Blb des duivels: rare manoeuvres B&W inzake o.a. parkeervergunningen

Printerversie
Gepubliceerd op: 10-11-2017

De Bewonersvereniging leefbare Binnenstad /wijkraad Blb heeft een brief op stelten gestuurd naar B&W over de lang lopende kwestie parkeervergunningen bewonersbinnenstad. Het wegwerken van de wachtlijst loopt al jaren, maar de procesgang irriteert de Blb in nog sterker mate.

Toppunt liever dieptepunt, gebeurde vrij recentelijk, n.l.  rond 31 oktober 2017. De dag ervoor vond er nog over de evaluatie ambtelijk overleg plaats met de Blb. Maar B&W verstuurde  al meteen op die 31ste oktober een raadsinformatiebrief met het evaluatierapport,  waarbij tevens de pers werd geïnformeerd.

In de brief van de Blb staat onder meer: In die korte tijdspanne kan nooit de zienswijze van de Blb daarbij zijn meegenomen [stukken dienen tijdig  voorafgaand aan Collegevergaderingen aangeleverd te worden..!]

Met andere woorden:  U bent zelf dus onvolledig geïnformeerd en ten tweede u heeft ook de gemeenteraad onvolledig geïnformeerd. Daar kan geen evenwichtige afweging over gebeuren,  aldus schrijft  voorzitter Henk Schuurs namens de Blb aan het College van B& W, met afschriften aan de gemeenteraad, Hartje ’s-Hertogenbosch de Koninklijke Nederlandse Horeca, afdeling Den Bosch en de pers.


Schuurs verder:  Al met al is dit zeer onheus en respectloos om wel eerst met de Blb te overleggen maar het resultaat ter zijde te leggen en niet eens te melden dat de stukken al bij uw College lagen…

In diezelfde brief meldt Schuurs ook nog eens dat de Blb indertijd wel heeft ingestemd met het beschikbaar stellen voor bewonersparkeren van de Josephgarage, maar onder voorwaarden !  Nu heeft B&W dat akkoord al aan de raad gemeld, maar zonder daarbij die voorwaarden te noemen! Het bleef daarna stil vanuit het stadhuis, meldt Schuurs

 De brief van de voorzitter is nog veel langer en gaat in op de procesgang en de stappen die genomen zouden worden. Dat heeft uiteindelijk geleid tot het evaluatierapport,  maar dat is wel een jaar later dan de afspraak was verschenen. De Blb heeft daarbij inhoudelijk kanttekeningen geplaatst. Maar die werden afgedaan als politiek. Met name  over de grootte van de sectoren er over de loopafstanden heeft de Blb veel kritiek. Over die twee aspecten ervaart  45% geen verandering en 33% ervaart dat als een verslechtering. Dat is schokkend, aldus Schuurs.   Maar blijkbaar vinden ze dat niet bij de gemeente…