstoot CO2] en door de 30km-zone autoluw moet worden. Nu bestaat 60 % van het verkeer nog uit doorgaand verkeer. Het is een plan. De uitvoering gebeurt in fasen [bijv. 30 km zones], maar pas na 2015 en uiterlijk in 2019/ 2020. In mei buigt de raad zich over het ontwerpplan.

De stadskaart waarop ook de nieuwe parkeergarages -GZG en Hekellaan - staan aangegeven. Op die plekken stoppen de elektrobussen die naar het centrum rijden.
Bij de H-halten [Bastion Oranje,station en GZG] stoppen de grotere lijndienstbussen.
 
In het plan zijn de fietsenstallingen en transferia nadrukkelijk bertrokken.


Via tussenstations [overstaphalten] van grote naar kleine elektrobussen, op drie plekken [station, GZG/kanaal en de Zuidwal[Bastion Oranje], kunnen binnenstadsbezoekers én bewoners naar het centrum. Dan komen er, waar haalbaar,  vrijliggende fietspaden en een busbaan. De route zal heel wat milieuvriendelijker en groener worden en meer als een boulevard worden ingericht, licht wethouder Bert Pauli samen met de projectleider Eef van Voorst toe.
Het is een ontwerp, dat door bureau XTNT uit Utrecht en met instemming van het Centrum Management, de Blb en de Bossche Milieugroep, is afgerond. 

Wethouder Bert Pauli woensdagmorgen in een toelichting op het nieuwe ontwerp Binnenstadsring.

Al met al is de opwaardering en herinrichting van de binnenstadsring  bedoeld om:
-de economische vitaliteit [bereikbaarheid] van het cnetrum te vergroten
-het historisch stadsbeeld te versterken
-verbetering van lucht-en verblijfskwaliteit
-ruimte creëeren voor fietsers en openbaar vervoer.

Door een krediet veilig te stellen van €100.000 kan de procedure en uitwerking van dit plan Binnenstadsring in gang worden gezet. Het is ook afhankelijk van andere ontwikkelingen, zoals de bouw van de twee parkeergarages. 
In het plan zijn de fietsenstallingen en transferia nadrukkelijk betrokken. Zo loopt er onder meer nog met NS een studie over een te plannen ondergrondse fietsenstalling bij [voor of achter] het station. Dat gebeurt mede gelet op de toestroom van studenten aan de Bossche onderwijsinstellingen, verklaart Pauli.
Maar eerstens komt de herinrichting van het Heetmanplein -na de opening van de Randweg [19 maart 2011] -aan snee.

Terzijde geeft de wethouder van o.a. Economische  Zaken aan, dat de aangedragen plannen rondom de Zuid-Willemsvaart van bijv. het dempen van het kanaal en de aanleg van een parkeergarage, of wat het ook zij, nu niet aan de orde zijn. De herinrichting van de binnenstadsring is een duidelijke afspraak binnen het coalitie-accoord. Dat geldt ook voor intiatieven die er zijn geuit mbt de aanleg van een trambaan vanuit de Zuidelijke richting  [Veghel] naar bijv Meerendonk.
De omvang van de kosten en de tijd van uitvoering geven aan dat besluit ook het argument.
Parkeergarages:
Nieuwe GZG-terrein gereed na 2015/2016.,  Start bouw parkeergarage aldaar in 2012.
Parkeergarage Hekellaan naar verwacht gereed in 2015.

Terug naar boven