Reactie Jo Timmermans op verkoop huis en JBAC

Printerversie
Gepubliceerd op: 30-03-2018 | Gewijzigd op: 16-04-2018
Reactie van Jo Timmermans dd. 30 maart 2018. We gaan voorlopig niet uit ons huis in de Peperstraat vertrekken*. Dat duurt nog wel een paar jaar. We hebben in de stad nog zoveel werkt te doen,' zo is de toelichting van Jo Timmermans op onderstaand bericht. 'Bovendien gaan we so wie so niet naar Limburg. Daar is een vreemd verhaal over ontstaan. 
Het JBAC is verkocht onder de voorwaarden waaraan we al bij de koop moesten voldoen. Over deze transactie is het bisdom geïnformeerd en zij heeft toestemming gegeven. Ik heb aan alle voorwaarden voldaan.'

'Koopcontract op termijn..'
 Vanuit inside informatie blijkt dat het inderdaad een 'koopkontrakt  is  op termijn.. Dat wil zeggen dat de daadwerkelijke transactie is uitgesteld [of verplaatst] tot nader datum.
Het zou ook niet zo zijn dat John van Deursen dit pand, op Peperstraat 16, tzt als hoofdkantoor gaat gebruiken. De Van Deursen Group blijft vooralsnog  in Hintham zitten 


De transactie is gebeurd met de Van Deursen Group. 

Bericht van 21 maart 2018 Verkoop JBAC en woonhuis Peperstraat 16 van Jo en Gerdy Timmermans
Jo en Gerdy Timmermans zouden -met name op wens van Gerdy Wilbers- terug naar Limburg gaan. Hun pand op Peperstraat 16 is verkocht aan de Van Deursen Group. Dit nieuws wordt van zeer betrouwbare kanten -gemeld. Ook Jo Timmermans is hierover benaderd... .maar dat is al enige dagen geleden gebeurd.

Een trotse Jo en eeen glunderende
Gerdy Timmermans-Wilbers op de dag
van de koninklijke onderscheidingen, 
26 april 2016, jn het Bestuurscentrum.


foto © paul kriele, 26 april 2016.
.........................................................................................

Bij die verkoop hoort ook het Jheronimus Bosch Art Centre. Maar de vraag is hoe dat in elkaar zit omdat het bisdom indertijd aan die verkoopoverdracht bepaalde restricties koppelde,  zoals geen sterke drank verkoop en koper dient kerk aan het bisdom terug te geven als eigendom een einde komt.  Het bisdom wenst met de voormalige Jacobkerk de mogelijkheid tot hergebruik als kerk te behouden. *

*Zie onderaan dez epagina het eerste bericht van koop door Gerdy Timmermans Wilbers, namens de stichting Monument Sint Jacob dd. 13-11-2004.

Peperstraat 16 

Het pand was  al vanaf eind negentiende eeuw in bezit van de Van Lanschots: o.a.  mr. F. [oud raadsheer] en bankdirecteur H. van Lanschot. 
Peperstraat 16, waar eerder drie huizen stonden, is gebouwd door Henricus van Lanschot [*1797 †1887 en daarna door Frans van Lanschot [ *1875  † 1949] vóór de oorlog nog de burgemeester van de stad.

Jo Timmermans op de fiets
zoals je hem niet vaak [meer] ziet.


 foto © paul kriele,  11 november 2015.
.......................................................................................
 


Jo en Gerdy Timmermans kwamen er, na een grootscheepse verbouwing, in 2003 op Peperstraat 16 wonen. 
Hoofdkantoor Van Deurzen Group 
De kans ligt voor de hand dat John van Deurzen met zijn zakelijke aspiraties en een reeks van bezittingen in de binnenstad [o.a.Verwersstraat en Pensmarkt], er ook zijn hoofdkantoor gaat vestigen...

Zoals bekend is Jo Timmerans oud voorzitter van de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch en ook de intitiatiefnemer van het Prentenmuseum in de Verwersstraat voordat hij naar de Peperstraat verhuisde.
Ook was Timmermans de koper en vervolgens motor achter het Jheronimus Bosch Art Center als museum en documentatiecentrum over Jeroen Bosch. 
Timmermans bezit ook een rijke collectie prenten [endrik de Laat , Herman Moerkerk e.a.], globes en andere kunstschatten.

