Geen molen Heetmanplein: FransvGaal legt zere vinger a/de pols

Printerversie
Gepubliceerd op: 24-04-2011 | Gewijzigd op: 24-04-2011
Gemeente negeert uniek -kostbaar-  idee / ambtenaren bepalen beleid Ook Frans van Gaal [column in Bossche Omroep. dd 24042011] geeft ronduit kritiek op de omzichtige behandeling van een eerder aangenomen raadsvoorstel dat uitgaat van het oprichten van een [milieu-]molen op het Heetmanplein.
Het bevreemdt ook Van Gaal dat het College dat voorstel liet sloffen en volkomen negeert.
Nog gekker is dat de gemeente de combinatie 'Hoofdkantoor Essent - molen - Heetmanplein' veronachtzaamt. Daarmee lijkt de kans verkeken op het terugbrengen van de historische molen van Van Esch.

De historische molen van Van Esch op de Molenberg. Daar keert wel een oude stadsmuur terug.
De gemeentelijke afdeling Vestingwerken zegt: Geen molen op het Heetmanplein, maar gaat wel de - even historische-  vestingwerken aldaar reconstrueren met een doorgetrokken stadsmuur en het terugbrengen van enkele voorwerken.

Van Gaal haakt met zijn kritiek in op de wensen van de 'Vrienden van de Bossche Molen' en de Heemkundevereniging Vrienden van 's-Hertogenbosch. 
Bastion Oranje stelde op 21 maart 2011 deze merkwaardige gang van zaken aan de kaak. 
Het gemeentelijk negeren van dit unieke voorstel heeft er de schijn van dat bepaalde ambitieuze ambtenaren hier
wederom de wet voorschrijven aan 'n zwakke wethouder. 

Bericht van gemeente dd. 23 maart 2011.
Huibert Crijns projectleider bij de vestingwerken geeft nav onderstaand artikel aan, dat naar verwachting eind april 2011 het College van B&W gevraagd wordt om een besluit te nemen over het (verkeers)model voor het Heetmanplein. 

Bericht dd. 21 maart 2011
Op dit ogenblik laait de discussie over terugkeer van een stadpoort en de terugkeer van een molen sterk op. Er zijn tal van verenigingen en instanties en stichtingen* actief om aan een historische molen of stadspoort in de stad terug te bouwen. Morgenavond - 22 maart 2011 - is er in de Toonzaal een discussie over stadspoorten, die door de BAI is opgezet.
De gemeente blijft tot nu toe achterwege om met een duidelijke en/of concrete visie over deze aspecten te komen.
Maar een gemeentewoordvoerder, die het hier niet mee eens is, zegt dat '..er volop planontwikkeling is.' [ zie ook verderop in dit artikel].

De Diezemonding, gezien vanuit kasteeltje Meerwijk. Daar heeft de gemeente wel een windmolen in het landschap gepland.

foto's © paul kriel 24 februari 2010 en 25 februari 2011
Het tegenwoordige Heetmanplein, gezien vanaf de Essentburelen. Na opening vande randweg zal het plein  gereconstrueerd worden naar de rotonde-situatie van vóór 1969. Daar zal als het aan de gemeente ligt, geen molen  terugkeren.
Wat de relikten van de vestingwerken betreft, zullen alleen op en onder maaiveldhoogte ravelijnen en enveloppen en bastions zichtbaar worden gemaakt.


De raad nam een jaar geleden een initiatiefvoorstel van de PvdA aan om een onderzoek in te stellen naar locatiemogelijkheden voor een molen in de stad. Nagenoeg geheel de raad schaarde zich achter het belang van dit aspect en wilde een dergelijk onderzoek, maar ook daar liepen de standpunten over welke molen sterk uiteen.
Vanuit het College volgde geen enkele visie. Wethouder Eugster verklaarde toen helemaal niets te zien in herbouw van een molen op de stadsmuur of op het Heetmanplein. Mogelijk wel bij de Diezemond.
Essent heef zich intussen wel positief uitgelaten over plaatsing van een energiemolen op het Heetmanplein.

Wat zegt de gemeente in een reactie ? Volgens een woordvoerder '...is het nog te vroeg [..]  om te reageren. De ontwikkelingen rondom het Heetmanplein moet nog in het college komen en we wachten verdere maatschappelijke ontwikkelingen wbt molens nog even af.'

-De werkgroep 'Bouw klimaatmolen' kreeg zelfs in ferbuari 2010 een ondersteunende brief van minister Cramer  van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, die het initiatief toejucht en '.. hoopt dat  Den Bosch over een tijdje een prachtige molen heeft staan die bijdraagt aan een beter klimaat.' 
Dat klimaat is op dit moment dus niet zo rooskleurig.
-In 1999 al werd in de nota ‘Versterkt Den Bosch’ iets over een poortgebouw op het eind van de Vughterstraat geschreven.
Maar juist in de ambtelijke organisatie zit weinig animo voor molens en stadspoorten. De wethouders laten hun oren naar die ambtenaren hangen. Het blijft bij’.. een in het maaiveld zichtbare reconstructie van de vestingwerken’.


  *Verenigingen betrokken bij molens en/of stadspoorten
Stichting Herbouw Bossche Molens
Vereniging Vrienden van de Molens ‘s-Hertogenbosch
Bosch Architectuur Initiatief
Stichting ’ s-Hertogenbosch Monumentenzorg
Kring Vrienden van ‘s –Hertogenbosch[Molenwerkgroep]


Terug naar boven