Lijsttrekkersdebat in Verkadefabriek

Printerversie
Gepubliceerd op: 28-02-2010 | Gewijzigd op: 01-03-2010
Oud-theaterdirecteur Van Gent geeft advies over nieuwbouw [zie onderaan artikel]

Zondagmiddag 28 februari 2010 - vier dagen voor de gemeenteraadsverkiezingen - vond in de Verkadefabriek een debat plaats met alle 12 lijststrekkers.
De leiding van het debat dat met een quiz begon, maar waar eerst ook nog de kennis van de overbezette zaal werd gepeild van de uiteenlopende fracties, had Theo van der Zande  [Brabants Dagblad] en Jan Tromp [De Volkskrant]. Tussendoor vertolkte Tony van der Meulen, columnist bij 'de krant' zijn politieke visie, waarin centraal stond het populisme bij bepaalde fracties, zoals Bosch Belang en Leefbaar 's-Hertogenbosch/Rosmalen. 

De twaalf lijsttrekkers Hermie van Ommeren[PvdA], Bert Pauli [VVD], Jan Hein van Beers [CDA], Cecile Visscher [SP], Bart Eigeman [Groen Links], Ton van Bussel [Rosmalens Belang], Paul van der Krabben [Bosch Belang], Paul Kagie [Leefbaar], Paul Masselink [Knillis],Judith Hendrickx [Groenen], Hanneke van Doremalen [Trots]  en Jan Smits [D66]. Het team van Theo van der Zande en Jan Tromp die de disscussies leidden en columnist Tony van der Meulen
Eerst werd de zaal getest op haar kennis van de uiteenlopende [versnippering] fracties.

foto's © paul kriele, 28 februari 2010,
   

De drie sessies met telkens vier lijsttrekkers.
Vlnr.: presentator Theo vander Zande, Jan Hein van Beers [CDA] Cecile Visscher [SP], Hanneke van Doremalen [Trots] en Paul van der Krabben [Bosch Belang].
Vlnr.: Theo van der Zande, Hermie van Ommeren [PvdA], Ton van Bussel [Rosmalens Belang], Bert Pauli [VVD] en Paul Masselink [Knillis].
Vlnr.: Theo vander Zande, Paul Kagie [Leefbaar], Bart Eigeman [Groen Links], Judith Hendrickx [Groenen] Jan Smits [D66] en mede-presentator Jan Tromp.

foto's © paul kriele, 28 februari 2010.

De presentatoren/dicussieleiders Theo van der Zanden & Jan Tromp hielden de regie strak in de hand. Ze maakten korte metten met tijdrovende verkiezingspraatjes. Jammer dat de quizzen relatief veel tijd opslokten, waardoor de rest [interviews en de muziek door dj Kuif en saxofonist John Boston] wat in de knel kwamen of moesten worden ingekort.
[Heikele] thema's waren de hosteld, de jeugdbendes [veiligheid] en de parkeergarage Hekellaan.
In het bezuinigingsprondje kwam de ambtelijke organisatie [kan gerust 100 man minder] en de schouwburg in beeld.
De hostelaffaire
De populisten werden, in navolging van Tony van de Meulens column, zwakke knieën verweten door binnen een jaar op hun standpunt over de komst van hostels terug te keren.
Bosch Belangaanvoerder Paul van der Krabben verdedigde zich door de 'stem des volks' te volgen.
Zeker nu zij ook inspraak krijgen bij het aandragen van alternatieven, stelt Van der Krabben.  OokTrots volgt 'het woord' van de bewoners dat opvang op een bedrijfsterrein wenst. 
Pau Kagie constateerde dat  binnen een jaar de meerderheid vóór een minderheid is geworden.

