Grote meerderheid voor fusie Boschboom De Kring Vrienden

Printerversie
Gepubliceerd op: 18-12-2013 | Gewijzigd op: 20-05-2014
Vanavond 18 december 2013 werd in twee aparte vergaderingen, te weten door de cultuur-historische vereniging De Boschboom en door de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch vergadert over de door de beide besturen voorgestelde fusie. Noodzaak te fuseren is voor de Boschboom een dalend ledenverloop. [Jaarlijks 10 à 15 leden minder]. Ook de hoge kosten voor Bossche Bladen*, doordat bovendien de gemeentelijke ‘subsidie’ wegvalt, was een noodzaak in gezamenlijkheid voort te gaan. Beide verenigingen vullen elkaar aan, zo was de uitleg van zowel Kringvoorzitter Joop Thissen, als van Boschboomvoorzitter Vincent Verstappen.

 *Zie toelichting Rob van de Laar onder Protestbrief
 

Het toetreden van Boschboombestuurslid Janine van de Kamp tot het Kringbestuur, kan mede een waarborg zijn dat de naam De Boschboom en haar activiteiten blijven voort bestaan. Al is dat juridisch niet vast te leggen, aldus notaris Maarten van Oort, die toezag op het fusieproces bij de Boschboom. Het was een van de door de aanwezige leden geuite zorgen. Maar bij stemming bleek een ruime meerderheid voor fusie met De Kring. Van de 80 uitgebrachte stemmen waren er 68 vóór en 11 tegen bij 1 onthouding [inklusief de volmachtstemmen].
Dankzij Van de Kamp, die bij de Boschboom de werkgroep LEF vertegenwoordigt, waaronder Lezingen Excursies en Fietsen wordt verstaan, kunnen die activiteiten die de Kring niet kent, blijven bestaan.

Het fusieproces bij De Boschboom in de Van Akenzaal van het Jeroen Boschcentrum

foto's © paul kriele, 18 december 2013.
Het bestuur van De Boschboom beraadslaagt over de ingediende vragen en bezwaren van de circa 70 aanwezige leden.
Op de rug gezien.rechts Janine van de Kamp, Jo Timmermans en penningmeester Walther Hoevenaars. Links: secretaris Til Pal en voorzitter Vincent Verstappen.

*Protestbrief van bestuur Boschboom aan 'de politiek'
Rob van de Laar van het Stadsarchief gaf in een duidelijke toelichting aan dat het archief al jaren terug had zien aankomen dat Bossche Bladen het op langere termijn niet zou halen. Daar is voor 900 lezers anderhalve fte mee bezig, afgezien nog wat Het Noordbrabants Museum en de BAM [in de redactie vertegenwoordigd] er in steken. Aan de gemeente valt niets te verwijten, liet Van de Laar met zijn uitleg merken: ‘Het kan zo gewoonweg niet. Het blad kost jaarlijks circa € 70.000. 
Er is nog gezocht, na opmerkingen over voortzetting op andere [commerciëler of met andere partners] wijze, het digitaal uit te gaan brengen, maar daar is de tijd nog niet rijp voor,' aldus Van de Laar.
Maar het bestuur van de Boschboom gaat toch - mede op verzoek van de leden- een protestbrief aan de fractievoorzitters sturen om haar ongenoegen te uiten, dat B&W door beperkingen op cultuur, zo maar een hoogstaand cultuur-historisch blad verloren zou laten gaan.

   
De aula van het Jeroen Boschcentrum.

foto's © paul kriele, 18 december 2013.
 Het bestuur van  'De Kring' met middenin Janine van de Kamp, die door vooriztter Joop Thissen, als nieuwe coryfee, met een warm welkom werd onthaald. 
vlnr Joop de Groot, Marcel van Heeswijk, JoopThissen, Janine van de Kamp, Johan Strang en notuliste Corry Tousain.

Bij de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch, die bijeenkwam in de aula van het Jeroen Boschcentrum [de voormalige kerkzaal] verliep het stemmen over het voorstel tot fusie veel vlotter. Er waren nauwelijks vragen. Bij stemming staken alle circa 105 aanwezigen hun hand op. Er was geen tegenstemmer.
Met vreugde werd Janine van de Kamp als nieuw bestuurslid binnen gehaald. En daarmee was het tijd voor een proost op de fusie tussen twee Bossche cultuur-historische verenigingen, waarvan ‘de Kring’ feitelijk de dochter is van het oudere De Boschboom, dat door Louis Aarts werd opgericht. De Kring vierde dit jaar haar 40-jarig bestaan. De Boschboom deed dat in 2008. zie artikel  Jubileumzitting 40 jaar Boschboom.Terug naar boven