Bokhovenviering: Abt Denis Hendrickx pleit voor opheffing celibaat

Printerversie
Gepubliceerd op: 23-03-2019 | Gewijzigd op: 25-03-2019
Vier prominenten ontvingen zaterdagmiddag 23 maart 2019, na een symposium en lezing door o.a. prof. Arnoud Bijsterveld en abt Denis Hendrickx het eerste exemplaar van 'Pastoors Kasteelheren,  Maasboeren 650 jaar parochieleven in Bokhoven'. Dit weekeind staat geheel in het teken van de jubilerende parochie met zondag 24 maart 2019 een plechtige eucharistieviering met hoofdcelebrant bisschop Gerard de Korte.

Hoogtepunt van het symposium was de toespraak van de abt van Berne Denis Hendrickx, die pleitte voor meer leken in het pastoraat en het opheffen van het celibaat om ook vrouwen toe te kunnen laten in het priesterambt. Daarbij richtte Hendrickx zich richting het Tweede Vaticaans Concilie dat eind jaren zestig opheffing van het celibaat  aankondigde.

En als punt van kritiek op het huidige beleid van het bidsom: ' Het sluiten van kerken is maar een noodgreep die de oude gemeenschappen heeft verstoord en de oudere generaties de kerken heeft uitgejaagd '. 

Voormalig priester en inmiddels gehuw ezijnde Patrick Kuis
Markant is dat ook de voormalig priester Patrick Kuis, die huwde na zijn uittreding, in 2018 op een van de lezingen in het Bokhovense kerkje pleitte voor openstelling van het ambt van priester voor niet celibataire mannen. 'Wat gebeurt er als de Kerk blijft vasthouden aan die consequente eeuwen oude regel?,  vroeg Kuis zich op 19 oktober 2018 aldaar af.
 
.....

-Hierboven het kerkje van de parochie Bokhoven. In 1369
kreeg Bokhoven in een acte toestemming om als eigen parochie
te functioneren, maar dan nog ressorterend onder het bisdom Luik.
De eerste kerk was waarschijnlijk nog een zaalkerk. Vóór 1369
gingen de gelovigen naar de kerk in Hedikhuizen.

-Onder:  Het eerste exemplaar van 'Pastoor Kasteelheren
Boeren, 650 jaar parochieleven in Bokhoven' werd door pastoor
Alphons Boom uitgereikt, resp. aan Commissaris der Koning
Wim van de Donk, de abt van de abdij Berne in Heeswijk
Denis Hendrickx en burgemeester Jack Mikkers.  


Ook oud-pastoor Xaveer van der Spank ontving een eerste exemplaar

foto's © paul kriele,  23 maart 2019.
.....
.....
......

'Om die lekeninzet mogelijk te maken, staat Hendrickx een scheiding tussen de wereldlijke en de spirituele taken van de clerici, die  nu nog teveel met  bijkomende taken bezig zijn, voor. De druk op de huidige parochieleiding is veel te groot. Daarom wordt als noodgreep kerksluiting  als oplossing gezien. Dat breekt de oude gemeenschappen,' aldus Hendrickx, die zich afvraagt waarom geen onderscheid tussen het bestuurlijke en het religieuze, de sacramentele taken. Door dat onderscheid ontkoppel je taken en komen die daardoor meer tot hun recht. 
Door die scheiding kunnen sacramenteel vrijgestelde priesters, aan wie een steeds groter tekort ont-en bestaat, beschikbaarkomen. Dan gaan we  weer terug naar de  eerste eeuwen van de Kerk.' 
De omslag van het boek 'Pastoors Kasteelheren Maasboeren
650 jaar Parochieleven in Bokhoven'.
De auteus zijn:
Frans van Gaal, Wies van Leeuwen en Kees van den Oord en als beeldauteur Jac Biemans van Erfgoed. 

Uitgever Berne Media.