CDA-er Van Beers zegt: 'Die groep verslaafden kan nergens terecht. Als we de garantie geven dat het goed gaat, zoals met Novadic aan de Rompertsebaan, kan het hostel in een woonwijk'.  De SP zoekt nog naar een goede balans van aantal verslaafden met de woonwijk.
Maar bij een terugtrekken van de zorgverzekeraar [als die opvang met minder dan plaatsen en op een bedrijfsterrein] doorgaat dan moet de gemeente het maar betalen,' zegt Hanneke van Doremalen van Trots, waarop Tromp alert stelt: 'Dat bent u.'
Aan Trots werd nog eens vanuit de discussieleiders en door collega-lijsttrekkers de discriminerende uitspraken voorgelegd over  de 'hufterige' jeugdbendes waar 'de knuppel overheen moet'.  Dat leidt bij Tromp tot de opmerking of Van Doremalen niet bij de verkeerde partij zit [ refererend aan de toon van Geert Wilders]. Maar Trots vindt duidelijkheid en veiligheid in de samenleving belangrijker.
Maar ook Visscher [SP] reageert schouder ophalend na Van Doremalens uitspraken: 'U spreekt niet in overeenstemming met de waarheid'.
Dit deel van de discussie eindigt met de constatering van het CDA: ' Met woorden los je niets op. Je moet de schoonmaakactiviteiten versterken en meer preventief optreden'.

De schouwburg TheateraandeParade.
Bij nagenoeg iedereen leefde het besef dat dit theater niet voldoet. Maar Hermie van Ommeren [PvdA] ontkende toch dat er al zo lang over gepraat wordt en onderzoeken zijn gedaan. Daarop wordt zelfs een rapport van Arjo Klamer aangehaald  Van Ommeren: 'Er is te weinig gediscussieerd en weinig duidelijk.'

Boven: In het laatste traject van 'het debat' kwamen de bezuinigingen langs. Eerst moesten de lijsttrekkers hun bezuinigingsvoorstellen in een stemhokje [hier Jan Hein van Beers met Mieke Gerardts] aantekenen en dat verscheen op een overzichtelijke lijst [rechts boven].
De lijsttrekkers spraken zich uit voor een reeks van bezuinigingen onder druk van een korting van rijks- en provincie van rond de 25 mljoen euro.
De gemeentelijke organisatie en ook cultuur scoorden breed bij het merendeel van de partijen.

Later, in het bezuinigingsblok, komt het theater opnieuw aan de orde. 'Wethouder Bert Pauli heeft in het stemhokje op de lijst bezuinigingen 'cultuur' aangestreept. 
Voor Pauli is de bibliotheek een basisvooziening. 'Als ik uit twee moet kiezen dan investeer ik in de Openbare Bibliotheek.' Maar even later blijkt dat hij het TheateraandeParade toch ook tot de basisvoorziening rekent. 'Er is geen geld om allebei te doen,' stelt de VVD-wethouder. Knillis kiest liever voor meer faciliteiten voor amateurverenigingen in plaats van in een theater te investeren. Maar moet het er toch van komen, laat het dan aan de commercie over,' zegt Paul Masselink van Knillis. En Rosmalens Belang [Ton van Bussel] wil eerder voor 'zorg'  en aan 'jongerenbeleid' meer uitgeven.'Want er komen grotere financiële problemen op ons af.'
De PvdA wil eerst weer een studie [..] .Paul Kagie [Leefbaar] zegt dat we jaarlijks op het theater en het SM's geld toeleggen, resp 4 en 2,4 miljoen euro.

