Antwoord B&W op vragen [sociale-] woningbouw periode t/m 2020

Printerversie
Gepubliceerd op: 05-12-2018

Nav de begroting 2019 waarin de verkoop van sociale woningen aan de orde komt geeft B&W antwoord [brief dd. 0412018]  op vragen [brief dd. 14112018] van de SP, Bosch Belang, Leefbaar ’s-Hertogenbosch en de PvdA. Het antwoord gaat met diverse grafieken en overzichten gepaard.

 

De gemeente maakte met het Stedelijk Huurdersplatform en de vier wooncorporaties afspraken over de gewenste toename van de sociale woonvoorraad. Doel is een toename in vijf jaar van 700 sociale woningen. Dat gebeurt door 1.500 woningen toe te voegen [nieuwbouw, transformatie en tijdelijke woningen] en 800 woningen te onttrekkeen [sloop en verkoop].

De inzet op –netto - toevoeging van 700 woningen is een trendbreuk want vanaf 2010 nam de omvang van de sociale huurwoonvoorraad af.

De verwachting op dit moment  is dat voor de periode van het Sociaal Woonakkoord [2016-2020] de wooncorporaties een netto groei van die sociale huurwoningvoorraad van 550-660woningen zullen halen. Daar komen er nog 200 woningen bij die eerder in aanbouw genomen zijn, maar pas na 2020 worden opgeleverd. Dat maakt dat er 750 -800 woningen worden toegevoegd, wat boven het in het akkoord opgenomen netto aantal uitkomt.

Het antwoord van B&W betreft niet 2018 [tenzij er wel gegevens zijn..], maar richt zich op de periode 2014 t/m 2017. Eind deze maand volgt nog info over de prestatieafspraken 2019 en eind februari 2019 over de voortgang woonagenda.