In conflict rond Muzerije + Perron 3 intervenieert wethouder Weyers

Printerversie
Gepubliceerd op: 06-04-2013 | Gewijzigd op: 06-04-2013
In een inderhaast gestuurde brief * tracht  wethouder Weyers [o.a. Cultuur en Onderwijs] duidelijkheid en rust te brengen in het conflict dat is ontstaan  met Perron 3 in Rosmalen over het gebruik van materiaal en ruimten en met docenten die afhaken en voor zichzelf beginnen. Aanleiding van een situatie van controverses is de door de gemeente fors opgelegde bezuiniging van krap één miljoen, waardoor de Muzerije fors moet bezuinigen in de exploitatie. Hierdoor haakten docenten af als ze al niet ontslagen waren en stapten leerlingen over naar privé-cursussen. 

Wethouder Jeroen Weyers schept duidelijkheid over de controverse Muzerije-Perron 3.

foto © paul kriele,  1 februari 2013.

Met de brief informeert Weyers de raadsleden 'over wat er speelt en wat de stand van zaken is'.

Het lang lopend meningsverschil Muzerije versus Perron 3
Dat meningsverschil is recentelijk hoog opgelopen door een combinatie van twee zaken.
1. Na het besluit van het College van B&W om Perron 3 meer mogelijkheden te geven tot het exploiteren van niet, of slecht, benutte ruimtes moesten de lopende meningsverschillen worden afgehandeld.
2. De krappe financiele positie van de Muzerije en het beperken van lessen  [verkeert in een transitie]. Hierdoor fungeert  de Muzerije meer als makelaarshuis ten aanzien van het aanbod van cursussen.  
Dat gaf een complexe situatie,
aldus de brief van Weyers, waarbij oud-docenten en private aanbieders meer, en de Muzerije minder aanwezig is in Perron 3. Mede door de onopgeloste meningsverschillen zijn de emoties hoger opgelopen dan verstandig is.

Er zijn ook acties ondernomen door partijen die achteraf ook door henzelf als niet wenselijk worden gezien. Inmiddels is er door mij bemiddeld en zijn de partijen tot overeenstemming gekomen.
Wat die overeenstemming inhoudt schrijft Weyers hier niet !
Maar wel dat  per saldo het algemeen belang voor de inwoners centraal staat en de meningsverschillen daaraan ondergeschikt zijn.
Dan schrijft Weyers iets over een akkoord. Maar welk akkoord? 
Weyers:  Perron 3 en Muzerije kunnen met het akkoord het verleden achter zich laten en aan een nieuwe samenwerkingsrelatie bouwen, in het belang van de amateurkunst en het sociale klimaat voor onze inwoners.

In de pers wordt een beeld geschetst van de Muzerije die “met leegloop” geconfronteerd wordt. Dat is geen verrassing, schrijft Weyers verder:  Het is geheel conform ons beleid dat de Muzerije niet meer alle cursussen zelf produceert en aanbiedt. Dat er nu private partijen aanbod verzorgen is zelfs wat wij als gewenst hebben benoemd, ook in Perron 3.

De toekomst geschetst door de wethouder
De Muzerije zal zich meer en meer gaan toeleggen op dat aanbod dat niet in de vrije markt tot stand komt, zal een makelaarsrol en een loketfunctie ontwikkelen en zal de cultuurparticipatie in de wijken en de scholen gaan uitbreiden. Daarnaast zal de Muzerije ook in de Hinthamerstraat en de Schilderstraat andere aanbieders faciliteren. 

De afspraken over de frictiekosten worden binnenkort in het college vastgesteld. Ik zal u daarover binnen drie weken informeren.
*Deze brief heeft wethouder Jeroen Weyers vrijdag 5 april 2013 naar de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling gestuurd.Terug naar boven