Parkeergarage Hekellaan
Wethouder Bart Eigeman, deze avond als lijsttrekker van Groen Links, moest opnieuw in de verdediging over het beleid rond de parkeergarage Hekellaan. 'Het eerste plan werd [januari 2009] algemeen aangenomen, zoals dat door Van der Meulen in zijn column al uit 'de krant'was geciteerd.
Door nieuwe beleidslijnen/ontwikkelingen [onderzoek luchtkwaliteit en verkeersbewegingen] kwam er [juni 2009] een nieuw aangepast voorstel, dat ook bijna algemeen door de raad werd aangenomen. 'Deze garage is extra naast de transferia,' repliceerde Eigeman, toen Hendrickx op het - haaks op dat transferiabeleid staand - aspect attendeerde. 'Bij die garage is de binnenstad gebaat, zuiver uit economische motieven,'sprak de Groen Lijsttrekker 
Ook is die garage Hekellaan een compensatie voor de verdwenen parkeerplaates in de binnenstad. Voor de winkeliers en de  bezoekers aan de binnenstad is deze garage hard nodig, stelde Eigeman. Maar Jan Smits [D66] vindt het dan toch vreemd  dat het Vonk- en Vlamterrein dagelijks half leeg staat.
Kagie [Leefbaar] kwam tenslotte met de conclusie dat die oorspronkelijke meerderheid geslonken is naar een minderheid.
Zijn voorstel om de Essentgelden te gebruiken voor verkeerstechnische maatregelen, zoals het doortrekken van de Parallelweg, vond gehoor bij Eigeman. 

Bij de laatste ronde, de bezuinigingen, mochten de lijsttrekkers 3 bezuinigingsvoorstellen aangeven.
De ambtelijke organisatie, waar so wie so 100 formatieplaatsen weg moeten, stond bij het merendeel bovenaan, maar ook 'cultuur'.
De VVD wil op inburgering en bewonersparticipatie en bepaalde welzijnsprogramma's korten. Leefbaar ook participatie en 8 ton bezuinigen op buitenschoolse activiteiten voor jongeren.
De PvdA, als het over de gemeente gaat, dan zul je in die ronde 'in eigen huis' moeten beginnen en Paul van der Krabben zegt geen 100 formatieplaatsen maar 200 plaatsen in het bestuurscentrum te willen schrappen. Van Beers [CDA]  mikt op minder regels en voor wat de musea betreft: 'kijk eens in je huishoudboekje.'
Bart Eigeman: 'Misschien kunnen we veel meer zaken elders uit besteden zoals we dat indertijd met parkeertoezicht hebben gedaan.'
Jan Smits [D66] sprak wijs dat '..een crisis niet altijd tot angst hoeft te lijden. Het kan ook een uitdaging zijn. De crisis geeft reden tot efficiëncy. Dat geldt zeker voor een ambtelijke organisatie.'
Pauli van de VVD merkt op dat '..Den Bosch -landelijk gezien - het minste aantal beleidsambtenaren telt. Je kan bijv. wel taken laten vervallen.'
Bart Eigeman bezuinigen begint niet met geld, maar met visie. 'Met verbeelding kom je overal,' aldus Eigemans citaat van Einstein.

Van Gent: Nieuw theater buiten binnenstad/ geen afbreken oude
Luc van Gent is voor nieuwbouw van het Theater aan de Parade, maar dan buiten de binnenstad. Van Gent bestierde in de jaren 70-80 het Casino later TheateradeParade. De voormalige beroeps toneelspeler en toneelregisseur die laatstelijk, voordat hij naar Den Bosch kwam, regisseur was bij de NOS, denkt aan een theater/schouwburg buiten het centrum, dat zowel voor concerten als voor theaterproducties geschikt is, zoals er een in Zwolle staat. Bezoekers komen, zoals ze gewend zijn naar Eindhoven of Amsterdam te reizen, toch wel naar dat theater.
Bij de bouw van de huidige schouwburg werd qua akoestiek een [technisch] compromis gesloten, zegt de 85-jarige Van Gent. 'Dat hoef je dan niet meer te doen.'
Maar als je een nieuw theater in de binnenstad bouwt.. , dat kan eigenlijk niet op de oude plek. Je komt met nieuwbouw in conflict met de rooilijn en de zichtlijnen op de St. Jan, zoals dat ons toen [1974] ook belemmerde.
Gebruik bij nieuwbouw elders dan van het huidige theater de Pleinzaal voor diverse evenementen en de rest als ontmoetingsruimten en theatercafé.
Van Gent deelde zijn visie zondagmiddag 28 februari 2010 uit na afloop van het politiek debat in de Verkadefabriek.


Terug naar boven