Tweede Vaticaans Concilie uit de jaren zestig 
Hendrickx kon het niet laten nog eens het Tweede Vaticaans Concilie van de jaren zestig aan te halen. 'De toenmalige verwachtingen zijn niet of nauwelijks beantwoord. De frisse wind -het Aggiornamento [de ramen wijd open zetten/ofwel de vernieuwing aanduidend....] - is maar bij een lichte bries gebleven.
Bijkomstig gevolg van de huidige aanpak is dat het de geloofsgemeenschappen onmogelijk maakt  zelfstandig te functioneren. Er is geen gewijde voorganger meer aanwezig. Dat komt mede omdat de bisschoppen zo exclusief vasthouden aan de gewijde staat van de voorgangers . Met die aanpak en vasthoudendheid vergroten we eerder de  afstand tot de gelovigen , dan dat we verbindingen maken. Hun sociale omgeving moet in de steek gelaten worden en de saamhorigheid is verdwenen. Met het sluiten van kerken wordt een grote voorrraad aan spirituele geschiedenis van de kaart geveegd. Het is de snelste manier om de oudere generaties  de kerk uit te krijgen door het  dak boven hun hoofd te slopen en het gebed in hun kerk te verbieden'.
Het was muisstil in het Bokhovense kerkje en de aanwezigen keken elkaar verbaasd aan. 

Bokhovense geloofsgemeenschap
'Waarom geen aanvulling van mannen en  vrouwen die daartoe zijn opgeleid? Er heerst nood, maar durven we we allerlei gelovigen een kans te geven zich dienstbaar te stellen voor hun Kerk? Paus Franciscus probeert  ons voortdurend  uit te dagen en houdt ons voor de nek uit te steken.
Bokhoven dateert van de 14e eeuw en is op initiatief van dorpsgenoten gesticht. Deze kleine parochie wordt nog altijd gedragen door een geloofsgemeenschap, die door haar inzet en initiatieven een bijdrage levert aan de samenleving.
Waarom blijft de leiding van sacramentele vieringen nog gebeuren door celibataire mannen? Zonder de gave van geroepen mensen te benutten  blijven we klein burgerlijk functioneren. Geef mannen en vrouwen de kans  om hun zich met hun pastorale gaven in te zetten'.
 


Abt Denis Hendrickx van de orde der Norbertijnen rechts naast Commissaris der Koning  Wim van de Donk en rechts burgemeester Jack Mikkers naast pastoor Alphons Boom van de parochie Bokhoven.

foto © paul kriele,  23 maart 2019.
...........................................................................

De abdij heeft het Pastoraatsrecht
Aan de abdij van Berne is het zogemaand pastoraatsrecht toevertrouwd. Op basis hiervan berust de taak  om vrouwen op te dragen tot taken in het pastoraat. Dat kan niet langer uit de eigen abdijgemeenschap.
Hendickx besloot met: ' Het zal in deze  kerk niet gemakkelijk zijn iets te veranderen. Maar het is zo, dat de dienst van de huidige leiding afneemt zo lang het niet in een andere vorm  wordt gegoten.
Geef niet op, maar luister niet naar de Kerk van gisteren. Die komt nooit meer terug.
Hier geldt niet de wet, maar de geest. Je zult het hoofd moeten buigen,' aldus abt Hendrickx van de vooruitstrevende orde der Norbertijnen die vaak een vrijplaats bood aan velen die elders werden buiten gesloten. 
 
Parochiekerk Bokhoven
Een historische kerkbezoek vooraan 
in de jaren 50. Met name de rijke
boeren zaten zondags- volgens de
toenmalige hiërarchie -vooraan in het kerkje.foto © erfgoed/foto collectie parochie Bokhoven
..................................................................................

In de bijeenkomst gaf Arnoud Jan Bijsterveld een uitgebreid en diepgaand [met oorzaak e egevolgen] verloop van de historiosch kerkdorpje Bokhoven en met name de positie van de clerici paterrs Norbertijnen.

