Museumdirecteur De Mooij beheert Marggraff-geld voor 'zijn' museum

Printerversie
Gepubliceerd op: 13-02-2019 | Gewijzigd op: 13-07-2019
Dit artikel van bastionoranje.nl vangt aan met een persbricht van de Marggraffstichting [dd.12 febrauri 2019] nav suggestieve artikelen in de media.

Persbericht  dd.  12 februari 2019 Marggraff Stichting

 
1/3
 
Bestuur Marggraff Stichting betreurt suggestieve beeldvorming NTR podcast serie zeer 
 
Het bestuur van de Marggraff Stichting, de rentmeester en de nog levende familieleden van de Ewald Marggraff herkennen zich absoluut niet in de onzorgvuldige en suggestieve beeldvorming van de NTR podcastserie “De brand in het landhuis”.  Daarmee trekken de programmamakers de integriteit van het bestuur en de rentmeester in twijfel.  Dat doet absoluut geen recht aan de inzet en goede naam van de bestuursleden en de rentmeester. 
 
In de podcastserie gaan de makers op zoek naar de waarheid omtrent geruchten die sinds december 2003 de ronde doen over de brand in Zionsburg, waarbij bewoner Ewald Marggraff op tragische wijze kwam te overlijden. Ook proberen zij te achterhalen wat er waar is van de verhalen over verdwenen roerende zaken en tegoeden. De makers hebben het afgelopen jaar weliswaar uitgebreid onderzoek verricht, maar de interpretatie van hun onderzoeksresultaten is suggestief. De makers hebben zich onjuist en onvolledig laten informeren, lieten na om deze informatie bij de betrokken instanties te checken en hebben hoor en wederhoor zeer beperkt toegepast.  
 
Aanpassing statuten en beleid  De stichting heeft conform het testament van Ewald Marggraff tot doel deze bezittingen minstens 200 jaar in stand te houden en de natuurhistorische gebieden in eigendom zorgvuldig te beheren. Alle acties van het bestuur zijn dan ook steeds in overleg met en met goedkeuring van de familie en de adviseurs van de familie tot stand gekomen. Daarbij is de grootste wens van de familie, namelijk herstel van Zionsbrug en de instandhouding van de bezittingen steeds het uitgangspunt. 
 
Sinds het najaar van 2017 is in eveneens in nauw overleg met en met goedkeuring van de familie Marggraff en haar adviseurs een nieuw stichtingsbestuur gevormd, dat een aantal wijzigingen doorvoert.  
 
Good governance en de bijbehorende transparantie zijn belangrijke speerpunten van het bestuur. In dat kader heeft het bestuur een aantal zaken doorgevoerd en in gang gezet: • Het bestuur heeft in overleg en met goedkeuring van de familie de statuten aangepast met als doel de verkrijging van de (goede doelen) ANBI status. Die is na overleg met de Belastingdienst per 27 augustus 2018 verleend.
 
2/3
 
• De aanpassing van de statuten voorziet ook in de oprichting van een voorgenomen Raad van Toezicht als advies- en toezichthoudend orgaan. • De stichting heeft een aantal achterstallige jaarrekeningen laten samenstellen  door een externe accountant. • Het bestuur heeft een nieuw beleidsplan gemaakt en dat samen met de samengestelde jaarrekening via de website openbaar gemaakt. • Het beheer van  de onroerende zaken blijft zoals voorheen ondergebracht in Marrobel B.V. waarvan de stichting 100% eigenaar is en de directeur levert. • Rentmeesterskantoor Van Hoven & Oomen dat vanaf 2007 uitvoerende zaken verricht op het gebied van onroerende bezittingen, landgoederen en pachtzaken, blijft dat doen. • Het bestuur is bezig om te onderzoeken of er sprake is van afgezonderd, in het buitenland gestald familievermogen en of de stichting daar rechten op heeft. 
 
Grensoverschrijdend gedrag In 2018 kreeg het stichtingsbestuur signalen van mogelijke grensoverschrijdende gedrag op het gebied van wet- en regelgeving, governance en uitvoering van beleid van een medebestuurslid. Het bestuur heeft het betreffende bestuurslid op 29 oktober 2018 geschorst voor een periode van drie maanden en hem (ook al ruim voor die tijd) een groot aantal vragen gesteld over handelingen uit het verleden.  Voor zover die vragen beantwoord zijn, bleken die antwoorden onvoldoende vertrouwenwekkend. Het bestuur restte dan ook geen andere mogelijkheid dan deze persoon na de schorsingsperiode op 25 januari 2019 te ontslaan. Ook over de directeur van Marrobel ontving het bestuur signalen van mogelijke grensoverschrijdende activiteiten. Na onderzoek werd de directeur op 1 april 2018 ontslagen. Het bestuur is voornemens om op korte termijn juridische stappen te ondernemen. In het belang van de juridische positie, nog lopend verder onderzoek en de privacy van betrokkenen kunnen hierover op dit moment geen nadere mededelingen worden gedaan. 
3/3
 
Projecten en plannen  Het bestuur heeft na constructief overleg met de gemeente Vught en verlening van de noodzakelijke vergunningen - opdracht gegeven tot herbouw van het landhuis Zionsburg in de oorspronkelijke toestand en tot restauratie van het park in de situatie van omstreeks 1900. Daarmee wordt landgoed Zionsburg in oude luister hersteld. Met dit plan voor de restauratie zijn eerder gepresenteerde nieuwbouwplannen op het landgoed Zionsburg van de baan. De uitvoering van dit plan blijft binnen de grenzen van het geldend bestemmingsplan. Binnenkort wordt gestart met de werkzaamheden. Het bestuur beraadt zich nog over een bestemming van het huis en de daarmee samenhangende inrichting en afwerking. Daarbij wordt gedacht aan een vakantieverblijf voor ernstig zieke kinderen en hun familieleden. Hierover wordt in de loop van 2019 een definitief besluit genomen. Verder heeft het bestuur heeft een inventarisatie laten doen naar de staat van de landgoederen. Op grond daarvan is er een plan om achterstallig onderhoud en onveilige situaties in de bossen aan te pakken.