Peperstraat 16 

foto © paul kriele, 21 maart 2018.
.................................................................................

Voor meer informatie over Peperstraat 16 zie Bossche encyclopedie, ook onder Timmermans met name over het nieuwe, rijke interieur van het pand en de stadstuin.
Ook bij bastionoranje.nl kan via zoekfunctie' Timmmermans' het e.e. a. nagelezen worden.

De voormalige St Jacobkerk in de mgr Prinsen straat, genoemd naar de toenmalige pastoor.

Het huisvest sedert najaar 2006 
het Jheronimus
Bosch Art Center dat
officieel op 26 maart 2007
door mr. Pieter van Vollenhoven werd geopend. 


foto © paul kriele,  17 mei 2015.
.....................................................................................................

Inzage koopakten van Jacobkerk c.a. -25 november 2004
Pas heden zijn ons de akten ter beschikking gekomen van de transactie over de Jacobkerk tussen bisdom en de stichting Jeroen Boschcentrum. Die verkoop is gebeurd op 1 september 2004. 
Voor bisdom dient gelezen te worden de personen vicaris Joris Schröder en Willem van der Eerden, beiden bestuurslid van de Parochie Binnenstad, tevens vormend het bestuur van de rk Parochie van den heiligen Jacobus de Meerdere [lees St.Jcacob].
Koper is, niet de Stichting Jeroen Boschcentrum of een andere daartoe gemachtigde [beheers-] instantie die zoals aangekondigd het beheer zou doen, maar de echtgenote van Jo Timmermans, Gerdie Wilbers, die namens de BV Monument St.Jacob als rechtspersoon optreedt.
De verkoop is bij het kadaster aangediend op 1 november 2004 maar is verleden bij notaris Maarten van den Oord op 29 oktober 2004.
De koopsom bedraagt - op € 76, 38 euro na - € 221.000. voor het kerkgebouw en € 1.253.862,08 euro voor de pastorie/woonhuis op Hinthamerstraat 177 en het gemeenschapshuis de Hint op 179 en de kosterswoning in de St.Jacobsstraat 19.

[Eindelijk] Verkoop Jacobkerk - 13 november 2004
Uit de registers van het Kadaster [Ehv] blijkt dat de afgelopen week de verkoop is geschied van de voormalige St. Jacobkerk in de Hinthamerstraat. Die eigendomswijziging, die -in tegenstelling tot krantenberichten - tot op heden niet was voltrokken, speelde zich af tussen de eigenaresse - Parochie Binnenstad [met het bisdom van 's-Hertogenbosch als belangrijke regisseur] - en de nieuw opgerichte Monument St. Jacob b.v.. Achter die naam gaat- als enige aandeelhouder- Gerdie Wilbers schuil. Wilbers is de echtgenote van Jo Timmermans, die op zijn beurt voorzitter si van de heemkundekring Vrienden van 's-Hertogenbosch en tevens rechthebbende van de stichtingen die de Binnendieze bevaren en pachten. Dus als niet rechtspersoon, eerder als woordvoerder van Wilbers heeft hij tot nu toe de plannen met en vorderingen rond de verbouw van de kerk verwoord. 
Timmermans is bovendien eigenaar van enkele panden in de Peperstraat en de Verwersstraat.
Voor dat toekomstig beheer van de kerk als Jeroen Boschcentrum werden begin 2004 [29 januari 2004] enkele stichtingen en beheersmaatschappijen opgericht. Zo bleek de -toen- in het geheim gehouden presentatie van Timmermans' ondernemersplan.

Restricties bisdom  [in clausules opgenomen]
Overigens zijn er in opdracht van het bisdom voorwaarden opgenomen in het koopcontract.
De kerk blijft zijn functie als religieus centrum behouden. Dat speelt met het oog op de toekomst: mocht de kerk teruggaan als gebouw voor de eredienst.

Daarom is het koor afgescheiden van de toekomstig museale functie. Bovendien mogen buiten concerten en cultureel/historische evenementen, geen niet-kerkelijke evenementen plaatsvinden.
Evenmin mag vanuit bars drank worden verkocht. Indien de gebruiker zich niet aan deze voorwaarden houdt, volgt een boete.

Terug naar boven