Patrick Timmermans ging diep in het verhaal van verdwenen  kerken in Noord-Brabant, maar dan toege spitst op Den Bosch door zijn levensverhaal als katholiek en later  ongelovige jongenman  te vertellen. Dat  ging door verhuizingen [ouders en later zijn gezin] van de ene naar de andere parochie om via de H.Leonardus, de San Salvator en de Lucas in St.Michelsgestel; uit te komen. In de Leonardus in 1905 gebouwd naar ontwerp van ir. Jules Dony was opa Timmermans de eerste dopeling en hij zelf de laatste.
In zijn betoog beklemtoonde Timmermans aan de hand van het woord communio, de gemeenschap die daar binnen elkaar verbindt en met elkaar communiceert en meedeelt. Hetzelfde woord daarvoor is commune.
Steeds die verhalen te vertellen en aan de historie iets te voegen, dat is de kracht van Erfgoed, aldus Timmermans.  Als we dat zo doen blijft dat boek leesbaar, ook over 50 jaar.
Ook Timmermans bracht de uniueke gemeenschap van Bokhoven kort in beeld. Bokhoven heeft altijd een eigen zinnige positie ingenomen. Het bleef een katholieke enclave -ook na 1629- in Staats Brabant. Zijn de Norbertijen niet bij uitstek de kloosterlingen die open staan voor de eigen tijd en steeds  naar aanpassingen en oplossingen zoek.
Pastoor Xaveer van der Spank heeft daar ook deel aan gehad. Op het anders in de Kerk staan Aanpassen aan de noden van de tijd. Van der Spank koos  voor converseren en niet voor conserveren. 
Bokhoven laat zien dat monumenten niet zonder monu-mensen kunnen. 
Ik wens u:  Ad mentos annos / Nog vele jaren'.


Commissaris der Koning Wim van de Donk ging in op de koppeling tussen historie en data. Probeer eens 650 jaar op je in te laten werken.  Dan is ook 2050 ver weg. Als je voor dat jaar doelen wilt stellen is bijna onmogelijk   Maar hier zijn data stabiel en zeker.
Juist dat de tijd zo snel voorbij gaat  is het zo belangrijk dat deze geschiedenis bewaard blijft en opnieuw wordt samengesteld en dat dat leidt tot nieuwe frames en mind -sets. Er zijn fundamentele evranderingen. Dat staat buiten kijf.
Engelen en Bokhoven in 1948 als laatsten aangesloten op het electriciteitsnet
Waarna Van de Donk met een anekdote aanhaalde dat Engelen en Bokhoven in1948 als laatsten in Brabant werden aangesloten op het electriciteitsnet van de PNEM. Dat werd afgebeeld in de krant met het moment waarop de toenmalige commissaris een lichtknopje omschakelde !
Daarop  kwam -ook- de commissaris met een aanbeveling ihk van vernieuwing en aanpassing: Semper vilans Altijd levendig.
met deze term richtte Van de Donk zich tot de abt/ abdij: Wees niet angstig terugkijkend. Wat toch niet lukt. Terugkijken, dan ben je niet bezig met veranderen. Ook in Brabant stellen we hoe gaan we verder ? In zo'n boek is het belangrijk de feiten te stellen.
Ik kom niet om het licht  uit te doen, maar wel om met een lichte bries nieuw leven in te blazen. 

En de commissaris heel actueel: 'Tot slot: wordt het de uil van Minerva* of de duif van Bokhoven..?' 

*Minerva verwijzend naar de Griekse mythologie waarin de uil de godin van wijsheid en kennis  voorstelt. [Door Baudet aangehaald].. 

Bericht van 11 maart 2019: Viering 650 jaar Parochie Bokhoven  met symposium en boekuitreiking geschiedenis parochie Bokhoven
Vanwege het 650-jarig  bestaan van de Bokhovense parochie H. Antonius Abt wordt zaterdag 23 maart  2019 in het kerkje een symposium gehouden en zondag 30 maart 2019 een feestelijke eucharistieviering aldaar. 
 

Kerkje H. Antonius Abt van Bokhoven.

foto © gerard monté, 20 juni 2004.
 

Sprekers op het symposium zijn Arnoud Bijsterveld, abt Denis Hendrickx  en Patrick Timmermans. Tijdens dat symposium zal aan Commissaris der Koning  Wim van de Donk de 'Kroniek van een parochie aan de Maas'  worden uitgereikt.
In de zondagse eucharistieviering zal bisschop  Gerard de Korte als hoofdcelebrant voorgaan.
Zondags is het kerkje tot 16.00 uur open voor een presentatie en rondleiding.

De kroniek bevat verhalen van pastoors, kasteelheren en plaatselijke boeren. Pikant is de strijd  tussen kerk en gemeentebestuur. De status aparte van de Bokhovense gemeenschap komt ook duidelijk in beeld.
De auteurs van de kroniek, die uitgegeven wordt bij de abdij van Berne, zijn Frans van Gaal, Kees van den Oord en Wies van Leeuwen.

>>>Voor historie van Bokhoven zie artikel  dd. 3 oktober 2006


Terug naar boven