Berichtgeving over Carolusziekenhuis

Printerversie
Gepubliceerd op: 21-07-2007 | Gewijzigd op: 18-07-2011
Inhoud
Traject naar fusies en nieuwbouw
Impressie De Herven
Legionalle in ziekenhuis 21 juli 2007
Nieuwe Hal 14 december 2005
Onmin op de PAAZ 5 maart 2005
Verkoop Carolus 5 maart 2005 en 3 oktober  2004
Jubileum 125 jaar ziekenhuis 2 mei 2001/1e versie 4-7-2000
Historie

---------------------------

Aanloop naar fusies en nieuwbouw Bossche ziekenhuizen
Na het einde van de na-oorlogse wederopbouwperiode werd de ziekenhuisbouw voor 's-Hertogenbosch in 1965 vrijgegeven. Daardoor kon vanaf 1968 het overleg over bouwplannen starten. Dat gebeurde binnen de Begeleidingscommissie der Bossche ziekenhuizen, welke naam later veranderde in Stichting Samenwerkende ziekenhuizen, kort SSZ.
Dat overleg verliep mede door de opstelling van directies, van specialisten en ook van de zusters niet zonder problemen.

In die strategie zocht het GZG naar een samengaan met het Carolus*.
Het Liduina in Boxtel speelde bij deze toenaderingen ook een rol, wat bleek uit een onverwachte aankondiging dat het Carolus met het Boxtelse ziekenhuis gaat fuseren.

Door dit spel volgde in maart 1969 een splitsing van ambities:
‘Ieder ging zijns weegs’
-Het Carolus koos voor De Herven als nieuwbouwlocatie. Opening in1979
-Het Protestantsziekenhuis, dat vanaf 1914 op het Vughterbastion was gelegen, koos voor West, opening1974
-en het GZG dat in haar ambitie voor nieuwbouw door interne tegenstellingen draalde met het maken van een keuze: de binnenstad had de voorkeur van mejuffrouw Tilman en de overige Regenten olv Adelmeyer, kozen voor de locatie Pettelaarseweg.
Timan kreeg al in 1951 haar zin..

*Noot Carolus x Joan de Deo
In 1951 is opgericht de stichting Sint Joannes de Deo en Sint Carolus Borromeus. Een ziekenhuis op twee locaties: een voor vrouwen en een voor mannen als gevolg van het feit dat ze te klein waren voor een zelfstandig voort bestaan. Maar door een afname van nieuwe toetredingen moest de orde in1963 Den Bosch als vestiging loslaten.
De inventaris van het mannenziekenhuis op de Papenhulst ging over
naar Carolus II, zoals de nieuwe naam luidde. zie aprte pagina Joan de Deo

Fusie Carolus Liduina
Onverwacht, wat het boek ‘Beter Worden ‘De dans om het Liduinaziekenhuis noemt, waarin het GZG* [dat al vanaf 1982 gesprekken met het Liduina voert ] en het Carolus de danspartners waren, eindigt het politiek spel van samengaan op 2 juli 1986 met het bericht, dat het Carolus met het Liduina samengaat tot de -in 1987 opgerichte - stichting Carolus-Liduinaziekenhuis, kortweg CLZ.
Die stap was bovendien een gevolg van de door de minister opgelegde beddenreductie.

+Noot Het Liduina
Het Liduinaziekenhuis Boxtel is in 1926 ontstaan uit het Liefdehuis, waar leden van het Wit-Gele kruis verpleegbenodigdheden konden lenen.
Vanaf195 wordt het ziekenhuis bestuurd door de Sint Liduinastichting onder wier supervisie in 1970 nieuwbouw volgt.

In een volgend traject van samengaan zocht het CLZ toenadering tot het Willem Alexanderziekenhuis, maar door de tegenstelling tussen ’katholiek en protestant was een fusie onaanvaardbaar.

In 1989 het jaar waarin overigens de besturen van GZG en het WAZ een intentieverklaring hadden opgesteld [28 september 1989], werd de strategie van het Carolus verstoord door het bericht dat het WA met het Groot Ziekengasthuis zou gaan fuseren.

