Bij Blb: gemeente vraagt om meer initiatief van de burgers

Printerversie
Gepubliceerd op: 14-12-2016 | Gewijzigd op: 14-12-2016
Blb wijkraadvergadering woensdag 14 december 2016 Bij Kathrien.
Op de agenda stond : Toelichting Wilbert de Laat op Beheer /onderhoud Openbare Ruimte, Hard rijden in de binnenstad en de goederenlijn Meeteren –Den Bosch en een inkijk in het plan van de kunstenaar Imke van Dillen voor een vaandel met gedicht op de zijgevel van De Kleine Winst op Markt 29*.

*Zie artikel dd. 13-12-2016 Imke Dillen en het vaandel bij De Kleine  Winst


Wilbert de Laat van de gemeentelijke afdeling Realisatie en Beheer gaf een inzicht in wat er verstaan wordt onder de begrippen Beheer en Onderhoud Openbare Ruimte [OR]. Daar valt een breed scala van groen, schoonmaak, veiligheid, vervangen straatmeubilair, reconstructies, omleidingen, verlichting e.d. . onder.
Omdat het oude plan ‘De Vitale stad’ is afgewerkt, is er een nieuw beleidsplan gemaakt dat over de komende tien jaar wordt uitgesmeerd.
Betrokkenheid burgers
Een van de nieuwe punten in dit plan, dat meer financiële ruimte heeft gekregen,is de nieuwe rol van de burgers, ofwel er wordt gestreefd naar meer betrokkenheid en eigen initiatief.
Dat leidde al tot een opmerking vanuit de zaal; Schoonmaak en onderhoud mag niet te vroeg beginnen. [Herrie van veegwagens op zondagmorgen]
Of: de ondernemers en de horeca moeten wat dit betreft ook eens naar zichzelf kijken!
Uit de zaal kwamen klachten dat men bij de gemeente niet na kantooruren met meldingen [bijv. over herrie en wildplassen in de weekeinds] moet aankomen. Concreet: na vrijdagmiddag om vijf over 5,worden medlignen niet meer in behandeling genomen
Conclusie van voorzitter Henk Schuurs: de Blb gaat met de gemeente in gesprek om het aspect 'meldingen' te verbeteren, want zo werkt het niet.

Onderhoud met Chemische middelen
Spreker De Laat gaf duidelijk aan dat de gemeente al lange tijd is afgestapt met het gebruik van chemische middelen. Maar nu wel verzoekt dat de burgers dat ook gaan doen. Maar daarop was de logische vraag uit de zaal : geef ons dan richtlijnen en tipos over hoe of wat? En wat versta je dan onder andere middelen?
In de lijn van meer burgerparticipatie [bezuinigingen zegt de een] wil de gemeente burgers de kans geven hun straat of buurt meer op te fleuren. De Laat deed de oproep: Komt u zelf met plannen of ideeën.

Klimaatverandering

Nog een actiepunt dat aan de burger gevraagd wordt heeft betrekking op de klimaatverandering: meer stortbuien en bijv. harde windstoten e.d. . Dat werkt door op hittestress en op overtollig regenwater. De gemeente heeft al ondergrondse waterbassins aangelegd. Omdat een groot deel van het verharde, bestrate Den Bosch particulier bezit is en de gemeente [zeker in de binnenstad] maar een beperkt deel verhard bezit, is het aan de burgers om die gevolgen van klimaatverandering dan ook technisch op te vangen.
Dit eigentijds aspect riep vragen op. Daarom gaat voorzitter Henk Schuurs met De Laat een stadswandeling maken om dit klimaatprobleem concreet vertaald naar situaties in de stad, in beeld te krijgen.

De Blb gaat in haar nieuwsbrief dieper op deze besproken zaken in om e.e.a. te verduidelijken en om aan te geven waarin zij een rol kan gaan spelen.

Hard rijden in binnenstad
Ook hard rijden in de binnenstad stond opnieuw op de agenda. Maar de voorzitter wil daar een aparte gelegenheid voor plannen in aanwezigheid van een deskundige van Stadstoezicht. ‘Want met hen hebben we nog wel een appeltje te schillen, omdat aangekondigde maatregelen, plannen en antwoorden uitbleven! Behalve dan in de Postelstraat.
Bewoners Advies groep
Frans Bolder en Christ Puijenbroek legden nog eens uit wat de Bewoners Advies Groep BAG is. Dat is een nieuwe initiatiefgroep die het door de gemeente beschikbaar gesteld bedrag van € 56.000 kan gaan verdelen voor brede burger initiatieven.
Zij hebben daar zelf zitting in genomen, evenals Farida Hadjoudi [voor de Hofstad], Bas van Pelt [voor Vughterpoort, Sjaak Salverda [Hinthamerpoort] en Frans Bolder [Orthenpoort] en Christ Puijenbroek.
Kandidaten voor de BAG kunnen zich aanmeldrn om zitting te nemen namens enkele binnenstadsdelen die nog geen vertegenwoordiger hebben .

Spoorproject Meeteren-Boxtel
Tot slot kwam –ook nog eens –het spoorproject ter sprake. Ofwel de toekomst van de treinenloop door Den Bosch. Volgens Pro Rail, aldus de voorzitter, gaan er 100 goederentreinen per etmaal van Meeteren naar Boxtel rijden waarvan de helft in de avond en nacht.
In 2017 volgt een infoavond over het milieuonderzoek plus het ontwerp trajectbesluit. 'Het plan gaat so wie so door omdat er ivm de druk op de lijnen Rotterdam -Antwerpen en ovewr de route  'Dordrecht' naar alternatief spoorgebruik wordt gezocht,' aldus Schuurs.

Er volgde, voordat men naar de bar kon gaan , nog wat nieuws [buurtberichten] van
Imke Dillen: zie elders in de nieuwsberichten van donderdagmorgen 15 -12-2016.


Terug naar boven