Pauli:Niet somber na Jaarverslag 2009 van Gemeente

Printerversie
Gepubliceerd op: 16-04-2010 | Gewijzigd op: 19-05-2010
Wethouder Bert Pauli is allerminst somber over de financiële positie van de stad. Vrijdagmorgen 16 april 2010 presenteerde hij tezamen met het Hoofd FIB Leo Nelis het Jaarverslag 2009. Dat eindigt met een positief resultaat, maar er zijn wel enkele zorgen, zoals de gevolgen van de WMO. Door de vergrijzing drukt die post extra op de uitgaven van de gemeente.
Den Bosch verkeert, meer nog dan de collegasteden in Brabant, in een gunstige positie, mede door een stabiel financieel beleid, verklaart wethouder van Financiën Bert Pauli bij de presentatie van het Jaarverslag 2009 dat eindigt met een positief resultaat van ruim € 10 miljoen.
'Den Bosch holt, wat haar economische positie aangaat, achter de ontwikkelingen aan, omdat de stad zich relatief meer richt op de dienstverlening en de bouw.  Hierdoor zijn de gevolgen van de kredietcrisis -direct- wat minder voelbaar.'

foto © paul kriele, 16 april 2010.

Het huishoudboekje, zoals populair het jaarverslag van de  gemeente genoemd kan worden, ziet er over 2009 gunstig uit. Het sluit zelfs af met een positief saldo. De wethouder van Financiën uit het voorgaand College van B&W, Bert Pauli,  toont zich allerminst somber, noch pessimistisch, zelfs niet over 2010 en niet over 2011. De stad kent een stevig financieel beleid, geeft Pauli als verklaring aan. Pauli noemt terzijde  € 500  miljoen als het totale bedrag van de begroting voor 2009.
bezuinigingsronde
De eerste donkere wolken zullen pas in 2012  boven de stad verschijnen, doordat dan pas 's Rijks bezuinigingen zich zullen laten gelden. Dat is een gevolg van een  afspraak die er ligt tussen de VNG met het Rijk, waardoor bezuinigingen voor gemeenten pas in 2012 hun effect krijgen. Dat betekent dat Pauli  een voorzichtige aanloop neemt naar die bezuinigingen. Vanaf 2011 gaat de gemeente reserves opbouwen om die bezuinigingsslag te kunnen opvangen te beginnen met € 5 miljoen. In totaal kondigt Pauli een bezuiniging aan van 18 miljoen euro.

'Den Bosch een goed financieel beheer en is ook minder -en in sommige gevallen later- kwetsbaar dan de andere steden in Brabant, als Tilburg, Helmond en Breda. Den Bosch is een stad van Diensten en Bouw. Dat heeft effect op de  economische positie van de stad. Gevolgen van de crisis laten zich in steden met relatief meer industrie, ICT en hoger onderwijs directer gelden, stelt Pauli als verklaring. 

Dat positief resultaat over 2009 wordt door wethouder Pauli toegelicht. De wethouder van financiën somt  -als eerste -vijf belangrijke posten op die tezamen € 10, 8 miljoen uitmaken:
-uitkering van het Rijk van  2,9 miljoen vanwege een nacalculatie over 2007 en 2008.
-de opbrengst van deOZB, die met een plus van  € 09, miljoen gunstig uitviel. Dat is een gevolg van minder bezwaren die er binnenkwamen en dat is weer een effect van de waardecorrectie die voortaan jaarlijks gebeurt.
--de opbrengst van de Afvalstoffendienst is tweeledig: over huishoudens en over bedrijven. Het bedrijfsresultaat kent over 2009 een positief saldo van €  700.000
-extreem lage rentekosten voor leningen tbv voorfinancieringen. De gemeente past op een aantal grote uitgaven in de begroting een voorfinanciering toe. Die was berekend [in juni 2008] op 4 %.  Maar in werkelijdheid kwam die in 2009 uit op 0,3-0,4%, aldus een toelichting van het hoofd FIB Leo Nelis. Dat leverde een voordeel op van  € 2,2 miljoen
- de gemeente had in 2009 ook lagere personeelskosten door een -wat Pauli noemt- voorzichtig omgaan met vacatures. Bovendien viel de CAO uit op 1,7% ipv de 2,75 % die was begroot.
Tezamen maken die bedragen € 10,8  miljoen uit.
Terugblik
Voor Pauli was 2009 'bijzonder'. Daarmee duidt hij op het groot aantal opgeleverde huizen: 1370. 'Dat halen we voorlopig niet meer'  en een werkloosheidspercentage van 6,8%, wat gelijk is aan het landelijk gemiddelde en lager dan dat van de overige grote Brabantse steden.
zorgen
In weerwil van dat positief resultaat  komen er  toch nog zorgen op de stad af doordat de Rijksbijdragen voor de WMO minder worden. De gemeente wil die sociale voorzieningen bewust in stand houden, stelt Pauli, maar de doelgroep stijgt  door de vergrijzing. Dat geeft een grote druk op de financiele uitgaven. Dan gaan spelen, zoals gezegd, in 2012 de rijksbezuinigingen.
Voor 2010 noch voor 2011 maakt wethouder Pauli zich nog weinig zorgen, ook al waren en worden we deelgenoot van de effecten van de economische crisis.


Terug naar boven