Het bericht kwam kort voor het 75-jarig bestaan van het WA-ziekenhuis, welk feit nog uitbundig in Kasteel Maurick werd gevierd.
Voor het GZG was dit samengaan erg gunstig. Door het buiten spel zetten van het Carolus werd voorkomen dat in de stad een even groot en wellicht nog grotere instituut op gebeid van de gezondheidszorg zou functioneren. Waardoor de centrumpositie van ’Het Groot ‘in het geding zou komen.
Van de ene kant moest het WAZ veren laten omdat er een algemeen christelijke instelling ontstond. Het GZG moest van haar kant loskomen van het toch wel katholieke College der Renten der Godshuizen, dat vanaf 1810 - naar idee van Napoleon - uit de gasthuizen was ontstaan.
Deze fusie, die per 6 januari 1990 werd bekrachtigd, was terdege ‘geregeld’ door prof. Van Montfort van het Nationaal Ziekenhuis Instituut.
De nieuwe naam werd Bosch’ Medisch Centrum, BMC.

+Noot Bommelsch Gasthuis
Het BMC nam in 1995 het Zaltbommels ziekenhuis over dat voor 1882 ook een middel eeuws gasthuis was.
Vanaf dat jaar - tot1969- was het een ziekenhuis en vanaf 1969 een verpleeghuis met een laboratorium en enkele poliklinieken.

Vervolg fusies en nieuwbouw
De nieuwe directie* had de medische staf van het Groot Ziekengasthuis een nieuwbouw- voor 2000 -op Willemspoort voorgehouden, maar er kwam een kink in de kabel.

*Noot Nieuwe directie
De directie bestond voortaan- naast Rudi Driessen en Peter Holland - ook uit Flip van der Scheur van het WAZ. Vanaf 1991 treedt Peter de Kubber tot de directie toe, vanaf 1995 Raad van Bestuur werd.

Dat had alles met beddenreductie, fusies en toestemming van de minister te maken. Pas in 2005 zou toestemming voor nieuwbouw afkomen.

Doordat het nieuwbouwperspectief verdween moest het functieverdeelplan geëffectueerd worden. Daarbij waren de uitgangspunten:
De complexe zorg in het GZG, met merendeels de klinische afdelingen. En de basiszorg, zoals poliklinieken, in het WAZ, die ook de Spoedeisende hulp moest loslaten.

Nieuwbouw, bleef uitgangspunt meldt het boek ‘Beter Worden’ dat staatssecretaris Simons citeert die als voorwaarden oplegt: het afstoten van het GZG-complex mocht niet tot kapitaalsvernietiging leiden en het BMC moest intensiever gaan samenwerken met het Carolus-Liduina.
In 1998 gaf het ministerie van VWS haar fiat aan de lang gekoesterde wens tot nieuwbouw, die voorjaar 2011 in gebruik werd genomen en officieel op 24 juni 2011 door prins Willem Alexander werd geopend.
De prins, wiens moeder Beatrix in 1976 het Willem Alexander ziekenhuis had geopend door van haar oudste zoon ‘een foto op driewieler’ te onthullen.

© pk 16 juli 2011

Impressie van locatie op de Herven 

Voorzijde met beeldmerk en achterzijde met zicht op verpleeggebouw.

foto's © gerard monté, 11 november 2007.

Links: De 'lommerrijke' ligging in De Herven en boven de entree en perron voor de GGD-wagens.

foto's © gerard monté, 11 november 2007.