-----------------------------------------
Oorsrponkelijk artikel op bastionoranje nav NTR Podcastserie  'Brand in het Landhuis' [deel 6] dd. 09-02-2019.

Geld uit  stichtingen naar musea


Charles de Mooij, directeur van Het Noordbrabants Museum,  kan sedert zijn bestuursfunctie* van een Marggraffstichtinig geld doorsluizen naar Het NoordBrabants Museum waarvan hij dus directeur is.

*Opmerking: aanvulling op bestuur stichting Marggraff
In dat bestuur, zo blijkt, heeft rentmeester Pieck van Hooven de dagelijkse  uitvoering.  Van Hooven liet het Mastboomhuis tot museum  verbouwen,  zo  overziet Van Hooven ook de verbouw van Zionsburg.

Familie Marggraff nog wel in bestuur Marggraff stichting
Verkeerde inschatting van de redactie was dat moeder en dochter Aghina-Marggraff niet meer in het bestuur van de Marggraff stichting zouden zitten.  Er zijn in de Marggraffstichting drie nieuwe  leden toegetreden, onder meer Charles de Mooij, directeur van Het Noordbrabants Museum. 
Het is wel zo dat  de familie de meerderheid in het bestuur verloren door die drie toegetreden nieuwe bestuursleden. Dat maakte ruimte in de statuten vrij om de doestelling aan te passen waardoor de mogelijkheid ontstond het vermogen soepeler te beheren. ....

Lieftenstein Stiftung In deze lijn dient de foutieve opmerking van de redactie te worden gecorrigeerd. De Lieftenstein Stiftung is een buiten dit spel [van de Marggraff stichting] staand fonds, indertijd door Ewald opgezet om Nederlandse bestuurders te doneren als zij 'in de geest van de Marggraffs' actief zijn.
Een bron meldt ons ook dat de familie feitelijk  haar bezit uit handen heeft gegeven. De reden kan zijn om zo aan de 66%  [ipv 11% nu] successierechten te ontkomen.Daarmee loopt  zij in de pas met de uitgangspunten van Ewald die het  Rijk ook zo min mogelijk gunde.. 
 
Charles de Mooij, directeur van Het Noordbrabants
Museum  en bestuurslid van de stichting die de Marggraffgelden beheert. De Mooij kan via die
stichting geld doorsluizen  naar ' eigen' museum. 


foto © paul kriele,  2 december 2015.
..................................................................................................


In een vernieuwde Marggraffstichting, die het cultuurgoed en de landgoederen van Marggraff beheert is een nieuw bestuur toegetreden.  Daaruit is de  volmacht van Tedje Aghina-Marggraff's ontfutseld. Toegetreden is onder meer Charles de Mooij, directeur van Het Noordbrabants Museum.
De Mooij was eerder ook al bestuurslid van de stichting Mastboom-Brosens die het vermogen van wijlen Henri Mastboom beheert. Ook in die stichting zijn in 2016 de statuten omgebogen tot het mogelijk maken geld uit  het vermogen van wijlen Ewald Marggraff naar Brabantse Musea weg te sluizen. 
Dat herhaalt zich dus in de stichting oorspronkelijk van Ewald Marggraff. In die Marggraffstichting heeft een overeenkomstige statutenwijziging plaats vond. Ook in deze situatie is geld naar Het Npoordbrabants Museum doorgesluisd. Het ging om bedragen van € 53.500 en van € 12.000.
De Mooij zegt daarover in een reactie [via een woordvoerder] dat een statutenwijziging past in de geest van de stichting[..]. Maar feit is wel dat De Mooij als bestuurslid van die Marggraffstichting de ruimte heeft van de € 80 miljoen Marggraffgelden delen naar  'zijn' museum over te boeken.

Over die statuten heerst unanieme instemming door het bestuur, waar geen Marggraff nog zitting in heeft.
Overigens blijft herstel van Zionsburg, als een van de uitgangspunten van de stichting en óók voor de familie recht overeind. 

De Mooij gaf een verklaring over zijn positie naar aanleiding van de Podcast serie op NTR Radio waarin deze financiële aspecten en de gekoppelde functie ter sprake  komen. De Mooij werd daarover aansluitend bevraagd door het Brabants Dagblad.

Twee maanden geleden reageerde De Mooij nog ontwijkend op vragen van Bastion Oranje over diens betrokkenheid bij de familie Marggraff. Over  'hoe dat kwam', haalde hij zijn schouders op.  
Voor het uitgebreide artikel over de podcast [zes] afleveringen 'De brand in het landhuis' klik op  de link.

Terug naar boven