Dalende criminaliteit, overvallen&woninginbraken blijven zorgelijk

Printerversie
Gepubliceerd op: 24-01-2011 | Gewijzigd op: 04-02-2011
Vele vormen van criminaliteit zijn in de regio Brabant-Noord in 2010 afgenomen. Daarmee volgt Brabant-Noord de landelijke lijn en wordt de door het kabinet gestelde doelstelling van een daling van de criminaliteit van 25% gehaald.
'Het aantal woninginbraken en overvallen in de regio blijven een zorgpunt,' aldus de korpschef Miriam Barendse over het jaar 2010: 'Het korps heeft goede prestaties geleverd, uiteraard is er altijd verbeteringen mogelijk '


Het totaal aantal aangiftes in de regio is afgenomen. In 2002 werd nog bijna 48.000 keer aangifte gedaan. In een constant dalende lijn is dat in 2010 gedaald tot 36.000. De aangiftebereidheid in Brabant-Noord behoort tot de hoogste van het land. Vooral inbraken in bedrijven en auto-inbraken zijn in die periode vanaf 2002 fors gedaald. In vergelijking met 2009 springt de daling van het aantal geweldsdelicten, waar aangifte van gedaan is met 11 % er positief uit. Ook een daling van meer dan 25% van het aantal geregistreerde incidenten op het gebied van drugsoverlast is positief te noemen.
Woninginbraken
De politie:  We maken ons zorgen omdat het aantal aangiftes van woninginbraken blijft stijgen: van 2.783 in 2009 naar 3.261 in 2010. We vragen nadrukkelijk de hulp van justitie, gemeentes en woningbouwverenigingen, maar zeer zeker ook van de burgers. Op het gebied van preventie valt nog veel te winnen. Er zijn bijvoorbeeld nog steeds mensen, die hun ramen open laten staan bij langere afwezigheid. De preventieve maatregelen, die burgers zelf kunnen treffen, gecombineerd met onze inspanningen, moeten het komende jaar zijn vruchten af werpen.
Overvallen
Er heersen nog wel zorgen over de stijgende woninginbraken en het aantal overvallen. Daty laatste steeg in 2010 van 51 in 2009 naar 68 in 2010. Met name de toename van geweld bij -vooral- overvallen op woningen valt de politie op. 
Veilige wijken
Eén van de belangrijkste veranderingen binnen het korps in 2010 was het vergroten van het aantal wijkagenten van 54 naar 77. Dat zij meer in de wijken aanwezig waren dan voorheen, heeft de informatiepositie van het hele korps versterkt. "Politiewerk in de wijk, vormt het fundament van ons werk", aldus de korpschef. 'Zijn aanwezigheid en aanspraakpunt  dragen bij aan de preventie en aan de opsporing van eventuele strafbare feiten. Ook de samenwerking met partners wordt zo versterkt.'
Geweld
Het afgelopen jaar is het aantal geweldsdelicten, waar aangifte van gedaan is fors gedaald. Dit getal is een aantal jaren niet onder de 3.600 gekomen, maar in 2010 is het gedaald naar 3.200. Dat is een daling van meer dan 10%. Het gaat dan om zedenmisdrijven (-19%), bedreigingen met geweld (-15%), mishandeling (-10%) en straatroof (-5%).
Jeugd
Dankzij de inzet van alle partners is het aantal meldingen van hinder en overlast vanb jeugd met 12% afgenomen.
2011
De korpschef van Brabant Noord pleit voor de aanpak van de bureaucratie en de administratieve last. In 2011 worden daarin stappen gezet.Terug naar boven