Legionella blijft Carolus belagen  21 juli 2007

De door de legionella bacterie besmette koeltoren van het Carolusziekenuis,die inmiddels was gedesinfecteerd, blijkt opnieuw besmet te zijn. Vandaag zijn meer diepgaande maatregelen genomen. Oorzaak van de nieuwe besmetting is dat de eerste keer de desinfectie niet afdoende is geweest. Hoofd crisisteam Theo van der Hek verklaart dat toen alleen een desinfecterend middel aan het koelwater werd toegevoegd, óf dat middel was niet afdoende óf het apparaat waarmee dat gebeurde, heeft niet 100% gewerkt Daarom is nu al het koelwater afgetapt is er door een gespecialiseerd bedrijf een chemische desinfecteer uitgevoerd en is er volledig nieuw leidingwater in de koeltoren gepompt.
Enig voordeel bij de herhaalde besmetting is, dat de zorg niet in gevaar komt doordat het tegen het weekeind loopt en de planning niet verstoord raakt, aldus van der Hek, die verwacht dat morgen vroeg - zaterdag 22 juli 2006- de toren 100 % legionella vrij zal zijn. Met de andere, nog werkende en zuivere koeltoren, is er voldoende capaciteit om de temperatuur op een houdbaar niveau te krijgen, legt Ineke Weers, arts microbioloog, die naast de GGD-arts Jos van de Sande deelneemt aan dit persgesprek, toe.
Twee leden van het crisisteam dat het Carolus intern heeft samengesteld nav de aangetroffen legionella bacterie in een van de koeltorens. Rechts Jos van de Sande, GGD-arts, die deel uit maakt van dit team omdat ivm de bacterie de huisartsen moesten worden geïnformeerd. Die dienen alert te zijn op patiënten met klachten die in de richting van een legionella besmetting kunnen duiden. Ook de directe omgeving van het Carolus, zoals verpleeghuis De Herven, is attent gemaakt op de situatie. 

Links: hoofd crisisteam Theo van der Hek. 
Ineke Weers arts micro bioloog [niet op de foto] maakt ook deel uit van het crisisteam dat vrijdagmiddag 21 juli 2006 de pers over de nieuwe situatie informeerde
.

foto © paul kriele, 21 juli 2006.

Wat een mogelijke besmetting betreft: het team, de huisartsen en de GGD blijven vanaf de datum van vandaag 21 dagen alert op mogelijk besmettingsgevaar. De legionella bacterie heeft het voordeel aldus Ineke Weers, dat ze langzaam kweekt. 
Overigens is de in Den Bosch aangetroffen bacterie maar een vijfde KVE/per liter van de Amsterdamse bacterie. 

Eerste keer: Legionella in Carolusziekenhuis 20 juli 2006.
Het Jeroen Boschziekenhuis meldt -vandaag 20 juli 2006, meer dan 2 weken na de ontdekking - dat er legionella is aangetroffen in een van de 2 koeltorens van het Carolusziekenhuis. Alleen enkele mensen in de buurt van de koeltoren zijn mogelijk besmet geraakt. De torens worden iedere maand getest. Op 4 juli 2006 was er een te hoge concentratie van de bewuste bacterie aanwezig. Oorzaak is een defect van de desinfectieregelaar. Op 10 juli 2006 werd het apparaat hersteld. Het watersysteem in het ziekenhuis staat los van de koeltorens.
De huisartsen in de regio zijn gisteren dinsdag 18 juli 2006 over een mogelijke besmetting met legionella geïnformeerd. 

Nieuwe hal Carolusziekenhuis
- 14 december 2005
Op 24 november 2005 werd officieel de ingebruikname gevierd van de nieuwe hal van het Carolusziekenhuis. Daar is een nieuwe apotheek, de Jeroen Boschapotheek olv Duchateau gekomen. Ook een opnamebalie, een winkel, restaurant, kinderhoek en patiëntenvoorlichting zijn volkomen vernieuwd. 

De nieuwe afdelingen in de hal van het Carolus: de apotheek [r] en het kinderhoekje.
Rechts: wachtruimte en opname.

foto's © paul kriele, 14 december 2005.


Links boven: de patiëntenvoorlichting en rechtsboven:  het restaurant. Links de winkel

foto's © paul kriele, 14 december 2005.


Carolus in beeld
Het Carolus in vogelvlucht.Deze vestiging houdt nog even op de locatie Den Bosch Noord stand. Maar in 2009, wanneer het ziekenhuis vrijkomt, gaat het tegen de grond om te veranderen in een stadspark, waar mogelijk wat duurdere huizen komen te staan. Dan is ook al de nieuwe locatie van het Jeroen Boschziekenhuis aan de Deutersestraat in gebruik genomen.
 
 De locatie op de Herven die volgens de planning eerst tot 2009 daar was voorzien, maar de nieuwbouw is pas in 2012 gereed..

foto's © gerard monté, 18 mei 2005.

Onmin op de PAAZ van Carolus , 5 maart 2005.
Op de afdeling psychiatrie en psychologie [de Paaz] van het Jeroen Boschziekenhuis/locatie Carolus, heerst een tekort aan psychiaters. De oorzaak daarvan is ruzie onder de leden van het maatschap. Met ingrepen als tijdelijke waarneming wordt het tekort opgevuld.
Door onmin is er inmiddels van een chronisch tekort sprake. De ontstane vacature - na vertrek van psychiater Van Waalwijk van Doorn- ontstond er, door het uitblijven van opvolging en het vertrek van collega A. Beeftink, een gat in de bezetting. Beeftink raakte geïrriteerd dat het JBZ er niet in slaagde een nieuwe psychiater aan te stellen. Ook op de afdeling psychologie heerst onderbezetting door vertrek en ziekte, een terminologie die vaak een onwelkome situatie moet dekken.  
De directie van het JBZ, al eerder over affaires geraadpleegd, wil met Bastion Oranje niet communiceren. Ze verwijst naar de daartoe geëigende kanalen, zoals de afdeling communicatie die zich niet op het pad der actualiteit begeeft of naar de eigen huisbladen die evenmin actueel zijn. Het Brabants Dagblad verschijnt de komende week met meer bijzonderheden over de situatie op de PAAZ van het JBZ, waar van een terughoudend beleid inzake bedbezetting sprake is.

Verkoop Carolus   5 maart 2005
De verkoop van ‘het Carolus’, zoals dat door Bastion Oranje op 3 oktober 2004 werd aangekondigd [maar door de JBZ-directie werd tegengesproken] rond. Er moesten nogal wat hobbels worden genomen. Daarom bleef de finale ondertekening van het koopcontract - door partijen JBZ en koper Rabo-Amstelland - langer uit dan verwacht.
Het Brabants Dagblad [9 maart 2005] weet - na een gesprek met de voorzitter van de RvB Peter de Kubber te melden dat de verkoopprijs rond de 33 miljoen bedraagt. Die prijs kan nog naar boven of beneden afwijken, afhankelijk van de invulling van het terrein met woningen.

Verkoop Carolus 3 oktober 2004
Komende maand maakte de directie van het Jeroen Boschziekenhuis bekend dat Rabo-Amstelland de koper wordt van het Carolusziekenhuis. Deze projectontwikkelaar was met nog twee anderen - die in de wachtkamer komen - kandidaat. Deze transactie bespoedigt de integratie -op lokatie Willemspoort- van het Carolus binnen de twee andere, te weten GZG en WA-ziekenhuis.
De verhuizing ‘eerste fase’, zo werd recent aangekondigd - zou in 2009 [ipv eerst in 2008] plaatsvinden voor alleen de klinische [bedden] afdelingen. In feite kan nu per 2009 het hele ziekenhuis in gebruik worden genomen, wat eerst pas in 2012 was gepland.
Achteraf wordt in alle toonaarden de verkoop van het Carolus ontkend. Hoewel die transactie in oktober 2004 was voorzien, is er blijkbaar iets tussen gekomen. 

Jubileum 125 jaar ziekenhuis    2 mei 2001/1e versie 4-7-2000]
Het jubileum van de zusters Carolus Borromeus, dat in het weekeind van 10,11 en12 mei zou worden gevierd, is ingekrompen. Om 'uiteenlopende' redenen is het feest geconcentreerd op zaterdag 12 mei . Die dat begint met een eucharistieviering, aansluitend wordt het boek '125 zusters Carolus Borromeus' aangeboden en 's middags is er een feestelijke receptie en 's avonds een feest voor het personeel.
Het jubileumboek is geschreven door de historicus Jan Brouwers. De auteur maakt gebruik van het in 1976-bij honderd jaar ziekenhuis- verschenen gedenkboek van pater Gerlach ofm en interviews met de zusters van de orde die werkzaam waren in het ziekenhuis. Doordat het archief van het ziekenhuis in de jaren 1980/90 is weggegooid was er weinig materiaal voor handen.
De nonnen met de grote kappen kwamen in 1876 op-het toenmalige- 'De Plein' wonen. Zij namen hun intrek in de gebouwen van een voormalige leerlooierij. De Plein was de naam voor de kaalslag van het gesloopte Ortheneind.

Stukje historie van Carolusziekenhuis  in de binnenstad: 1876-1975

Een ziekenhuis i n 1876 dat met de komst vanmde zusters zich in 1876 op 'De Plein' vestigde. Dat was in de tijd van de Duitse Kulturkampf.
De Plein was het vrijgekomen schootsveld en exercitieplein rond de Citadel. Dat terrein op het Ortheneind[ later Jan Heinsstraat], bleef lang kaalslag en werd pas eind negentiende eeuw bebouwd. Carolus is afgeleid van de zusters van de orde van de H. Carolus Borromeus uit Trier.
Het kloostergebouw staat rechts de hoofdingang bevond zich onder het puntdak. Daar kwamen ook de GGD-wagens aan.
Vooraan rechts op de foto [niet zichtbaar] liep het steegje langszij de Geertruislluis, waar het mortuarium stond.

In 1975 is het Carolus naar de Herven verhuisd.

Een ziekenhuis dat zich  in 1876 met de komst van de zusters naar Den Bosch op 'De Plein' vestigde. Dat was in de tijd van de Duitse Kulturkampf.
De Plein was het vrijgekomen schootsveld en exercitieplein rond de Citadel. Dat terrein op het Ortheneind[ later Jan Heinsstraat], bleef lang kaalslag en werd pas eind negentiende eeuw bebouwd. Carolus is afgeleid van de zusters van de orde van de H. Carolus Borromeus uit Trier.
Het kloostergebouw staat rechts de hoofdingang bevond zich onder het puntdak. Daar kwamen ook de GGD-wagens aan.
De zusters van Carolus Borromeus trokken in 1876 vanuit Duitsland onder druk van de Kulturkampf van Bismarck, die tegen elke vorm van anti-nationalisme was, naar Brabant. Deze orde stichtte op het Ortheneind het St.Carolusziekenhuis voor de verpleging van vrouwen..

Foto  van 1933 of 1934 toen de nieuwbouw van de ziekenhuisvleugel klaar was.

foto's © bastion oranje archief
Het Carolus voor 1933 toen er alleen nog een kapel en klooster met kleine ziekenhuisopname bestond,
In 1933 is de ziekenhuisvleugel aan de linkerzijde bijgebouwd.
Vooraan rechts op de foto [niet zichtbaar] liep het steegje langszij de Geertruislluis, waar het mortuarium stond.


In 1975 zag de directie genoodzaakt nieuwbouw te plegen op de Herven. Eind jaren vijftig hadden de zusters van Barmhartigheid nog toenadering gezocht tot de staf van het Groot Ziekengasthuis voor een samengaan, maar de medische staf van het zich superieur voelende ziekenhuis hield de boot af.
Een opname uit de jaren eind vijftig van de Jan Heinsstraat. Daar stond aan de zuidzijde het Carolusziekenhuis. Na de verhuizing naar de Herven omstreeks 1978 is het afgebroken.

Het leegstaand Carolus na 1978 foto's © archief bastion oranje.

Op de verpleegstersflat na, tegenwoordig functionerend als het Stadsarchief, is er niets meer over van het oude Carolusziekenhuis.


Terug naar boven